2016 Yılı Asansör Periyodik Kontrolleri

Kozan belediyesi olarak ilçemiz sınırları dahilinde bulunan asansörlerin 2016 yılı için yıllık periyodik kontrollerinin yapılması hususunda, vatandaşlarımızın çıkarları gözetilerek yeni yönetmelik kapsamında yayınlanan periyodik kontrol taban...

Devamı...

1. 2. ve 3. Etap İmar planları askıya çıkarıldı

İlçemizin 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planının 1.2.3. Etapları Kozan Belediye meclisinin 03.07.2015 tarih ve 81-82-83 sayılı kararları ile Adana Büyükşehir Belediyesinin 11.09.2015 tarih ve 278-279-280 sayılı kararları ile...

Devamı...

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV VE YETKİLERİ

 • Belediye Başkanlığımızın genel evraklarını (gelen, giden, genelge, bildiri, gizli evrak, dilekçe ) dosyalama.
 • Encümen ve Meclis kararlarının kanun, tüzük ve yönetmelik çerçevesinde yürütülmesini sağlamak.
 • Belediye Başkanının yetkilendirdiği Evlendirme Memurunun sorumluluğunda evlendirme işlerinin yürütmek.
 • Belediye Meclisi'nin olağan toplantılarıyla, Belediye Encümeni'nin haftanın 1. günü yapılan toplantılarının sağlıklı ve düzenli bir biçimde yapılmasını sağlamak.
 • Alınan kararların yazılması, onay işlemleri ve ilgili daire ve kuruluşlara iletilmesi.
 • Resmi Gazetede yayımlanan, Belediye Mevzuatı ile ilgili Yasa, kanun hükmünde kararname ve yönetmeliklerin takibini yapmak.
 • Belediye Başkanlığı'na gelen tüm resmi evrak ile vatandaşların istek ve şikâyetlerini içeren dilekçelerini kabul edip, kaydını yaptıktan sonra ilgili birimlere iletilmesini sağlamak.
 • Dilekçe ve resmi evrakların havale edilen müdürlükler tarafından yasal süresi içerisinde cevaplandırılıp, cevaplandırılmadığının denetimini yapmak ve müdürlüklerle koordinasyon kurmak.

 

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE YETKİLERİ

Amaç

Kentsel yaşamı oluşturan hizmetlerin (yol, trotuar, hizmet binaları yapımı v.s.) tüm alt yapı kuruluşları ile planlı ve çağdaş normların kullanılarak üretildiği, kentte kişilerin fiziki ve sosyal yaşamını sağlıklı ve mutlu sürdürmelerini sağlamaktır.

Bağlı Alt Birimler;

 • Yol Bakım ve Onarım Hizmetleri
 • Etüt Proje ve İhale servisi
 • Makine ve İkmal atölyesi
 • Marangoz Atölyesi
 • Akaryakıt işleri
 • Elektrik işleri
 • Genel Faaliyetleri

Kent içinde farklılaşan mekânların kültürel, fiziksel, toplumsal farklılıkların giderilerek ıslahının gerçekleştirilmesi; kentin bütünleştirilmesinin sağlanması, aidiyet duygusunun geliştirilmesi ve kentlilik bilincinin oluşturulmasının sağlanması.

Alt yapı - üst yapı imalatlarının yapımı, bakımı ve onarımı:

 • Yeni yapılacak yolların ve trotuarların projelerinin hazırlanması.
 • Yapımı (asfalt, beton, parke vb. malzemelerle), mevcut yapılmış yolların periyodik olarak bakımı ve onarımı.
 • Mevcut yolların imar planına uygun olarak genişletilmesi.
 • Mevcut asfalt ve parke yollarda yapılan alt yapı çalışmaları sonucu oluşan hasarların tamiri, asfaltlama, parke döşenmesi.
 • Ham yolların imar planına göre açılması ve imece usulü ile atık su kanalının projelendirilmesi ve yapımı.
 • Oyun alanları, piknik alanları, yaya yolları, yeşil alanlar, mesire sahalarının düzenlenmesi, sağlıklı ve özürlü tüm kentlilerin ihtiyacının sağlanması ve bu tesislerin bakım onarımını yapmak.

Kentsel ekolojik sorunlarının çözümü,

 • Kentte; Sağlık ocağı, Sanat Yapıları, Kültür Merkezleri, Belediye Hizmet Birimi binaları v.b. yapıların yapılması,
 • Park, bahçe ve dinlenme yerleri yapmak
 • Açık-kapalı park yerleri ile alt ve üst geçitleri yapmak veya yaptırmak.
 • Yaya ve araç trafiği ulaşımının rahatlıkla sağlanması yayalaştırma projeleri ve uygulaması,
 • Tarihi eserlere sahip çıkılarak korunması,

Hizmet üretimimiz çerçevesinde geliştirilecek yapılacak tüm projelerde genel anlayışımız; katılımcı, demokratik, çoğulcu anlayışla kentlinin kendisini ilgilendiren her konuda söz sahibi olmasını, kararların oluşumunda denetleyici olarak bulunmasını sağlamak, kentiyle ortaklık, ittifak ilişkisi içinde bulunmaktır.

Olası Deprem anında arama kurtarma ekipleri ile arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarına katılmak,

 

Yetki ve Sorumlulukları

Bedeli Belediye tarafından karşılanan ve ihale suretiyle yaptırılması düşünülen her türlü işin ilgili mevzuat ve hükümlere göre keşiflerini hazırlamak.

Belediyenin yapı ve inşaat programını hazırlamak.

 Kontrolörlük hizmetlerini yapmak, hak ediş ve kesin hesaplarını düzenleyerek bunlarla ilgili tüm işlemleri takip ederek sonuçlandırmak.

 

İhale edilmiş işlerin geçici ve kesin kabullerini yapmak.

Başkanlık makamınca yapılması istenen işlere ait her türlü etüt, plan, proje, keşif ve ihale dosyaları hazırlamak, takiplerini yapmak.

 

 

HESAP İŞLER İMÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE YETKİLERİ

Kanun, tüzük ve yönetmeliklerle görevleri belirlenen Hesap İşleri Müdürlüğü Belediye örgütlenme yapısı içerisinde parasal hareketlerin organize edildiği ve yasalarda belirtilen gelirleri tahsil etmek ve harcamalara ait sarfiyatını yapmak olan birimdir.

Temel işlevleri ;

 • Belediye bütçesini hazırlamak,
 • Bütçe kesin hesabını hazırlamak,
 • Muhasebe sisteminin düzenlenmesi ile Belediyenin bütün ayni ve nakit varlığı hakkındaki kayıt işlemlerini tutmak,
 • Personel özlük haklarına ilişkin maaş ve ücretlerini hazırlamak ve ödemek,
 • Belediye gelirleri ile ilgili mükellefleri tespit etmek,tarh,tahakkuk ve tebliğ işlemlerini yürütmek,ödenmeyen alacakları takip etmek,
 • Vergi, harç ve ücret tarifelerini hazırlamak,
 • Çeşitli mal ve hizmet alımlarına ilişkin yapılan giderleri ödemek.

 

BELEDİYE ZABITASININ GÖREV VE YETKİLERİ

Öncelikle beldenin düzenini, belde halkının huzurunu ve sağlığını korumak amacıyla Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklerde kendisine verilen görevleri yapmak, ayrıca diğer kamu kurum ve kuruluşların yetki alanına giren suçları ilgili birimlere bildirmek.

 • Belediye karar organları tarafından alınan ve uygulanması istenen emir ve yasakları uygulamak sonuçlarını izlemek ve sonuçlarını ilgili bildirimlere bildirmek.
 • Belde sınırları içinde bulunan işyerlerini denetlemek,
 • Etiket konusunda gerektiğinde şikâyetlerin 353 86 83 nolu telefona bildirilmesi halinde gerekli denetimler yapılmaktadır.
 • Belediyemiz hudutları dâhilinde ana arterler başta olmak üzere sokak, park ve meydanlarda Sağlıksız ve Belediye nizamlarına aykırı olarak satış yapan seyyar satıcılara mani olmak.
 • Meclis kararları ile belirlenmiş Cadde ve Sokaklarda haftanın 7 günü toplam 12 adet kurulan Semt Pazarlarında gerekli önlemleri almak.

 

SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV E YETKİLERİ

 • Belediyemizin mal ve hizmet kapsamındaki ihtiyaçlarını satın alma yolu ile karşılanmak.
 • Mal veya hizmetin temininde, kalite, fiyat ve ehliyet kavramları ön planda tutularak işlem yürütülmek.
 • Mal veya hizmetin temininde tarafsız, yansız ve kayırmasız davranmak.
 • Belediyemiz, belediyecilik hizmetlerinin yürütümünde ihtiyaç duyduğu her türlü mal ve hizmeti üreten ve satan her şahıs ve kuruma aynı mesafede olup, belediyenin ve kent halkının menfaatleri doğrultusunda uygun bulunan her şahıs ve kurumdan söz konusu ihtiyaçlarını karşılamak.
  Müdürlüğümüzün kapısı bu manada her şahıs ve kuruma açıktır. Halkın genel memnuniyeti yanında mal veya hizmet sunucusunun memnuniyeti de ilkelerimiz arasındadır.

 

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE YETKİLERİ

1) Cadde, sokak ve meydanların süpürülmesi

çevremizi daha yaşanılabilir hale getirmek ilkesinden yola çıkan temizlik işleri müdürlüğü; oluşturduğu çalışma programlarıyla, hizmet verdiği vatandaşlarımızın temiz çevre beklentilerini karşılamaya çalışmaktadır. Cadde, sokak ve meydanlar, eğitimden geçirilmiş personelimizce süpürülmektedir

2) Cadde ve sokaklarda katı atık toplama işlemi
vatandaşlarımızın günlük yaşamında kaçınılmaz olarak oluşturduğu katı atıkların, düzenli aralıklarla ve uygun zaman dilimleri içerisinde toplanması çalışma alanlarımızdan bir tanesidir.

3) Semt pazar yerlerinin temizliği
kozan ilçesinde kurulan 4 ayrı semt pazarının tümünde; pazar sonrası temizliğin yapılması ve ertesi günden itibaren alanın halkın güvenli kullanımına açılması için temizlik işleri müdürlüğü, hızlı ve etkin temizlik gurupları oluşturmuştur. Yeterli kalifiye personel, katı atık araçları, arazözler ve vakumlu yol süpürme araçlarından oluşan bu guruplar, pazar yerindeki tüm atıkların toplanması, alanın mümkün olan en temiz konuma getirilmesi ve günlük yaşamın aksamamasının sağlanması gibi sorumluluklarını başarıyla yerine getirmektedir.

4) Moloz, toprak yığını vb. Atıkların temizlenmesi 
zaman zaman inşaat, kazı vb. Durumlarda oluşan ve halkın yaşama koşullarını olumsuz etkileyen moloz, toprak vb. Yığınlar; özel iş makineleri, eğitilmiş personel ve damperli kamyonlar vasıtasıyla temizlenmektedir

 

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE YETKİLERİ

Müdür, Avukatlar, Kalem Personeli ve İcra Şefliğinden oluşmaktadır. Hukuk İşleri Müdürlüğünün yukarda belirtilen personeliyle yürüttüğü faaliyetler aşağıda tasnif edilmiştir.
Belediyemizin taraf olduğu dava ve icra takipleri takip etmek ve belediyemiz için en iyi sonucun alınmasına çalışılmak.

 • Belediyemizin muhtelif birimlerinin talebi olan danışma isteklerini sözlü ve yazılı olarak karşılamak.
  En temel prensip olarak Hukukun Üstünlüğü için çalışmak.
 • Hukukun üstünlüğü ilkesine katkı sağlayacak tüm faaliyetlere katılmak.
 • Belediyeyi tüm birimleri ile birlikte bir kurum olarak algılamak, ve kurumlaşmaya özen göstermek.
 • Temsilde kurumun tamamını temsil etmek.
 • Dışarıya dönük olarak gerek üst yönetimle ve gerekse müdürlükler ile uyumlu ve verimli çalışmak.
 • Yönetimin önündeki engelleri katmerleştirmek yerine bu engelleri kaldırarak yönetimin önünü açmak.

 • Müdürlük bünyesinde yeni kurulmuş bulunan İcra Şefliği ile belediyemizin 6183 sayılı yasa kapsamındaki ödenmeyen alacaklarının, kanunun ikinci kısmında yer alan cebri tahsil hükümleri uyarınca tahsili sağlanmak.

Ayrıca Hukuk İşleri Müdürlüğü diğer Müdürlükler arasındaki bir takım tıkanmaları aşmak için gerektiğinde inisiyatif almakta ve yönetimin düzenli işleyişini temin etmeye çalışmaktadır.

 

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ YETKİ VE GÖREVLERİ

 • Parsellere imar planlarına uygun imar durumu düzenlemek.
 • Parsellere mimari proje ve statik proje onaylamak.
 • Parsellerde yapılacak yapılara inşaat ruhsatı vermek, yapıların ruhsatına uygun yapılmasını sağlamak, kaçak yapılarla ilgili yasal işlem yapmak.
 • Tamamlanmış yapılara yapı izin belgesi vermek.

Genel Bilgiler

Başvurularda tapu, yeni tarihli çap ve mülk sahibi olmama durumunda vekaletname gereklidir. 
İnşaata başlama süresi 2 yıl, bitirme süresi ise 5 yıldır. Bu sürede bitirilmediği taktirde ruhsat temditi zorunludur.

 • İmar Durumu Düzenlenmesi
 • Proje Onay İşlemleri
 • Statik Proje Onayı
 • Ruhsat ve Yapı Kontrol İşlemleri
 • Yapı Kullanma İzin Belgesi Verilmesi

 

Numarataj Bölümü

Mahalle ayrımı ve mahalle sınırlarının tespiti, cadde, sokak, bulvar, meydan isimleri ile bunlar üzerindeki binalara kapı numarası verilmesi şeklinde uygulama yapmaktadır.

Parsel tespitinin yapılması;

Numarataj elemanı tarafından pafta ve arazi üzerinde inceleme yapılır. 

Sokak isimlendirmesİ;
Yeni açılan veya ismi değiştirilecek sokaklara isim verilmesi için Büyükşehir Belediye Meclisine tavsiye kararı alınmak üzere Belediye Meclisine sunulur. 

Mahalle ayrılması, yeniden oluşturulması ve birleştirilmesİ;
Kaymakamlıktan gelen talep üzerine Belediye meclisine sunularak karara bağlanır. 

Sokak levhalarının ve kapı numaralarının tespitİ;
Kapı numaraları mahallinde olmayan ve eksik olan numaralar ile Sokak Levhaları olmayan, eksik olan sokakların levha ve numaralarını temin eder.

Adres Tespiti;

Vatandaşlardan ve resmi kurumlardan gelen talep üzerine Numarataj haritası ve arazide tespit yapılmaktadır. Bu tespit için Dilekçe ve tapu talep edilmektedir.