YABANCI UYRUKLULARDAN İSTENEN BELGELER

T.C. VATANDAŞLARI İÇİN İSTENİLEN EVRAKLARA EK OLARAK AŞAĞIDAKİ EVRAKLAR;

 

 

 

PASAPORT FOTOKOPİSİ    : Pasaportun Türkçe tercümelerini yaptırıp noterden tasdik ettirilecektir. Vize dolmuş olan pasaportlar için kesinlikle işlem yapılamaz. (Belge aslı ile birlikte)

DOĞUM BELGESİ                    : Başka bir ülke vatandaşı olan kişi bulunduğu ülkesinden, yetkili makamlarca tanzim edilmiş ve tercümesi yapılmış doğum yerini ve tarihini gösterir belge.(Belge aslı ile birlikte)

BEKÂRLIK BELGESİ             : Başka bir ülke vatandaşı olan bekâr olduğuna dair ilgili makamlarca (KONSOLOSLUKLAR) tanzim edilmiş bekârlık belgesi ve yetkili kurumlarca yapılmış tercümesi. Konsolosluğu yoksa Ankara’da ki Büyükelçiliklerinden alınacak bekârlık belgesi Dışişleri Bakanlığına onaylatılacak. (Belge aslı ile birlikte)

İKAMET İLMÜHABERİ         : Başka bir ülke vatandaşı olan ve dairemize sunulan belgeler üzerinde adresi bulunmayanlar için ikamet belgesi veya dairemize sunulan belgeler içerisinde ikametinin bulunması.(Belge aslı ile birlikte)

NOT: Eşlerden biri Türkçe okuma-yazma biliyor diğeri bilmiyorsa nikâh esnasında yeminli tercüman eğer ikisi de Türkçe okuma-yazma bilmiyorsa hem başvuruda hem de nikâh esnasında yeminli tercüman getirmeleri gerekmektedir.

EVLENME EHLİYET BELGESİNDE BULUNMASI GEREKEN BİLGİLER:
Yabancılar için yetkili merkezi makamlarca veya o devletin yerel temsilcikleri tarafından kişinin adını, soyadını, anne baba adı ile doğum tarihini, medeni halini (bekâr, boşanmış, dul, gibi) ve evlenmesine engel halinin bulunup bulunmadığı gösterir şekilde düzenlenerek verilmiş ve usulüne göre tasdik edilmiş olan belge, evlenme ehliyet belgesi kabul edilir. Evlenme Yönetmeliği 20.md

     •    Evlenecek kişinin ADI-SOYADI, DOĞUM YERİ, DOĞUM TARİHİ.
     •    Evlenecek kişinin medeni durumu: BEKAR, DUL, BOŞANMIŞ olarak belirtilecek; Ayrıca ‘’Evlenmesinde sakınca yoktur, Evlenebilir, Evlilik kaydı yoktur, Evlenmemiştir, Evlilik kaydına rastlanmamıştır, hiç evlenmemiştir’’ açıklaması mutlaka yapılacak..)
     •    Evlenme Ehliyet Belgesinde Evlenecek kişinin  DOĞUM YERİ ile ANNE-BABA ADI nın bulunmaması halinde bu bilgileri gösterir ilgili makamlardan alınacak  ‘’ DOĞUM BELGESİ ‘’ getirilecektir.
     •    Evlenme Ehliyet Belgesindeki bilgiler ‘’PASAPORT’’ yada  taşıdıkları ‘’KİMLİKDEKİ’’ bilgiler ile aynı olacaktır.
YUKARIDAKİ EVRAKLAR KENDİ ÜLKESİ YETKİLİ MAKAMLARINDAN ALINACAKSA:
     •    Evrak APOSTİLLE olacak. APOSTİLLE yoksa vatandaşı olduğu ülkedeki TÜRK KONSOLOSLUĞUNDAN TÜRKÇE’ ye çevrilerek onaylanacak.
     •    Evraklar Kendi ülkesinden değil de Ankara’ da bulunan kendi ülkesi Büyükelçiliğinden alınacak ise; TÜRK  DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN onaylatılacak.
     •    Evrak diğer illerde bulunan konsolosluklardan alınacak ise; O ilin VALİLİK MAKAMINCA (Hukuk İşleri ) tarafından onaylanacak.


NOT: Fahri Konsolosluklarca Verilen Evraklar Kabul Edilmez.

BEKÂRLIK BELGESİ VE DOĞUM BELGESİ

     A - Evrakların geçerlilik süresi 6 ay (180 gün) dır
     B - Konsolosluğu Ankara’da olanlar T.C. Dışişleri Bakanlığına onaylatmaları gerekmektedir.
     C- Kendi ülkesinden getirmesi durumunda T.C. Büyükelçiliğine onaylatılması veya Apostile onayı gerekmektedir
     D- Bazı ülkelerin vermiş oldukları Bekârlık ve Doğum Belgesi çok dilli olduğu için hiçbir yere onaylatmadan direkt müracaat edebilirler. Örnek: Almanya, Avusturya

Not: Bekârlık Belgesinde çiftlerin anne ve baba isimleri yazmıyorsa doğum belgeleri de almaları zorunludur.
       Pasaporttaki bilgiler ile bekârlık ve doğum belgesindeki bilgiler bire bir uyumlu olmalıdır.

Eksik evraklarla yapılan müracaatlar kesinlikle kabul edilmez.
Yabancı Resmi Makamlarca Verilmiş Olan Evlenme Ehliyet Belgeleri Aşağıda Belirtilen Şekilde İşleme Alınır.
     I.    Sözleşmiş ülkelerce mütekabiliyet esasına dayalı, belgeyi düzenleyen ülkelerin yetkili makamının imza ve mührünü taşıması şartı ile kabul edilebilen ve ilgili sözleşmesi gereği formüle edilmiş olan belgeler herhangi bir tasdik işlemine tabi tutulamaz.
Bu belgeler:
     II.    Ülkemizin de üyesi bulunduğu Milletlerarası Ahvali Şahsiye Komisyonunca hazırlanarak uygulamaya konulan sözleşme gereği düzenlenen ve belirli bir formüle sahip, çok dilde düzenlenmiş olan kişi hallerine ilişkin belgeler tasdike yönelik herhangi bir işlem görmeden doğrudan kabul edilerek işleme alınır.

     III.    La Haye Devletler Özel Hukuk Konferansınca hazırlanan ve Devletimizin de taraf olduğu Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine taraf devlet yetkili makamlarınca belge üzerine veya ek bir belge olarak, belgeye ilişkin tasdik şerhi (Apostille) düzenlenmiş ise belgenin aslı, noter tasdikli Türkçe tercümesi ile birlikte kabul edilerek işleme alınır.

     IV.    Yetkili kurum tarafından tesis edilecek işlem gereğince talep edilen ve düzenleyen yabancı resmi makamlara göre farklılık arz eden, belirli bir formüle tabi olmayan ve ispat niteliği taşıyan belgeler ise tasdik işlemine tabi tutulur.

     V.    Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine taraf bir ülkenin, ülkemizdeki temsilciliğince düzenlenen ve verilen belgelere Sözleşmenin 1 inci maddesi gereği tasdik şerhi (Apostille) uygulanamaz. Bu tür belgeler yabancı ülke temsilciliğinin bulunduğu ilin valiliğince veya Dışişleri Bakanlığımızca (Yabancı temsilcilik Ankara’da ise Dışişleri Bakanlığımızca) "Belgedeki imza ve mühür ………….. Konsolosluğuna aittir." şeklinde tasdik edilmesinden sonra, belge yabancı dilde ise noter tasdikli Türkçe tercümesi ile birlikte işleme alınır.

     VI.    Belge, yabancı ülkenin yerel makamlarınca düzenlenmiş ise düzenleyen ülkenin Türkiye’deki temsilciliğince tasdik edilmesinden sonra, Dışişleri Bakanlığımızca belgenin aslına "Belgedeki imza ve mühür ……… Konsolosluğuna/Büyükelçiliğine aittir." şeklinde şerh verilmesini takiben noter tasdikli Türkçe tercümesi ile birlikte işleme alınır.
     VII.    Yabancı ülkenin yerel makamlarınca düzenlenen ve düzenlendiği ülkedeki konsolosluğumuz tarafından "İmza ve mühür ………… makama aittir." şeklinde aslı tasdik edilen belgeler, konsolosluğumuz veya yeminli tercümanlar tarafından yapılmış çevirileriyle birlikte doğrudan işleme alınır. Tercümeleri yeminli tercümanlarca yapılmış belgelerde konsolosluğumuzun imza ve mühür tasdiki de bulunmalıdır.

     VIII.    Yabancı ülkenin Türkiye’deki temsilciliğince düzenlenmiş belgeler, yabancı temsilciliğin bulunduğu il valiliği veya Dışişleri Bakanlığımızca (Yabancı temsilcilik Ankara’da bulunuyorsa Dışişleri Bakanlığımızca) "Belgedeki imza ve mühür……… Konsolosluğuna/Büyükelçiliğine aittir." şeklinde tasdik edilmesinden sonra, belge yabancı dilde düzenlenmiş ise noter tasdikli Türkçe tercümesi ile birlikte işleme alınır.
IX.    Ülkemizde dış temsilciliği bulunmayan Devlet makamlarınca veya adına akredite olmuş (ilgili devlet adına işlem yapmakla yetkili) devletin yetkili makamlarınca verilmiş belgeler, akredite devletin Türkiye'deki dış temsilciliğince belgenin onaylanmasının ardından, dış temsilciliğin bulunduğu il valiliği veya Dışişleri Bakanlığımızca "Belgedeki imza ve mühür………Konsolosluğuna/Büyükelçiliğine aittir." şeklinde şerh verilmesinden sonra, belgenin aslı noter tasdikli Türkçe tercümesi ile birlikte işleme alınır.

     X.    Dış temsilciliğimizin bulunmadığı devlet makamlarınca verilmiş belgeler, belgeyi veren devlete akredite olan dış temsilciliğimizce "Belgedeki imza ve mühür………….. Dışişleri Bakanlığı’na aittir." şeklinde şerh verilmesinin ardından, belgenin aslı noter tasdikli tercümesi ile birlikte işleme alınır.