T.C.

KOZAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1: (1) Bu yönetmeliğin amacı Hukuk İşleri Müdürlüğü’nün görev alanını, sorumluluk ve yetkilerini, görevlerin yerine getirilişi ve yetkilerin kullanımında başvurulacak yöntemleri belirlemektir.

Kapsam

Madde 2: (1) Bu yönetmelik, Kozan Belediye Başkanlığı Hukuk İşleri Müdürlüğünün kuruluş, görev ve esasları ile Belediyemiz bünyesinde görev yapan personelin özlük, sicil, maaş ve diğer hak ve yükümlülükleri ile ilgili işlemlerin yürütülmesindeki, çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Hukuki dayanak

Madde 3Bu yönetmelik, 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15 incimaddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca ve bu Kanun’un dayanak olduğu yönetmelik, tüzük, genelge ve yönerge hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar

Madde 4 :(1) Bu yönetmelik uygulamasında;

a) Belediye: Adana Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde kurulan Kozan İlçe Belediyesi’ ni,

b) Başkanlık: Kozan İlçe Belediye Başkanlığı’nı,

c) Meclis: Kozan İlçe Belediye Meclisi’ni,

ç) Encümen: Kozan İlçe Belediye Encümeni’ni,

d) Başkan Yardımcısı: Kozan İlçe Belediyesi Hukuk İşleri Müdürlüğü’nün bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısı’nı,

e) Kadrolu Avukat      : Hukuk İşleri Müdürlüğü'nde 657 Sayılı Yasa'nın 4/A maddesi uyarınca istihdam edilenavukatları

f) Sözleşmeli Avukat : Hukuk İşleri Müdürlüğü'nde 657 Sayılı Yasa'nın 4/B ve5393sayılı yasanın 49 maddeleri uyarınca istihdam edilen avukatları

g) Personel Hukuk İşleri Müdürlüğü kalem bürosunda görevli şef, memur,veri hazırlama ve kontrol işletmeni, ve diğer çalışan personeli ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş ve Teşkilat

Kuruluş

Madde 5: - (1) İşletme ve İştirakler Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanununun 48 inci maddesi ile 22/02/2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Belediye Ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına Dair Yönetmeliğinhükümlerine dayanılarak Kozan Belediye Meclisi’nin 02/11/2018 tarihli ve 205 sayılı kararı gereğince kurulmuştur.

Madde 6:(1) Hukuk İşleri Müdürlüğü İdari Teşkilatı Müdür, Avukatlar ve büro personelinden oluşur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Personelin Nitelikleri, Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Personelin unvan ve nitelikleri

Madde 7: (1) Hukuk İşleri Müdürlüğüne atanacak personelin unvan ve nitelikleri aşağıdaki gibidir.

 1. Hukuk İşleri Müdürü: 657 Sayılı Kanunun atamaya ilişkin maddelerinde öngörülen ilkeler ve “İl Özel İdareleri, Belediyeler ve İl Özel İdareleri ve Belediyelerin Kurdukları Birlik, Müessese ve İşletmeler İle Bunlara Bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlardaki Memurların Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik” hükümleri doğrultusundaatanır.

 2. Avukatlar: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun atamaya ilişkin maddelerinde öngörülen ilkeler ve “İl Özel İdareleri, Belediyeler ve İl Özel İdareleri ve Belediyelerin Kurdukları Birlik, Müessese ve İşletmeler İle Bunlara Bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlardaki Memurların Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda atanırlar.

 3. Sözleşmeli Avukat: 5393 sayılı yasanın 49. maddesine göre kadro karşılığı gösterilmek ve sözleşme yapılmak suretiyleçalıştırılır.

ç) Memurlar: KPSS sınavı ile 657 Sayılı Kanunun atamaya ilişkin maddelerinde öngörülen ilkeler doğrultusunda atanır.

Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları

Madde 8: (1) Hukuk İşleri Müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir.

  1. Hukuk İşleri Müdürünün Görevleri:

Hukuk İşleri Müdürlüğü 5393 s.k. ilişkin yasa uyarınca Belediye Başkanı adına çalışmaları yürütür ve;

 1. Müdürlüğü Başkanlık huzurunda temsileder.

 2. Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili ve sorumlukişidir.

 3. Çalışmaları yasal olmak kaydıyla yazılı ve sözlü emirlerleyürütür.

 4. Müdürlüğün sevk, idare ve disiplinindensorumludur.

 5. Personeli arasında yazılı görev dağılımıyapar.

 6. Müdürlüğün harcama yetkilisi ve Müdürlükte çalışan memur personelin birinci sicil amiri olup başarı ve performans değerlendirmeleriniyapar.

 7. Müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını belirleyip, programlayarak, çalışmaların bu programlar doğrultusunda yürütülmesinisağlar.

 8. Adli ve Yargı Mercilerinden, hakemler, icra daireleri ile noterlerden Kozan Belediyesi ve Müdürlüklerine yapılacak tebliğleri Kozan Belediyesi adına tebellüğ ederek hukuki gereklerini yerinegetirir.

 9. Gelen dava ve sair evrakı havale ederek, avukatlara tevzi eder, sonuçlarını takip ederek gereğinde müdahale eder. Müdürlük bünyesinde görev yapan personelin tüm iş ve işlemlerinin zamanında ve doğru olarak yerine getirilmesinisağlar.

 10. Adli ve İdari Yargı Makamlarından gelen her türlü yazıları, inceleyerek ve gerektiğinde diğer müdürlüklerden bilgi belge talebinde bulunarak, adli ve idari yargı makamlarınagerekli cevabı yazı ile vermekle yükümlüdür.

 11. Hukuk İşleri Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonusağlar.

 12. Hukuk İşleri Müdürlüğü, Anayasa, yasalar, yönetmelik ve tüzüklere göre Belediye Başkanı adına Belediye tüzel kişiliğinin tüm hukuksal problemlerine, başkanlığın verdiği yetki çerçevesinde çözümler getirmeklegörevlidir.

 13. Belediye Başkanlığı’na ait her türlü idari tasarruf ve hukuki işlemlerin hukuka uygunluğunu sağlamak için Başkanlıkça lüzum görülen hallerde belediye başkanı adına yapılması gereken işlemleri belirlemek ve gerektiğinde ilgili müdürlükler ile zümre toplantıları tertipeder.

 14. Kozan Belediyesi’ne ait her türlü idari tasarruf ve muamelenin hukuka uygunluğunu sağlamak bakımından gerek Kozan Belediye Meclisi gerek Encümen kararları veya Başkanlık tarafından ayrıca Belediyemiz ilgili Müdürlüklerinden tereddüde düşülen hususlarda hukuki görüşbelirtir.

 15. Belediye çeşitli Kanun, Tüzük, Yönetmelik ve diğer yasal mevzuat ile verilmiş hak ve yetkilerin tam olarak kullanılabilmesi için bütün mevzuatı inceleyip araştırarak, kanunların halkın ve kamunun menfaatine daha uygun olarak uygulanabilmesi için gerekli hukuki yorumuyapar.

 16. Yayımlanan yeni yasal mevzuata çalışanların uyum gösterebilmelerini temin için hizmet içi eğitim çalışmaları yapar veyayaptırır.

 17. Üst makamlarca verilecek benzeri nitelikteki diğer görevleri yerinegetirir.

  1. Hukuk İşleri Müdürünün Yetkileri:

a)Destek Hizmetleri Müdürlüğü, bu yönetmelikte sayılan görevleri 5393 sayılı Belediye Kanununa dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.

b)Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin, Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar verme, tedbirler alma ve uygulatmayetkisi.

c)Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Başkanlık Makamına önerilerde bulunmayetkisi.

d)Müdürlük ile ilgili yazışmalarda 1. derece imzayetkisi.

 1. Disiplin Amiri olarak personeline, mevzuatta öngörülen disiplin cezalarını vermeyetkisi.

 2. Müdürlüğüne bağlı kadro görevlerinin yerine getirilmesinde süreli ve ani denetlemeler yapma, rastlayacağı aksaklıkları gidermeyetkisi.

 3. Müdürlük emrinde görev yapan personele, ilgili yönetmelik çerçevesinde sicil raporu düzenlemek, ödül ve takdirname, yer değiştirme gibi personel işlemleri için bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısı ile Başkanlık Makamına önerilerde bulunmakyetkisi.

 4. Sorumlu olduğu tüm görevlilerin yıllık izin kullanış zamanlarını tespit etmeyetkisi.

 5. Geçici süre görevde bulunamayacağı dönemlerde, müdürlüğe tayin şartlarını haiz olan personelden birini müdürlüğe vekâlet etmek üzere belirleme ve makamın onayına sunma yetkisi.

 6. Birimdeki tüm görevlilerin işlevleri itibariyle görev dağılımını yapmayetkisi.

 7. Müdürlüğünün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşme yetkisi.

 8. Müdür tarafından bir davada birden fazla avukatın görevlendirilmesi yahut bir dosyanın takip eden avukattan alınarak, diğerine verilmeyetkisi.

  1. Hukuk İşleri Müdürünün Sorumlulukları: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer Belediye Mevzuatının kendisine yüklediği görev ve yetkilerin yerinde ve zamanında kullanılmasındansorumludur.

Avukatlar

Madde 9: (1) Avukatlar, 657 Sayılı Kanunun atamaya ilişkin maddelerinde öngörülen ilkeler ve “İl Özel İdareleri, Belediyeler ve İl Özel İdareleri ve Belediyelerin Kurdukları Birlik, Müessese ve İşletmeler İle Bunlara Bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlardaki Memurların Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda atanır.

 1. Sözleşmeli Avukat: 5393 sayılı Belediye Kanununun 49ncu maddesi ve sözleşme hükümlerine tabi olup sözleşmede yer almayan hususlar hakkında 06.06.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre işlem yapılır. Sözleşme hükümlerine uymamak haklı fesih sebebisayılır.

 2. Avukatların görev yetki ve sorumlulukları aşağıdakigibidir.

 1. Avukatlarıngörevleri:

  1. Kozan Belediye Başkanı adına Adli ve İdari Yargı Mercilerinde Kozan Belediyesini temsil etmek, dava açmak, açılan davalara karşı gerekli savunmada bulunmak ve davalarısonuçlandırmak.

  2. Müdürlükçe kendilerine tevzi edilen açılmış ve açılacak her türlü dava ve icra takip işlerinde Belediye Başkanlığını temsil ederek, belediye hak ve alacaklarının verilen vekalet kapsamında takibi ve yürütülmesinisağlamak.

  3. Belediye Başkanı adına adli ve idari tüm yargı mercilerinde hakemler, icra daireleri ve Noterlerde Belediye tüzel kişiliğini temsil eder, dava açar, açılan davalarda gerekli savunmalarda bulunur duruşma ve keşiflere iştirak eder ve davalarısonuçlandırmak.

  4. Mahkeme kararlarının neticelenmesinden sonra karar gereği işlem yapılmakta, ödeme durumlarında Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne ilama göre yapılan icra takibi neticesi hesaplar incelenerek ödeme miktarlarıbildirilmek.

  5. Talep edildiğinde dava ve takiplerin safahatı hakkında müdüriyet ve başkanlık makamına bilgivermek.

  6. Müdürlükçe tevdi edilen mütalaaları hazırlar ve sair dosyaların gereğiniyapmak.

  7. Başkanlık Makamı, Belediye Müdürlükleri ile Belediye’ye bağlı müesseselerin çözemedikleri veyahut tereddüde düşülen hukuki ihtilaflarda hukuki mütalaadabulunmak.

  8. Dava ve icra takiplerinin safahatı istenildiğinde bir raporla Başkanlık Makamına bildirmek.

  9. Hukuki konularda noter ihtarı çekmek. Tebliğ edilen ihtarnamelere cevap hazırlayarak tebliğ etmek veyaettirmek.

  10. Müdürlüklerin hukuki görüş taleplerini yanıtlamak.

  11. Adli ve İdari Yargı Makamlarından gelen her türlü yazıları, inceleyerek ve gerektiğinde diğer müdürlüklerden bilgi belge talebinde bulunarak, adli ve idari yargı makamlarına gerekli cevabı yazı iel vermekle yükümlüdür.

 1. Avukatların yetki vesorumlulukları:

  1. Belediye Başkanını vekil sıfatı ile temsil ettiklerinden protokolde Müdüre eşit statüde yer alır ve müdürlerin yararlandığı her türlü hak ve imtiyazdanyararlanırlar.

  2. Zimmetlerinde bulunan dava ve iş dosyalarını kendi mesleki bilgi ve becerisi doğrultusunda avukatlık unvanının gerektirdiği saygı ve güvene yakışır biçimde takipederler.

  3. Gerektiğinde zimmetlerindeki dava ve iş dosyalarının takibinin gerektirdiği işlemlerin yerine getirilmesi için iş emri yazarak takip memurunugörevlendirir.

  4. Yargı organlarının Belediye aleyhinde olan kararları hakkında temyizden vazgeçmek için Başkanlık katının onayını almak zorundadırlar. Karar düzeltme isteğinden vazgeçilmesi ise dosya zimmetinde olan avukatın görüşü veya müdür onayıylamümkündür.Belediye aleyhinde açılmış davaların kabulü ve vekaletnamede bulunmayan hususlardaki yetkiler avukatlar tarafından ancak Başkanlığın vereceği özel yetki ilekullanılabilir.

  5. Maddi ve Hukuksal nedenlerle dava açılması, açılmış davaların yürütülmesi veya icra takibi yapılmasında yarar görülmeyen durumlarda ilgili dairenin yazılı görüşü alınarak avukatın önerisi Müdürlüğün uygun görüşü ve Başkanlık katının yazılı emrine göre işlemyaparlar.

  6. Avukatlar iş bu yönetmelik gereğince kendilerine tevdi olunan işlerin mevzuat çerçevesinde izlenip sonuçlandırılmasından ve dosyaların sıhhatli, muntazam ve tamam olmasından sorumludurlar.

  7. Kendisine dava ve icra dosyası verilen avukatlar, işi önce zaman aşımı yönünden gözden geçirerek gerekli tedbirleri alır. Dava ve icra takiplerinin, dosyanın tevdi tarihinden itibaren en kısa zamanda görevli ve yetkili merciler nezdinde açılması ve yapılmasındansorumludurlar.

Hukuk işleri kalem şefliğinin görev, yetki ve sorumlulukları

Madde 10 :(1) Hukuk İşleri kalemi dava ve icra takip memuru ve yeteri kadar memurdanoluşur. Kalem Şefinin görev, yetki vesorumlulukları:

  1. Müdürlüğe bağlı olarak iş bu yönetmelik doğrultusunda defterleri tanzim ve işlemleri yürütmek.

  2. Müdürlük adına tebligatları almak, müdürlüğün tüm büro bordro ve tahakkuk işlerinin düzenli biçimde yürütülmesinisağlamak.

  3. Yeni defter ve dosyalar açmak büroda dava kayıt defteri, icra defteri dava fihrist defteri ve gelen-giden evrak defterlerinin kontrollerini yapmak, bu konudaki emir ve talimatı büro memurlarınabildirmek.

  4. Ayrı bir memur tayin edilmediği sürece mutemetlik görevini yapmak, Belediye bütçesi ile Müdürlüğe tahsis edilen ödeneklerin yasa, tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde Müdürlüğün işlemleri için yapılması gerekli olan mali harcamalar doğrultusunda Mali Hizmetler Müdürlüğü ile koordineli olarak hesap işlemlerinin yapılmasınısağlamak.

  5. Müdürlük adına alınan ve alınacak basılı malzemenin (kitapların, mevzuat kitap ve dergilerinin) alımı, sürekliliği ve muhafazası için gereğiniyapmak

  6. Demirbaşa kayıtlı eşyaların korunmasını sağlamak ve yılbaşı sayımınıyapmak

  7. Müdür ve avukatların ilgili yargı mercileri ve diğer resmi dairelerde yapılmasını istedikleri tüm işlerin takip memuru ve memurlarına dağıtımını yapmak ve sonuçlandırılmasını sağlamak.

  8. Hukuk İşleri Müdürlüğü personelinin gölge dosyalarını saklamak ve muhafazaetmek.

 1. Dava ve İcra Takip Memurlarının görev yetki vesorumlulukları:

  1. Müdür, avukatlar ve kalem şefi aracılığı ile kendilerine verilen yargı mercileri, icra daireleri, noter ve diğer tüm resmi dairelerde yapılması gereken işleri süresi içinde yerine getirmekle yükümlüdürler. Bu işlerin görülmesi için ilgilisinin bilgisi dahilinde yapılan harcamaların avans ve kredi işlemleriniyapmak.

  2. Alacakları sözlü veya yazılı örneğine uygun iş emirlerini gün geçmeksizin yerine getirirler. Takip fişinde belirtilen sürenin geçirilmesinden doğacak her türlü sorumluluk kendilerine aittir. Hukuksal işlemlerin takibinde avukatlara bağlıdırlar ve iş talimatlarını avukatlardanalırlar.

  3. Bunun dışında normal personel çalışma statüsü içinde görev yaparlar. Özlük haklarında yürürlükteki personel mevzuatına tabidirler. Gerektiğinde ve ivedi işleri olmadığı zamanlarda kalem işlerine yardımederler.

 2. Kayıt Memuru ve diğer kalem personelinin görev, yetki ve sorumlulukları: Kayıt memuru ve diğer tüm kalem personeli Müdürün yönetiminde kendilerine verilen görevleri yerinegetirirler.

  1. Kayıt Memuru: Müdürlüğün görev alanı gereği tutulması gereken, gelen ve giden evrak defterlerini,davakayıtdefterlerini,fihristlerini,icradefterleriniveMahkemefihristleriniözenlibiçimde yıl, adli, idari ve icra gibi usulüne uygun olarak tutmakla ve ayrıca bilgisayara kayıt etmekle görevli olup dava ve icra takiplerini, ait oldukları deftere sıra numarası ile ve her sene birden başlayan numara verilmek suretiyle kaydetmek ve dosya numaraları sene itibariyle göstermeklegörevlidirler.

  2. Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni: Müdürlüğün tüm yazılarını önceliklerine göre sıraya koyup yazar, kaydeder örnekçıkartır.

  3. İcra Takip Memurları: Dava safhası sonuçlanmış veya ihtiyati tedbir, haciz aşamasında olan dosyaların takibi ile yükümlüdürler. Ayrı bir servis kuruluncaya değin avukatlar ellerindeki dava dosyalarının icra safhasına değin yürütmekle görevli oldukları gibi takip memurları da avukatların gözetimi altında icra işlemlerini takip ve sonuçlandırmaklagörevlidirler.

  4. Mutemet: Hukuk İşleri Müdürlüğünün ayniyat, kırtasiye, işlemlerinden sorumludurlar. Tahsil edilen paraların merciinden alınması ve diğer mali konularda Mali Hizmetler Müdürlüğü ile koordineli çalışır. Ancak her aşamada avukata konusuna göre bilgi verir. İşin yürütümünde takip edilecek usul yürürlükteki mevzuatınöngördüğüdür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Hizmet ve Görevlerin İcrası, İşbirliği ve Koordinasyon

Hizmetlerin icrası

Madde 11 :(1) Hukuk İşleri Müdürlüğündeki hizmetlerin icrası aşağıda gösterilmiştir.

 1. Görevin kabulü: Müdürlüğe gelen evrak bilgisayara işlenip zimmet defterine kaydedilerek ilgililerine verilir.

 2. Görevin planlanması: Hukuk İşleri Müdürlüğündeki çalışmalar, Müdür ve büro sorumlusu tarafından düzenlenen plan içerisindeyürütülür.

 3. Görevin İcrası: Hukuk İşleri Müdürlüğü tüm personeli kendilerine verilen görevleri gereken özen ve süratle yapmakzorundadır.

 İşbirliği ve Koordinasyon

Madde 12 :

 1. Belediye birimleri arasında ve birim içi işbirliği vekoordinasyon

  1. Hukuk İşleri Müdürlüğü ile diğer birimler arasında ve birim içi koordinasyon Müdür tarafındansağlanır.

  2. Hukuk İşleri Müdürlüğüne gelen tüm yazılar kayıt memurunda toplanır, konularına göre dosyalandıktan sonra Müdüreverilir.

  3. Hukuk İşleri Müdürü dosyadaki evrakları havale eder ve avukatlarailetir.

 1. Diğer kuruluşlarla koordinasyon : (1) Hukuk İşleri Müdürlüğü, Valilik ve tüm Kamu Kurum ve Kuruluşları ile özel ve tüzel kişilerle yapacağı önemli yazışmalarını, sorumlu personel ve Müdürün parafı ile Belediye Başkanı ve/veya ilgili Başkan Yardımcısı imzası ileyürütülür.

BEŞİNCİ BÖLÜM

DenetimveDisiplinHükümleri

Müdürlük içi denetim

Madde13 - (1) Personel en yakın amirinden başlayarak denetime tabi tutulur.

(2) Hukuk İşleri Müdürü, Müdürlüğün tüm personelini her zaman gerek gördüğünde denetlemek ve ilgilileri yönlendirmek yetkisine sahiptir.

(3)Hukuk İşleri Müdürü, 1.DisiplinAmiriolarakdisiplinmevzuatıdoğrultusundaişlemleriyürütür.

Disiplin cezaları

Madde 14 - (1) Hukuk İşleri Müdürlüğünün tüm personeli ile ilgili disiplin işlemleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, 4857 sayılı İş Kanunu ve Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve yürürlükteki ilgili diğer mevzuata tabidir.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte yer almayan hususlar

Madde 15: (1) İş bu yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili umumi hükümler çerçevesinde hareket edilir.

Yürürlük

Madde 16: (1) BuYönetmelikhükümleri;5393SayılıBelediyeKanunun18incimaddesinin(m)  bendi gereği Kozan Belediye Meclisinin kabulü ve mülki amire gönderilmesiyle yürürlüğegirer.

Madde 17:(1)BuYönetmelikhükümleri;5393sayılıBelediyeKanunu’nun18incimaddesinin birinci fıkrasının (m)  bendi gereği Kozan Belediye Meclisinin kabulü ve mülki amire gönderilmesiyle yürürlüğegirer.

Yürütme

Madde 18: (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan, Başkan Yardımcısı ve Müdür yürütür.