Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin Etik Komisyonlarına İlişkin Bülümü 

Etik komisyonu

Madde 29 — Kurum ve kuruluşlarda, etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmek üzere kurum veya kuruluşun üst yöneticisi tarafından kurum içinden en az üç kişilik bir etik komisyonu oluşturulur.

 Etik komisyonu üyelerinin ne kadar süreyle görev yapacağı ve diğer hususlar, kurum ve kuruluşun üst yöneticisince belirlenir. Etik komisyonu üyelerinin özgeçmiş ve iletişim bilgileri, üç ay içinde kurula bildirilir. Etik komisyonu, Kurul ile işbirliği içinde çalışır. 

Etik Komisyonlarının Oluşturulması

Etik Komisyonları, 5176 sayılı Kanun kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında, üst yöneticinin görevlendirmesi ile üst yöneticinin bir yardımcısının başkanlığında (bakanlık ve müsteşarlıklarda müsteşar yardımcısı, müstakil kurum/kuruluşlarda düzenleyici ve denetleyici kurumlarda ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında başkan yardımcısı, müstakil genel müdürlüklerde genel müdür yardımcısı, illerde vali yardımcısı, belediyelerde belediye başkan yardımcısı, ilçelerde kaymakam gibi) diğer ilgili birimlerden (teftiş/denetim kurulu başkanlığı, hukuk müşavirliği, iç denetim birimi başkanlığı, personel/insan kaynakları dairesi başkanlığı, eğitim dairesi başkanlığı, strateji geliştirme dairesi başkanlığı v.d) üyelerin görevlendirilmesiyle teşekkül ettirilir. 

Etik Komisyonlarının Görevleri

Etik komisyonların temel görevleri;

  1. Kurumlarında etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek,
  2. Personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak,
  3. Kurumlarındaki etik uygulamaları değerlendirmek olarak belirlenmiştir. 

Bu çerçevede Etik Komisyonları kurumlarında;

  • Etik davranış ilkelerinin personele tanıtılması ve benimsetilmesine yönelik bilgilendirme, bilinçlendirme ve değerlendirme toplantılarının yapılması,
  • Kamu Görevlileri Etik Kurulu ile işbirliği içerisinde kurumsal mesleki etik ilkelerin tespit edilmesi,
  • Hizmet içi eğitim proğramlarına ve görevde yükselme eğitim ve sınav konularına etik mevzuatının eklenmesi ve uygulanmanın gözetilmesi,
  • Kurumsal etik eğitimi stratejisinin hazırlanması ve uygulanması,
  • Verilen hizmet ve faaliyetlerde etik açıdan sorunlu alanların tespit edilmesi ve bunların çözümüne yönelik çalışmalar yapılması,
  • Etik çalışmalar hakkında üst yöneticiye raporlar sunulması yönünde faaliyetlerde bulunmaktadırlar. 

Etik Komisyonları yaptıkları faaliyetlerde 5176 sayılı Kanunla hedeflenen etik değerler ve ilkelere bağlı kurum kültürü oluşturma yönündeki değişime önemli katkı sağlamaktadırlar.