T.C.

KOZAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KÜLTÜR VE SOYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün görev alanını, sorumluluk ve yetkilerini, belediyenin imkanları dahilinde görevlerin yerine getirilişi ve yetkilerin kullanımında başvurulacak yöntemleri belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 - (1) Bu yönetmelik, Kozan Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün kuruluş, görev ve esasları ile Belediyemiz bünyesinde görev yapan personelin özlük ve diğer hak ve yükümlülükleri ile ilgili işlemlerin yürütülmesindeki, çalışma usul ve esasları kapsar.

Hukuki dayanak

Madde 3Bu yönetmelik, 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15 incimaddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca ve bu Kanun’un dayanak olduğu yönetmelik, tüzük, genelge ve yönerge hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 - (1) Bu yönetmeliğin uygulanmasında;

 1. Belediye: KozanBelediyesini,
 2. Başkan: Kozan BelediyeBaşkanını,
 3. Başkan Yardımcısı: Belediye Başkanı tarafından konuyla ilgili olarak görevlendirilen Belediye Başkan Yardımcısını,

ç) Müdürlük: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünü,

 1. Müdür: Birim müdürünü veya müdür vekilini ve sadece verilen yetkiyi kullandığı alanlara münhasır olmak üzere müdür tarafından verilen imza yetkisinikullananları,
 2. Şef: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlışefi,

f) Personel: Kozan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı çalışanların tümünü ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş ve Teşkilat

Kuruluş

Madde 5 - (1) İşletme ve İştirakler Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanununun 48 inci maddesi ile 22/02/2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Belediye Ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına Dair Yönetmeliğinhükümlerine dayanılarak Kozan Belediye Meclisi’nin 02/11/2018 tarihli ve 205 sayılı kararı gereğincekurulmuştur.

Teşkilat

Madde 6 - (1) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü İdari Teşkilatı Müdür, Şef ve büro personelinden oluşmaktadır.

(2) Müdürlüğe bağlı şeflik ve birimler bulunmaktadır. Şefliklerin ve birimlerin sayı ve görevlerini belirlemede Müdür yetkilidir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ünvan ve Nitelikler, Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Personelin Nitelikleri, Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 7 - (1) Kozan Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü; Kozan Belediye Başkanlığı’nın stratejik planında belirlenen amaçları, prensip ve politikaları ile bağlı bulunan ilgili mer’i mevzuat ve belirleyici esaslar çerçevesinde, Başkanlık Makamının emir ve direktifleri doğrultusunda, belediyemizin hizmet alanı kapsamında bulunan mahallerde, Kültür, Sanat, Eğitim, Gençlik, Spor, Turizm ve Tanıtım faaliyetleriyapmak,5393sayılıBelediyeKanununBelediyeningörevveyetkivesorumlulukbölümünde yer alan hizmetleri yapma, uygulamak suretiyle kendisine bağlı merkezler aracılığıyla kültür, sanat, eğitim,turizm,gençlik,kadın,aileveçocuklarayönelikalanlardaçalışmalarhazırlamaktansorumludur. Bu işlemlerin kanun ve mevzuata uygun olarak sonuçlandırılmasınısağlar.

Personelin unvan ve nitelikleri

Madde 8 - (1) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne atanacak personelin unvan ve nitelikleri aşağıdaki gibidir.

 1. Kültür ve Sosyal İşler Müdürü: 657 Sayılı Kanunun atamaya ilişkin maddelerinde öngörülen ilkeler ve 04.07.2009 tarih ve 27278 sayılı resmi gazetede yayımlanan “Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Esaslarina Dair” hükümleri doğrultusundaatanır.
 2. Şef : 657 Sayılı Kanunun atamaya ilişkin maddelerinde öngörülen ilkeler ve 04.07.2009 tarih ve 27278 sayılı resmi gazetede yayımlanan “Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Esaslarina Dair” hükümleri doğrultusundaatanır.
 3. Memurlar: KPSS sınavı ile 657 Sayılı Kanunun atamaya ilişkin maddelerinde öngörülen ilkeler doğrultusundaatanır.

ç) Sözleşmeli Personel: 5393 sayılı yasanın 49. maddesine göre kadro karşılığı gösterilmek ve sözleşme yapılmak suretiyle çalıştırılır.

  d)Şirket Personeli: 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında çalıştırılan şirket personelidir.

Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları

Madde 9 -Kültür ve Sosyal İşler Müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir.

 1. Kültür ve Sosyal İşler Müdürünün Görevleri:
  1. Müdürlüğü Başkanlık huzurunda temsileder.
  2. Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili ve sorumlukişidir.
  3. Çalışmaları yasal olmak kaydıyla yazılı ve sözlü emirlerleyürütür.
  4. Müdürlüğün sevk, idare ve disiplinindensorumludur.
  5. Personeli arasında yazılı görev dağılımıyapar.
  6. Müdürlüğün harcama yetkilisi ve Müdürlükte çalışan personelin birinci sicil amiri olup memur personelin başarı ve performans değerlendirmesiniyapar.
  7. Müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını belirleyip, programlayarak, çalışmaların bu programlar doğrultusunda yürütülmesinisağlar.
  8. Müdürlük Bünyesinde görev yapan birimlerin tüm iş ve işlemlerinin zamanında ve doğru olarak yerine getirilmesinisağlar.
  9. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonusağlar.
  10. Üst makamlarca verilecek benzeri nitelikteki diğer görevleri yerinegetirir.

 1. Kültür ve Sosyal İşler Müdürünün Yetkileri:
  1. Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin, Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar verme, tedbirler alma ve uygulatmayetkisi.
  2. Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Başkanlık Makamına önerilerde bulunmayetkisi.
  3. Müdürlük ile ilgili yazışmalarda birinci derece imzayetkisi.
  4. Disiplin Amiri olarak personeline, mevzuatta öngörülen disiplin cezalarını vermeyetkisi.
  5. Müdürlüğüne bağlı kadro görevlerinin yerine getirilmesinde süreli ve ani denetlemeler yapma, rastlayacağı aksaklıkları gidermeyetkisi.
  6. Müdürlük emrinde görev yapan personele, ilgili yönetmelik çerçevesinde sicil raporu düzenlemek, ödül ve takdirname, yer değiştirme gibi personel işlemleri için bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısı ile Başkanlık Makamına önerilerde bulunmayetkisi.
  7. Sorumlu olduğu tüm görevlilerin yıllık izin kullanış zamanlarını tespit etmeyetkisi.
  8. Geçici süre görevde bulunamayacağı dönemlerde, müdürlüğe tayin şartlarını haiz olan personelden birini müdürlüğe vekâlet etmek üzere belirleme ve makamın onayına sunmayetkisi.
  9. Birimdeki tüm görevlilerin işlevleri itibariyle görev dağılımını yapmayetkisi.
  10. Müdürlüğünün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşmeyetkisi.

 1. Kültür ve Sosyal İşler Müdürünün Sorumlulukları:
  1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer Belediye Mevzuatının kendisine yüklediği görev ve yetkilerin yerinde ve zamanında yerine getirilmesinden ve kullanılmasındansorumludur.

Müdürlüğün şeflik ve personelin görev, yetki ve sorumlulukları

Madde 10 - (1) Şef, Müdürlük bünyesinde yapılan görev dağılımı çerçevesinde kanunlar, tüzükler, yönetmelikler, Başkanlık Genelge ve Bildirileri çerçevesinde, üst amirlerinin emirleri doğrultusunda işlerin mevzuata uygun, gecikmesiz ve eksiksiz olarak yürütülmesinde Müdürlük Makamına karşı tam yetkili ve sorumlu kişidir.

     1. Belediyenin yaptığı her türlü sosyal, kültürel, sanatsal, eğitsel, sportif işleri ve etkinlikleri (konferans, seminer, sempozyum, panel, tiyatro, kongre, şiir dinletisi, konser, müzik, eğlence, geziler, piknik, Kültürel etkinlikler v.b.) değişen koşullara uygun bir şekilde konseptini belirleyerek planlamak ve bu işlerin organizasyonunugerçekleştirmek,
     2. Onaylanmış kültür, sanat etkinlik seçeneklerini bağlı birimleri koordine ederek uygulamak, veri tabanı ve ihtiyaç tablosunudüzenlemek.
     3. Ulusal ve uluslararası fuar, festival ve tanıtım etkinlikleri düzenlemek, yapılacak fuar, festival ve tanıtım etkinliklerine yönelik yazışmalarıyapmak.
     4. Müdürlük bünyesinde yapılacak etkinliklerin aksamadan ve plana uygun şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak.
     5. Belediyemize bağlı halka açık salonlarda yapılacak etkinliklerle ilgili salon tahsisi yapmak.
     6. Şehir tarihi, kültürü üzerine ve sanatsal açıdan inceleyen ve araştıran kitap projelerihazırlamak,
     7. Müdürün verdiği diğer görevleri yerinegetirmek.

(2) Müdürlük emrinde görevli memurlar, sözleşmeli personeller ve şirket personelleri kendilerine verilen görevleri kanunlar, tüzükler, yönetmelikler, Başkanlık Genelge ve Bildirileri ile ilgili mevzuat çerçevesinde ve üst amirinin emirleri doğrultusunda gecikmesiz ve eksiksiz olarak yapmakla yükümlüdürler.

Müdürlüğün görev ve sorumlulukları

Madde 11 - (1) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün görev ve sorumlulukları şunlardır:

 1. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, bu yönetmelikte sayılan görevleri 5393 sayılı Belediye Kanununa dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.
 2. Belediyemizin hizmet alanı dahilinde eğitsel, sosyal, kültürel ve sportif ilişkilerin geliştirilmesi ve kültürel değerlerin korunması konusunda gerekli olan çalışmalarıyapmak,
 3. Bu çalışmalara akademik düzeyde eğitim veren kurumların, kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların, sivil toplum kuruluşları ve uzman kişilerin iştirakinisağlamak,Kültürel programlar, belirli gün ve haftalarla ilgili kutlama törenleri ile anma törenleri, konferanslar, söyleşiler seminerler, konserler, bilgi şölenleri, şenlikler, festivaller, tanıtım programları, kültür-sanat- meslek ve beceri edindirme kursları, kadın, aile, çocuk, gençlik ve spor konularında hizmet vermek veyaverdirmek,

ç) Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve ilçe tarihi bakımından önem taşıyan mekânların tanıtılmasını sağlamak,

 1. Hemşehriler arasında sosyal, kültürel ilişkilerin geliştirilmesi ve kültürel değerlerin korunması amacıyla sosyal organizasyonlar tertip etmek, ödüllü ve ödülsüz yarışmalardüzenlemek.
 2. Kültür ve sanat alanında faaliyet gösteren ilçemiz dahilindeki kuruluşlar, sivil toplum örgütleri, dernek, vakıf v.b. kuruluşlara her türlü desteğin sağlanması ve ortak etkinlikler düzenlenmesi yönünde çalışmalaryapmak.
 3. Belediyemize bağlı kültürel mekanların kültürel ve sanatsal etkinliğe hazır olmasını sağlamak ve mekanların tahsislerini koordine etmek, yapılacak etkinliklerin duyurulmasınısağlamak.
 4. İhtiyaç duyulan bölgelerde sanat akademileri, gelişim akademileri, kültür merkezleri, eğitim merkezleri, gençlik merkezleri, sosyal yaşam merkezleri, semt konakları, bağımlılıkla mücadele merkezleri, sergi salonları, spor merkezleri, müzeler, amfi tiyatrolar, sinema salonları, tiyatro salonları kütüphaneler ve bilgi evlerinin kurulması, bunların idare ve ihtisas işlerinin düzenlenmesi, yürütülmesi çalışmalarınıyapmak,

ğ) Kültür merkezleri, bilgi evleri, sanat akademileri, yaşam merkezleri, semt konakları gibi kamu ya da özel nitelikli çeşitli hizmet binalarında: konser, tiyatro, sinema gösterimleri, tiyatro ve sinema kursları, paneller, açık oturumlar, konferanslar, film gösterimleri, kültür, sanat, müzik ve beceri kazandırma ve meslek edindirme kursları, sergiler, çeşitli alanlarda kampanya ve törenler, Türk sanat müziği kursları, Halk müziği ve halk oyunları kursları ve gösterileri düzenlemek,

 1. Her türden (klasik, çağdaş veya geleneksel) sanat akımlarının izlenerek, bölgemizdeki sanat etkinliklerinin ulusal kültürümüze ve çağdaş anlayışa yaraşır bir şekilde yürütülmesi ve yaygınlaştırılması, vatandaşların da bu doğrultuda bilgilendirilmesi için gerekli çalışmaların yapılarak sonuçlandırılmasınısağlamak,
 2. Toplumunkültürbilincininzenginleşmesiiçinbölgemizdekiyadabölgemizdışındakiçeşitlikurumve kuruluşlarla iş birliği çalışmalarının yapılmasınısağlamak,
 3. Türk süsleme ve el sanatlarının eğitimi, tanıtımı ve yaygınlaştırılması ile ulusal resim sanatının geliştirilmesi çalışmalarınıyapmak,
 4. Korolar oluşturmak, çalgı, ses ve halk oyunları topluluklarının, kurulması ve bunlara dair hizmetlerin yürütülmesiçalışmalarınınyapılmasınıvesonuçlandırılmasınısağlamak,yineaynımaksatlagüzelsanat galerileri ile orkestralarkurmak,
 5. Hemşehriler arasında sosyal, kültürel ilişkilerin geliştirilmesi ve kültürel değerlerin korunması amacıyla kültürümüzün gelişmesine katılımı sağlamak maksadıyla yeni edebi, kültür eserleri vermeyi özendirici ve artırıcı projeleri desteklemek, bu maksatla ulusal ve uluslararası ödüllü yarışmalar düzenlemek,
 6. Ülkemizde ve yurt dışında hazırlanmış veya basılmış, edinilmesinde ve okuyucusuyla buluşturulmasındayarargörülenyayınların,kültürümüzileilgiliyazmaeservebelgelerinvediğerKütüphane malzemelerinin temin edilmesi, umumi kütüphanelerin ve bilgi evlerindeki kütüphanelerin koleksiyonlarının zenginleştirilmesi çalışmalarının yapılarak neticelendirilmesini sağlamak,
 7. Kültürümüze katkı sağlayacağı düşünülen kitap, dergi, bilgisayar yazılımı ve müzik ve video eserlerinin telif haklarının ödenerek satın alınması, hazırlanması ve basılması yönünde çalışmalar yapmak.
 8. Tiyatro sanatının ilçemizde yaygınlaşmasını sağlamak, bu amaçla yetişkinler ve çocuklar için tiyatro gösterileridüzenlemek,
 9. Hemşehriler arasında sosyal, kültürel ilişkilerin geliştirilmesi ve kültürel değerlerin korunması amacıyla tiyatro yapan, oyun yazan, geleneksel, klasik ve modern terkipler ortaya koyabilen hemşehrilere destek olmak, onların bu çalışmalarını ödüllendirerek motiveetmek,

ö) Yurt içinde, yurt dışında, kardeş şehirlerimizde millî değerlerimizi tanıtmak maksadıyla konser, film gösterimleri ve çeşitli festivaller düzenlemek veya bu türden faaliyetleri desteklemek,

 1. Eğitsel, kültürel, sosyal ve sportif alanlarda başarılı öğrencileri özendirici ödüllerledesteklemek,
 1. İlköğretim, lise ve yüksek öğretim öğrencilerinin başarılarını arttırmak için eğitimler vermek, projeler geliştirmek veuygulamak,
 2. Belediyemize bağlı bilgi evleri, sanat akademisi ve meslek edindirme kurslarında öğrenim gören öğrencilere yönelik eğitsel, sosyal, kültürel, sportif yeteneklerini geliştirici proje ve faaliyetler düzenlemek,

ş) İlçemizde çok amaçlı olarak kullanılabilen çeşitli hizmet binalarının her türlü işletilmesi hususunda yapılması gereken iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesini ve devamını sağlamak,

 1. İlçemiz içinde veya ilçemiz dışında tabii güzellikleri, tarihi-kültürel özellikleri ile bilinen mekanlara, müze veya buna benzer yerlere geziler organize etmek ve/veya organizasyon hizmetialmak,
 2. Milli ve dini nitelikteki resmi bayram kutlamaları, millet nezdinde hatırasına değer verilen kişiler için anma törenleri, önemli gün ve haftalara dair etkinlikler düzenlemek, ulusal ve uluslararası haftalarda etkinlikler yapmak, diğer kurum ve kuruluşlara katkı sağlamak, ayrıca işbirliği içinde organizasyonlar düzenlenmesi işlemlerinin yapılmasınısağlamak,

ü) Halkımızın sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla resim, sanat ve fotoğraf müzesi açmak, resim sergileri düzenlemek gibi güzel sanatlara dair faaliyetler gerçekleştirmek,

 1. Gerek duyulması halinde, bölge halkının ve diğer kuruluşların bireysel ve grup halindeki amatör çalışmalarına konferans, panel, seminer, sergi ve gösteri gibi çeşitli konulardaki toplantılarına yer bulmalarına yardımcı olmak ve bu tip organizasyonları profesyonel kişiler ve kurumlarla birlikte gerçekleştirmek, kitlelere duyurulmasınısağlamak,
 1. Toplumu eğitici, bilgilendirici aile içi iletişim, uyuşturucu ve bağımlılık, sağlık, çevre, spor vb. konularda seminerler düzenlemek ve/veya seminer organizasyon hizmetialmak,
 2. İlçemizde geleneksel kültürümüzü yaşatmak adına tarihi önem arzeden meydanlara kurulacak çadırlarda, camilerde, yaşadığımız toplumun dini inançları gereği Ramazanda, bayramlarda, önemli gün ve haftalarda ikram dağıtımıyapmak,

aa) Çeşitli açık hava etkinliklerinin düzenlenmesi yönünde çalışmalar yapmak.

bb) Bölgemizdeki muhafaza edilmesi elzem olan menkul veya gayrimenkul kültür ve tabiat varlıklarının tanıtılmasını sağlamak,

cc) Ilçemizin tarihi ve turistik bir şehir olması sebebiyle yerli ve yabancı turistlere yönelik turizm elçileri, turizm rehberliği, turizm gönüllüleri vb. projeleri yapmak ve desteklemek,

çç) Çok yönlü ve çok amaçlı hizmet binalarının ve her türlü spor tesisinin kurulması, işletilmesi ile ilgili iş ve işlemleri gerçekleştirmek

dd) Teşvik etmek maksadıyla amatör spor kulüplerinin desteklenerek, hemşehrilerimizden yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan başarılı sporculara verilecek ödüllerin organizesini yapmak,

ee) İlçemizdeki okullarda eğitim gören öğrencilere yönelik yaz ve kış spor okulları açmak, spor etkinlikleri düzenlemek.

ff) Sağlıklı yaşam ve sağlıklı toplum için halkın her kesiminin spora teşvik edilmesi amacıyla çalışmalar yapmak ve spor merkezleri kurarak bu amaç yönünde iş ve işlemleri gerçekleştirmek,

gg) Kentlinin yaşam biçimlerinin eğitsel ve sosyal açıdan boyutlandırılması, renklendirilmesi, çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi amacı ile yarışmalar yapılması, programlar düzenlenmesi işlemlerinin yapılmasını sağlamak,

ğğ) Ailenin korunması yönünde eğitici çalışma programları hazırlamak, muhtaç durumdaki ailelerin ve aile bireylerinin yaşam becerilerini geliştirebilmesi konusunda çalışmalar yapmak,

hh) İlçemizdeki kadın ve ailelere yönelik çeşitli eğitimler, organizasyonlar, programlar, geziler, kadın, aile ve çocuk danışmanlık hizmetleri düzenlemek,

ıı) Toplumumuzda aile yapısını güçlendirmek, aileye özendirmek maksadıyla teşvik edici çalışmalar yapmak,

ii) Eğitim merkezlerimizde eğitim gören kursiyerlerimizin el emeği ürünlerini değerlendirmek için el emeği satış merkezleri oluşturmak.

jj) Sokakta yaşayan veya risk altında olan çocuklar ve kimsesiz yaşlılar için diğer kamu kurumları Üniversiteler ve STK’lar ile işbirliği yapmak, sokak çocukları için topluma kazandırmaya yönelik projeler geliştirmek ve faaliyetler yapmak,

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Hizmetlerin İcrası, İşbirliği ve Koordinasyon

Hizmetlerin icrası

Madde 12 - (1) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğündeki hizmetlerin icrası aşağıda gösterilmiştir.

 1. Görevin kabulü: Müdürlüğe elektronik olarak gelen evrak Kabul edilir. Cevap verilmesi gereken evraklara zamanında cevap verilir. Ilgili personele havalesi yapılır.
 2. Görevin planlanması: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğündeki çalışmalar, Müdür ve personeli tarafından düzenlenen plan içerisindeyürütülür.
 3. Görevin İcrası: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tüm personeli kendilerine verilen görevleri gereken özen ve süratle yapmakzorundadır.

İşbirliği ve koordinasyon

Madde 13 - (1) Belediye birimleri arasında ve birim içi işbirliği ve koordinasyon

 1. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile diğer birimler arasında ve birim içi koordinasyon Müdür tarafından sağlanır.
 2. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne gelen tüm yazılar kayıt memurunda toplanır, konularına göre dosyalandıktan sonra Müdür’everilir.
 3. Kültür ve Sosyal İşler Müdürü dosyadaki evrakları havale eder veiletir.
 4. Görevli personel evrakları niteliğine göre inceler ve sonucaulaştırır.

(2) Diğer kuruluşlarla koordinasyon:

a) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Valilik ve tüm Kamu Kurum ve Kuruluşları ile özel ve tüzel kişilerle yapacağı önemli yazışmalarını, sorumlu personel ve Müdürün parafı ile Belediye Başkanı ve/veya ilgili Başkan Yardımcısı imzası ile yürütür.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Denetim ve Disiplin

Müdürlük içi denetim

Madde 14 - (1) Personel en yakın amirinden başlayarak denetime tabi tutulur.

(2) Kültür ve Sosyal İşler Müdürü, Müdürlüğün tüm personelini her zaman gerek gördüğünde denetlemek ve ilgilileri yönlendirmek yetkisine sahiptir.

(3) Kültür ve Sosyal İşler Müdürü, 1.DisiplinAmiriolarakdisiplinmevzuatıdoğrultusundaişlemleriyürütür.

Disiplin cezaları

Madde 16 - (1) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün tüm personeli ile ilgili disiplin işlemleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, 4857 sayılı İş Kanunu ve Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve yürürlükteki ilgili diğer mevzuata tabidir.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte yer almayan hususlar

Madde 17 - (1) İş bu yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili Umumi hükümler çerçevesinde hareket edilir.

Yürürlük

Madde 18 - (1) BuYönetmelikhükümleri;5393sayılıBelediyeKanunu’nun18incimaddesinin birinci fıkrasının (m)  bendi gereği Kozan Belediye Meclisinin kabulü ve mülki amire gönderilmesiyle yürürlüğegirer.

Madde 19 - (1)Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile birlikte önceki yönetmelik yürürlükten kalkar.

Yürütme

Madde 20 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan,  Başkan Yardımcısı ve Müdür yürütür.