KOZAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FENİŞLERİMÜDÜRLÜĞÜ

ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİBÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Madde1–(1)Bu yönetmeliğinamacı;KozanBelediyeBaşkanlığıFenİşleri Müdürlüğü ‟nünkuruluş,görev,yetkivesorumluluklarıileçalışmailke,usulveesaslarını,teşkilatyapısını,diğerbirimyadakurumlarlailişkilerindeizlenecekesasveusulleridüzenlemekamacıyladüzenlenmiştir.

Hukukidayanak

Madde2– (1)Buyönetmelik;

 1. 5393sayılıBelediyeKanunu
 2. 5216sayılıBüyükşehirBelediyeKanunu
 3. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu

ç)   4735 sayılı Kamu İhale SözleşmeleriKanunu ve yönetmeliği

 1. 657sayılıDevletMemurlarıKanunu
 2. 4857sayılıİşKanunu
 3. 5018sayılıMaliYönetimveKontrolKanunu
 4. 3194 sayılı İmar Kanunu veyönetmeliği

ğ)  5366sayılıEskiEserlerKanunuveyönetmeliğiilediğerilgilimevzuatlara(Kanun, KHK, Tüzük, Yönetmelik,..vs) dayanılarakhazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3 – (1) Bu yönetmelik, 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15 incimaddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca ve bu Kanun’un dayanak olduğu yönetmelik, tüzük, genelge ve yönerge hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

a) Belediye     :Adana Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde kurulan KOZANBelediyesini,

b) Başkan        :KOZAN BelediyeBaşkanını,

c) BaşkanYardımcısı  :Belediyebaşkanıtarafındankonuylailgiliolarakgörevlendirilen Belediye BaşkanYardımcısını,

ç) Meclis                                    :Kozan Belediye Meclisi’ni,

d) Encümen                               :Kozan Belediye Encümeni’ni,

     e)Birim                             :Fen İşleri Müdürlüğünü,

f) Müdür                          :Birim müdürünü veya müdür vekilini ve sadece verilen yetkiyi Kullandığıalanlaramünhasırolmaküzeremüdürtarafındanverilen İmza yetkisinikullananları,

g)Şef               :Fen İşleri Müdürlüğünde kadroluşefi,

ğ) Personel      :Müdür ve şef tanımının dışındaki birim mensuplarını, ifadeeder.

h)Harcama Yetkilisi         :Birim müdürünü,

ı) Harcama Talimatı: Hizmetin gerekçesi ile yapılacak işin konusu, tutarı, süresi, kullanılabilir ödeneği, gerçekleştirme yöntemi ve hizmeti gerçekleştirecek görevlinin yazılı olduğu belgeyi,

i) Gerçekleştirme Görevlisi: Harcama talimatı üzerine; işin yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması, belgelendirmesi ve ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması görevini yürüten kişiyi ifade eder.

Temelilkeler

Madde4(1) KozanBelediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü tümçalışmalarında;

 1. Kararalma,uygulamaveeylemlerdedürüstlükŞeffaflık,
 2. Hizmetlerinteminvesunumundayerindelik,ihtiyacauygunlukvekaliteliüretimyapabilirlik
 3. Yapılanherişveişlemde,sunulanhizmetinheralanındahesapverebilirlik,
 4. Kurumiçiyönetimdeveilçeyiilgilendirenkararlardakatılımcılık
 5. Kişihakvehürriyetlerine,ahlakivekültüreldeğerleresaygı
 6. Uygulamalardaadaletvehizmetteeşitlik
 7. Belediyekaynaklarınınkullanımındaetkinlik,verimlilikvekamuyararıkonusundakararlılık
 8. Yapılanheriş–işlemdevesunulanhizmettegüleryüzlülük

ğ)Üretilenyadasunulanhizmetlerdebilgiveteknolojikullanımı

h)Risklerinöncedentespitiilekoruyucuveönleyiciöncelikliçalışma

ı )İlçe sınırlarındayapılacakhermüdahaledeyadayapılacakherçalışmadasosyalve çevresel faktörlerin göz önünde bulundurulması ve diğer kentsel aktörlerin (kamu ya daözelsektör)çalışmalarınındabuyöndentakibini

 1. Yapılan her hizmetin insan yaşamını, doğayı, çevreyi doğrudan ya da dolaylı etkilediğininbilinciyle çağdaşyaşamın tüm olanaklarını kullanarak hizmetin niteliğinin kalitesinin,işleyişininilkelerinibelirler.

j)Hizmetlerde geçici çözümler ve anlık kararlar yerine kalıcı çözümler ve sürdürülebilirlik,temelilkeleriniesasalır.

İKİNCİ BÖLÜM

KuruluşveTeşkilatYapısı

Madde: 5-(1) İşletme ve İştirakler Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanununun 48 inci maddesi ile 22/02/2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Belediye Ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin hükümlerine dayanılarak Kozan Belediye Meclisi’nin 02/11/2018 tarihli ve 205 sayılı kararı gereğince kurulmuştur.

TeşkilatYapısı

Madde:6-(1)Fen İşleri Müdürlüğüteşkilatyapısı aşağıda verildiği gibidir.

 1. FenİşleriMüdürü
 2. MüdürlüğünAltBirimleri
   1. İçBirimler
   2. MüdürlükSekretaryası
   3. KayıtKalemBirimi
   4. TaşınırMalKayıtKontrolSorumlusu
   5. Memur-işçi PersonelBirimi
   6. Proje, Yarımveİhale Birimi
   7. Yapım, Bakımve Onarım İşleri Birimi
   8. Çözüm Merkezi ve CİMER Başvuruları Birimi
   9. Altyapı Koordinasyon Birimi
  1. Dış Birimler
   1. Yol Yapım Bakım – Onarım Şefliği
    1. Yol Yapım Bakım –Onarım Amiri
    2. Yol Yapım Bakım –Onarım Amir Yardımcısı
    3. Asfalt Üretim Tesisi Sorumlusu

ç) Asfalt Yapım-Onarım Sorumlusu

    1. Depo Sorumlusu
    2. Marangoz Atölyesi
    3. Demir Atölyesi
    4. Elektrik Atölyesi
   1. Makine ve Malzeme İkmal Şefliği
    1. Makine ve Malzeme İkmal Amiri
    2. Bakım-Onarım Birimi
    3. Ayniyat-Demirbaş-Depo Birimi

2.2.3.Akaryakıt İkmal Şefliği

ÜÇÜNCÜBÖLÜM

Personelin Ünvanı, Nitelikleri, Görev, Yetki ve Sorumlulukları

PersonelinUnvanve Nitelikleri

Madde: 7-(1) Fen İşleri Müdürlüğü ‟ne atanacak personelin unvan ve nitelikleri aşağıdaki gibidir.

Fen İşleri Müdürü: 657 ve 5393 Sayılı Kanunlarının atamaya ilişkin maddelerinde öngörülenilkelerve“İl Özel İdareleri, Belediyeler ve İl Özel İdareleri ve Belediyelerin Kurdukları Birlik, Müessese ve İşletmeler ile Bunlara Bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlardaki Memurların Görevde Yükselme ve UnvanDeğişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda ilgilikanunveyönetmeliklere uygun olarakatanır.

Şef:657ve5393sayılıKanunlarınatamayailişkinmaddelerindeöngörülenilkelerve“İlÖzel İdareleri, Belediyeler veİlÖzel İdareleriveBelediyelerinKurduklarıBirlik, Müessese veİşletmelerileBunlaraBağDönerSermayeliKuruluşlardakiMemurlarınGörevdeYükselmeve UnvanDeğişikliğiEsaslarınaDairYönetmelik”hükümleridoğrultusundaatanır.

Memurlar(Teknik HizmetlerSınıfıDâhil):Memurolabilmeyidüzenleyendiğermevzuatdâhilinde KPSS sınavı ile 5393 Sayılı Kanunun atamaya ilişkin maddelerinde öngörülen ilkelerdoğrultusundaatanır.

Sözleşmeli Personel: 5393 sayılı yasanın 49. maddesine göre kadro karşılığı gösterilmek vesözleşmeyapılmaksuretiyleçalıştırılır.

İşçiler:Kamu Kurum veKuruluşlarınınDaimiKadrolarına İlk Defa İşçi Olarak Anacaklar HakkındaUygulanacak SınavYönetmeliği hükümlerinegöre atanır.

DiğerPersonel:Hizmet amı yoluyla alınan Mimar,Mühendis, Tekniker, Teknisyen veişçi personeldenoluşur.

Müdürüngörev,yetkivesorumlulukları

Madde8– (1) KozanBelediye Başkanlığı’nınamaçları, prensip vepolitikalarıilebağlı bulunulanmevzuatveBelediyeBaşkanınınbelirleyeceğiesaslarçerçevesinde,başkanlıkmakamınınemir ve direktifleri doğrultusunda;

GörevveYetkileri

 1. Fenİşleri Müdürlüğü‟nü BaşkanlıkMakamınakarşı temsileder.
 2. Belediye Başkanı’nın ve/veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının gözetimi ve denetimialtında,mer‟imevzuatgereğiMüdürlüğün;sevkveidaresini,organizeedilmesini,gerektiğindereorganizeedilmesini,kadrolararasındagörevlerindağıtılmasını,işveyenidentanzimineilişkindâhilidüzenlemeleriyapar.
 3. Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili ve sorumlu kişi olarak Görev alanı içinde bulunanfaaliyetleriçinuzun,ortavekısavadeliplanlarhazırlar.Planlarınuygunlukveyeterliliğinidevamlıolarakizler,gerekiyorsa,düzeltmeyeyöneliktedbirlerialırveçalışmaprogramıhazırlar.

ç)Müdürlüğünişlerinienkısazamandaveenekonomikolarakistenenşekilde sonuçlandırmaküzere planlar

 1. GelecektedoğacakihtiyaçlaracevapverebilecekŞekildeelindekadro,,işyeriveteçhizatınplanlamasını yapar
 2. Müdürlüğün haberleşme ve evrak akışını, üst kademelere istenen bilgileri zamanındaulaştırabilecek ve alt kademelere kurum karar, politika ve yönetmeliklerini hakkındazamanındavedoğrubilgiverebilecekŞekildeplanlar
 3. Müdürlükçalışanlarıarasındagörevdağılımıyadagörevdeğişiklikleriyapar.
 4. Müdürlüğünealınacak,ayrılacakpersonelilepersonelleilgilistatüdeğişikliklerini,Başkanlığınpolitikaveusulleriçerçevesindekontroleder.

ğ)Müdürlükgenelindeveyürütülençalışmalardagereklikontrolvedenetimleriyapar,aksayandurumlar varsatespitiniyapıpönlemler alır.

 1. Müdürlüğüntümfaaliyetlerindeilgilikanun,tüzük,yönetmelik,genelge,tebliğ,işmetotları ve diğer ilgili yürürlükteki mevzuata uyumunu sağlar, bunların uygulanmasınısürekli kontrol eder, düzeltilmesi gereken konular için olumlu öneri ve teklifleri bir üstamiriningörüşünesunar.

ı)Müdürlüğe gönderilen tüm yazıları okuyup bilgi sahibi olur ve ilgili kişilere havalesiniyapar.

 1. Görevleilgilihertürlüiç/dışyazışmalarıyapar,Başkan‟a,Encümen‟e,Meclis‟etekliflersunar,verilenkararları uygular,
 1. Hertürlüyazışmalarıokuyupgereklikontrolvevarsadüzeltmeleriniyapar,resmiyazışma kuralları ve içeriğine uygunsa imzalayıp müdürlük kaydından sonra çıkışınınyapılmasınıdenetler.
 2. Müdürlükmerkeziveyolyapımamirliğindegerekligüvenliçalışmadüzeniilegüvenliğinveverimliliğinartırılmasınısağlamakiçinönlemleralır,politikalargeliştirir.
 1. MüdürlüğünStratejikplanveperformansprogramınıhazırlar.Müdürlükfaaliyetveçalışmalarının stratejik plan ve performans programına ve belirlenen hedeflere uygunolarakyürütülüp sonuçlandırılmasını sağlar.
 1. Faaliyet planınagöreyıllıkbütçesiniHesapİşleriMüdürlüğüilekoordineliolarak hazırlar,Başkanlıkçabelirlenmişzamandaamirineverir
 2. Faaliyetlerindevamlılığınısağlamakiçin,yapılanişlemlerleilgilihertürlükaydıntutulmasını, gerekli belgelerin düzenlenmesini ve takibini, önemli olan evrakın muhafazaedilmesini,bukonulardakimevzuatveusulleregörehareketedilmesinitemineder.Öneminikaybedenevrakıkabuledilmişusulleregöreimhaeder,
 3. Görev alanındaki faaliyetlerin durumunu ve neticelerini tespit etmek vedeğerlendirmekvegereklitedbirlerialmakiçinistatistikîbilgileritanzimederve/veyaettirir.

ö)Gerektiğindebubilgileri amirlerineveilgilileresunar.

 1. Herhangi bir amaçla yurtiçi veya yurtdışı görev seyahatine gönderildiğinde, gittiği yerdeyaptığı temasları, çalışmaları ve aldığı sonuçları belirten özet, fakat kolayca anlaşılabilirbirüslup ve düzende raporhazırlar,amirineverir.
 1. Başkanlığailişkin bilgilerin dışarı sızmaması hususunda azami itinayı ve dikkati gösterir,
 2. Faaliyet sahası ile ilgili proje ve taslaklar hazırlayıp bunları uygulamayageçirebilmekiçinüstlerin onayına sunar.

ş)Müdürlük çalışanlarının birinci sicil amiridir, işçi-memur ve diğer personelin başarı veperformans değerlendirmesini yapar, özlük işlerinin mevzuat çerçevesinde yürütülmesinivedisiplini sağlar.

 1. Uygulananfaaliyetplanınagöremüdürlükfaaliyetlerinikısaperiyotlarlakontroleder.
 2. Yapılmaktaolanişlerizaman,miktarvekaliteaçısındandevamlıkontroleder,

ü)Alt kademelerden gelen evrak ve bilgileri kontrol eder, varsa eksikliklerin giderilmesinisağlar,

 1. Harcama yetkilisi olup bütçe ödeneklerinin, kaynakların verimli kullanılması ilkesi ileyerindeharcanmasını sağlar.
 1. Müdürlüğün yıllık faaliyet planını başkanlığın stratejik hedeflerine göre hazırlar, faaliyetplanınagöreyıllıkbütçesiniMaliHizmetlerMüdürlüğüilekoordineliolarakhazırlar.
 2. Kendisinin ve personelinin beceri ve mesleki bilgi açısından gelişmesini sağlamak üzereİnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü(ya da Başkanlıkça görevlendirilen ilgili müdürlükleişbirliğiiçinde)eğitimplanlamasıyapar.

aa) Astlarınınsorularınıkesinolarakcevaplandırır,sorunlarıntespitiniyapargerekenkararlarısüratlealır vebildirir,

bb)Danışmandurumundagörevyapanlarlatemasıveonlardanfaydalanmayıtemineder,

cc) Ekonomiklik,üretkenlik,yüksekverimlilikveperformansartırıcıetkioluşturmakamacıylamer‟imevzuatvestratejikhedeflerçerçevesindedışhizmetalımyoluylayapılması mümkün olan hizmetleri uzman özel ve/veya tüzel kişilere usulüne uygunyaptırır,

çç)Terfietmesiveyaişbaşındaolmamasıhalinde,yerinegöreviniifaedebilecekbiryardımcıyıyetiştirir,

dd) Haberleşmeye büyük önem vererek, alınan kararların uygulayıcılarına doğru bir Şekildevesüratleulaştırılmasınısağlar,

ee) KendinebağlıolanpersonelinaralarındakoordinasyonkurmalarınıveonlarındaBaşkanlığınhedeflerineuygunolarakbirlikteçalışmalarınıtemineder,

ff)Müdürlüğündeki astlarının diğer Müdürlükler ile yaptıkları ortak çalışmalarda uyum vekoordinasyonusağlar

gg) Personelin çalışmaŞevkini kıran ve verimini düşüren faktörleri tespit ederek, kendiimkânları ile bertaraf edilebilecek veya düzeltilebilecek olanları halleder, üst kademelercealınması gereken tedbirler için verim düşüşü veya başka menfi sonuçlar doğmadanamirinemüracaateder,

ğğ)Müdürlükpersonelininpotansiyelindeneniyişekildeyararlanabilmek,kendikararlarınıenisabetlişekildeverebilmekvekendisinebağlıpersonelinkatkılarınaparalelolarakBaşkanlığı daha fazla benimsemelerini sağlamak amacıyla devamlı surette fikir ve görüşalışverişinde bulunur, ortak akıl üretimini ve ortak kararları teşvik eder, uygular,uygulattırır.

hh)Faaliyetplanındabulunanişlerigörevtariflerinegöreçalışanlarınatevziieder.

ıı)Emirlerinikademeatlamadanişileilgilikendisinedoğrudanbağlıçalışanlaraverir

 1. Emrinde çalışan elemanlara örnek olur, bunu sağlayacak Şekilde, neticelerini öncedendüşünerek daha sonra geri almak zorunda kalmayacağı, kolaylıkla anlaşılabilir, kısa vekesin emirler verir, ancak kötü neticeler doğuracağı anlaşılan emirlerini geri almaktanimtinaetmez,

jj)Personelin moral ve motivasyonunu en yüksek seviyede tutarak daha azimli çalışmaya,daha başarılı olmaya teşvik eder. Bununla ilgili sosyal, sportif etkinlikler (basketbol,voleybolgibisportifyadageziler,yemekler,doğumgünükutlamalarıvb.gibi)düzenler.

kk) Başkanlığınkabulettiğiyönetimveorganizasyonprensipleriniastlarınabildirir,organizasyon içindeki konumlarının üst-ast ve yatay organizasyonel konumlarla ilişkilerihakkındagereklibilgiyivererekuyumluçalışmalarınısağlar.

ll)Organizasyon yapısında ve/veya iş tariflerinde zamanla doğacak değişiklik ihtiyaçlarınıamiriaracılığıylainsankaynaklarındansorumlumüdürlüğebildirirvepersonelinperformanskriterlerini hazırlayıp amirineteklifeder.

mm) Bünyesinde çalışan personele iş bölümü esasları dâhilinde sorumluluklarını belirler vegörevleribenimsetir,iştarifleriniyapar.

nn) Çalışanların tabi oldukları tezkiye, izin ve hastalık işlemlerini yürütür, devam durumunutakipederve denetler.

oo) Yokluğunda görevlerin aksatılmadan yürütülebilmesi için yerine bakacak Şahsa vekâletverirve görevlerinitaksimeder,

öö) İşgücünün enfaydalışekildekullanılmasıveişlerinenazmaliyetleyürütülmesiiçin, emrindeki personelin görev ve sorumluluklarını açık, seçik ve anlayabilecekleri sadeliktebelirtir,işveişlemlerinbunauygunluğunudenetler,

pp) Kendisininveorganizasyonunverimliveetkinçalışmasınayardımedecekbütünkonulardabilgisini devamlı arttırır,

rr)Müdürlüğebağlıbirimlerarasındavediğermüdürlüklerlekoordinasyonsağlar.

ss) Kozan Belediyesi sınırları içerisinde yürürlükteki imar planlarına uygun olarak yeniyolların yapılması, varolanyollarınonarılmasıilekışŞartlarındayollarınaçıktutulmasınısağlar.

şş)İlçe genelindekibelediyenin sorumlulukalanına girencadde vekavşaklardatrafikakışını sürekli kılacak yol ve sürüş güvenliğini sağlamaktan, trafik emniyeti için yatay-düşeytrafikişaretleriniyaparveyayaptırılmasınısağlar.

tt)  Trafikakışınıeniyişekilde sağlamakamacı ile AdanaBüyükşehirBelediyesi Ulaşım DaireBaşkanlığıilekoordinasyonusağlar.UKOMEkararlarınıuygularyadauygulatılmasınısağlar.

uu) Müdürlüğün faaliyetlerini gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyulan malzemeleri teminederekkullanıcılara verilmesini sağlar.

üü) Belediyenin diğer birimleri ile iş birliği içerisinde kaçak yapıların yıkılması için gerekliaraç,gereç ve ekipmanı sağlar.

vv) Müdürlüğün kendi çalışmaları ile ilgili her türlü hafriyat işlerinin yapılmasını sağlayıptakibiniyapar.

yy)Buyönetmelikleilgilimevzuatlavebelediyebaşkanıtarafındanbirimi ile ilgili verilendiğergörevleringereğigibikanunlar çerçevesinde yerine getirilmesini sağlar.

zz)Kendinebağlı birimler veortak çalıştığı müdürlükyadabirimlerleuyumlu çalışmayıvekoordinasyonusağlar.

aaa) Afet gibi olağanüstü durumlarda Valilik makamınca verilen görev ve gerekli çalışmalarıyapar,yaptırır

bbb)Buyönetmeliklekendisineverilen yetkilerin zamanındavegereğincekullanılmasınıbağlıbulunduğubaşkanyardımcısıvebelediyebaşkanınakarşıyerinegetirir.

Sorumlulukları;

Müdür;Belediye Başkanlığınca verilen ve bu yönetmelikte de tarif edilen görevlerin yine buyönetmelikte de belirtilen görev, yetki ve sorumluluklarınilgili meri mevzuata ( yasa, KHK,yönetmelik, tüzük,genelge,tebliğ..vsgibi)uygunluğunu,kamuyararınıteyitederek,hazırlananstratejikplanveişprogramınauygunbirŞekildegerekenözenigöstererekyapmakveyürütmekle sorumludur.

Müdür;müdürlükçalışmalarındagörev,yetkivesorumlulukpaylaşımındahakkaniyetçerçevesinde adil olmak, yapılan çalışmaları denetlemek ve değerlendirmek, varsa ya daöngördüğüsıkıntıyadaaksaklıkçözecektedbirler almaklasorumludur.

FenİşleriMüdürlüğüneAitBirimlerveGörev,Yetki,Sorumluluklar

Madde9 –(1)MüdürlükSekretaryası veKayıt-KalemBirimi

FaaliyetleriniBelediyeKanunu,657sayılıDevletMemurlarıKanunuve4857sayılıişkanunuve işgüvencesiyasalarıkapsamındayürütenbirimdir.

   1. Sekretarya;
    1. Müdürilemüdürlükbünyesindehizmetverenbirimlerveçalışanpersonelarasıkoordinasyonusağlamak
    2. Müdürilebelediyeyebağlıdiğermüdürlüklervebirimlerarasındakoordinasyonsağlamak
    3. Müdürilediğerkurum,kuruluşvebirimlerarasındakoordinasyonsağlamakç)Müdürilehalkarasındailetişimikoordineetmek

   1. Kayıt-KalemBirimi;
    1. Müdürlüğün faaliyetleri ile ilgili tüm başvuruların konularının tespitini yaparak ilgiliservise iletir, sonuçlanan evrakların gerekli olan yerlere sevkini yapar, tüm evraklarıdosyalayarakdüzenlibirbiçimdearşivler,takvimyılısonundakayıtdefterininkapatılmasınısağlar.
    2. MüdürlüğünyatırımprogramıçerçevesindesorumluyükleniciveteknikelemanlarınBayındırlık İşleriKontrolYönetmeliğine, 5018 sayılıKamuMaliYönetimiKontrolKanunu, Analitik bütçeye, 4734 sayılıKamuİhale kanunuve4735sayılıKamuİhale SözleşmeleriKanunugibiilgilikanun,tüzükvegenelgelerdoğrultusundameslekisorumluluklarınıntakibini yapar.
    3. Müdürlüğün Stratejik Plan ve Hedeflerine göre bütçe teklifini hazırlar, mali yılı içerisindemüdürlüğe tahsis edilen bütçenin, harcama kalemlerine göre kullanılmasını sağlar ve bukonudamali hizmetler müdürlüğünü bilgilendirir.

ç) Strateji GeliştirmeMüdürlüğü “nün öncülüğünde, Entegre Yönetim Sistemigereğince,müdürlük birim hedeflerinin gerçekleştirilmesiyle ilgili verilerin sisteme girişini yapar,birsonrakiyılın birim hedeflerini belirler.

    1. Haftalık,aylıkveyıllıkfaaliyetraporlarınıhazırlaryadahazırlananraporlarımüdürlüğeiletir.
    2. Müdürlüğeaitbilgivebelgelerigizlilikderecelerineuygunolarakkorumaaltınaalır,arşivbilgivebelgeleriniilgiliyönetmeliğeuygunarşivler.
    3. Müdürlük içi birimler arasında belgelerle işbirliği ve bilgi akışını sağlar.
    4. Hakkediş raporlarını ve tahakkuk müzekkerelerini müdür veya vekilinin onayından sonramalihizmetlermüdürlüğüneulaştırır.

ğ)Toplantı, konferans vb. faaliyetlerin çizelgelerini hazırlar, kurum içi ve dışında belirlenentoplantılarakatılımısağlar.

    1. Belediyenin faaliyet alanına giren konularla ilgili olarak yapılan yasa ve yönetmelikdeğişikliklerini, Belediye Encümeni ve Belediye Meclisi kararlarını takip eder, müdür vepersonelinbilgisine sunar.

ı)Meclis ve Encümen toplantılarının gündemlerini takip edip müdürlüğün gündeme alınmasıgerekenevraklarının hazırlanmasını sağlar.

    1. Belediyefaaliyetlerinin tümünüizleyerekmüdürlüktalimatıyla,müdürlük faaliyetlerialanına giren konularda vatandaşlardan gelen istek ve sorulara sözlü, yazılı olarak cevapvebilgi verir.
    1. Yeni çıkarılan yasa, yönetmelik, genelgeler ve müdür tarafından yasal çerçevede verilendiğergörevleriyerine getirir.
    2. Personelleilgilisicil(izin,rapor,ceza,mükâfat,kademeilerlemesi,tayın,terfivb.)dosyalarınıntanzimini yapar.

   1. TaşınırMalKayıtKontrolSorumlusu
    1. Müdürlükmerkezindebulunandemirbaşeşyalarınkayıtvekontrolünüyapar.Müdürlüğealınana yenidemirbaşlarımüdürlükzimmetinealırveilgilikişiyezimmetleteslimeder.
    2. Kayıt altındaki demirbaşların ekonomik ömürlerini dolduran ya da kullanılmaz derecedehasar gören, bozulanları tutanakla tespit edip hurdaya ayırır, demirbaş listesinden düşervehurdadeğeriolanlarıihaleyoluylaeldençıkartıncaya dekdepoyakaldırır.
    3. Göreviyleilgilieğitimvebilgilendiricitoplantılarakatılır.

ç)Yeni çıkarılan yasa, yönetmelik, genelgeler ve müdür tarafından yasal çerçevede verilendiğergörevleriyerine getirir.

   1. Memur-İşçiPersonelBirimi
    1. Müdürlüğün gerek kadrolu, gerekse başka müdürlük kadrosunda olan personelin özlükdurumlarını takip eder, müdürlüğün kadro elemanlarına kanunların öngördüğü sınırlariçerisindehakediş,yanödemevemesaitahakkukunuhazırlayıpilgilibirimleregönderirvemüdürlük onayına sunar.
    2. Müdürlükkadrosundaolup4857sayılıyasayatabiolarakçalışanişçilerdenemeklikyadaiştenayrılma vb. gibi durumlarda kurumda birikenparasal hakedişlerinin ödenmesi için

ÖdemeEmriBelgelerinihazırlayıpgerekliimzalardansonraödemeiçinmalihizmetlermüdürlüğünegönderir.

    1. Yeni çıkarılan yasa, yönetmelik, genelgeler ve müdür tarafından yasal çerçevede verilendiğergörevleriyerine getirir.

   1. Proje-YatırımveİhaleBirimi

İhale Birimi,   ihale işlemlerinin rekabet,   eşitlik ve saydamlık ilkeleri çerçevesindegerçekleştirilmesinisağlayanbirimdir.Bubirim;

    1. Müdürlüğün yatırım programı ve stratejik plan doğrultusunda, 4734 ve 4735 sayılı Kamuİhale Kanunu,2863 Sayılı Kültür veTabiat Varlıklarını Koruma Kanunu,5366 Sayılı YıprananTarihiveKültürelTaşınmazVarlıklarınYenilenerekKorunmasıveYaşatılarakKullanılmasıHakkındaKanunesaslarınagöreProjesi,Keşfiveyaklaşıkmaliyetiilgililerince hazırlanmış mal,  hizmet,  yapım ve danışmanlık işlerinin ihale işlem dosyalarınıhazırlar.
    2. İhale usulü yaptırılacak olan tümişlerin öncesinde gerekli olan tüm Plan–Proje, Yaklaşık Maliyet, Yeni Birim Fiyat Düzenlemesi,..vs gibi işleri ihale yoluyla teminini sağlar. AyrıcaTeknik, idari, Özelve Genelşartnameleri hazırlayarakihale süreci altlığını hazırlar.
    3. İhale işlemlerinin rekabet,eşitlik veşeffaflık ilkeleriçerçevesinde yapılmasınısağlar.

ç)UsulüneuygunolarakilanaşamasınakadarhazırlananihaleişlemdosyalarınınKamu

    1. İhale Bülteni ve Basın ilan Kurumundailan edilmesini sağlar.
    2. Komisyongörevlendirmesiveihaleişlemdosyalarınınkomisyonatebliğ işlemleriniyapar.
    3. Katılımcılariçinihaledosyalarınıhazırlayarakihaledokümansatışişlemleriniyerinegetirir.
    4. Katılımların ihale TeklifZarflarının teslim alma işlemlerini yapar.
    5. İhale Komisyon Kararlarıdoğrultusunda komisyon işlemlerini yerine getirir.

ğ)Katılımcıfirmalarasonuçbildirimişlemleriniyapar.

    1. İhale sürecindegelenşikâyetlerinihaleyetkilisinceilgiliyasa, yönetmelik, tebliğler doğrultusundadeğerlendirilmesisonucunda,Şikâyetbaşvurularınınenkısasüredesonuçlandırılmasınısağlar.

ı)KesinveGeçiciTeminatlarlailgiliyazışmalarıyapar.

    1. Sözleşmeaşamasındaki tüm yazışmaişlemlerini ve sözleşmenin imzalanmasına kadar geçen süreçte yapılması gereken işlemleri yapar.
    2. İhale Dosyasınınkontrolteşkilatıveyakontrolmühendisineteslimedilmesiveilkhakedişlebirlikteihaledosyasınınödeme biriminegönderilmesinisağlar.
    1. Yeni çıkarılan yasa, yönetmelik, genelgeler ve müdür tarafından yasal çerçevede verilendiğergörevleriyerine getirir.
    1. FenleriMüdürlüğü “nünbelediyemizinStratejikPlanvePerformansProgramı’nagöre belirlenen hedefler doğrultusunda ihale birimiyle birlikte, yatırımların ihalesinin yapılıpsonuçlandırılmasınısağlamak.
    2. Yıl içerisinde yürütülecek çalışmaların yatırım plan ve programının hazırlanmasını ve buprogramıntakipedilerek sonuçlandırılmasınısağlar.
    3. İhalesiyapılanlerleilgiliolarakişingereklikontrolvedenetimiiçin,mürlükgörüşü doğrultusundamimar,mühendis,tekniker veyateknisyenlerigörevlendirir.
    4. Sorumluluklarıylailgiliolarakgerektiğindehaftalık,aylık,yıllıkfaaliyetraporuhazırlayıp hazırlanan raporu üst amirine ve faaliyet raporundan sorumlu ilgili müdürlüğe(Strateji Geliştirme Müdürlüğü ve ilgili müdürlükler), istenildiğinde sorumlu başkanyardımcısıvebaşkanlığasunar.

ö) Yeni çıkarılan yasa, yönetmelik, genelgeler ve Müdürlük tarafından görev alanıyla ilgiliverilengörev,yetkivesorumluluğu dâhilindekidiğergörevleriyerinegetirir.

   1. Yapım,BakımveOnarımİşleriŞefliğiveTeknikPersonelin(Mimar,Mühendis,Teknikerve Teknisyenler) Görevleri.

    1. Şeflik;
     1. FenleriMüdürlüğü “nünbelediyemizinStratejikPlanvePerformansProgramı’nagöre belirlenen hedefler doğrultusunda ihale birimiyle birlikte, yatırımların ihalesinin yapılıpsonuçlandırılmasınısağlamak.
     2. Kamuhizmetinesunulacakbinavetesislerinbelirlenmesi,projevekeşiflerininhazırlanması,inşaatlarınınyapılmasıçalışmalarınıtakipedereksonuçlandırır.
     3. Yıliçerisindeyürütülecekçalışmalarınyatırımplanveprogramınınhazırlanmasınıvebuprogramıntakipedilerek sonuçlandırılmasınısağlar.

ç)  İhalesiyapılanlerleilgiliolarakingereklikontrolvedenetimiiçin,müdürlükgörüşü doğrultusundamimar,mühendis,teknikerveyateknisyenlerigörevlendirir.

     1. İhaleli işlerde ihale Şartnamesine uygun olarak, işin heraşamasında gerekli kontrol ve denetimleri sürdürüp herhangi bir eksikliğin bulunmaması halinde ara ve son hakkediş ödemelerininyapılmasını sağlar.
     2. Müdürlük görüşü doğrultusunda tamamlanan işlerde geçici kabul, kısmı kabul, kesin kabul, muayene ve kabul gibi Heyetlerin oluşturulmasını sağlar.
     3. Tamamlanan işlerin, oluşturulan Muayene ve Kabul Heyetleriyle birlikte son kontrollerininardından geçici ya dakesin kabulünü yapar.
     4. Müdür tarafından havalesi yapılan vatandaş istek ve Şikâyetlerini inceleyip ilgili personeli görevlendirip işinsonuçlandırılmasını sağlar.

ğ)Sorumluluklarıyla ilgili olarak gerektiğinde haftalık, aylık, yıllık faaliyet raporu hazırlayıphazırlanan raporu üst amirine ve faaliyet raporundan sorumlu ilgili müdürlüğe (StratejiGeliştirmeMüdürlüğüveilgilimüdürlükler),istenildiğindesorumlubaşkanyardımcısıvebaşkanlığasunar.

     1. Müdürlük tarafından verilen görev, yetki ve sorumluluğu dâhilindeki diğer görevleriyerinegetirir.

    1. TeknikPersonel;
     1. Yürürlükteki mevzuata uygun olarak ihalesi yapılan işlerle ilgili olarak işin gereklikontrolve denetimini yapar.
     2. YerTeslimTutanağıhazırlanmasıgerekliişlerde,yerteslimiileilgiliişlemleriyapar.
     3. İhalesi yapılacak tüm işlerin proje ve keşiflerinin hazırlanması-hazırlatılması,  ihale sonrası tüm kontrollük ve denetim işlemlerinin yasa, yönetmelik ve ilgili meri mevzuata göre yapılmasını sağlar.

ç)   İhaleli işlerin ihale Şartnamesine uygun olarak,  işin her aşamasında gerekli kontrol ve denetimleri sürdürüp herhangi bir eksikliğin bulunmaması halinde ara ve son hakedişlerin hazırlatılmasını, hazırlanmaması halinde ilgili meri mevzuatta belirtilen süre içinde hazırlanmasını, hakedişlerin ödeme emri belgesiyle birlikte mali hizmetler müdürlüğüne gönderilmesinisağlar.

     1. Hakediş süreçlerinde yüklenicinin çalıştırdığıişçilerihakkedişten bir hafta evvel bilgilendirici tutanağın işçi temsilcisiyle birlikte düzenlenerek iş sahasında önceden belirlenenpanoya asılmasını sağlar
     2. Her hakkediş dönemi SGK ve Vergi Borcu sorgulaması ve SGK prim ödemelerini kontrolederveilgilibelgeleriteminettirerekhakedişdosyasınaekler.
     3. Süreliyapım,bakımveonarımişlerindeişinsağlıklıyürütülebilmesiiçingünlükŞantiyeraporlarınındüzenlenmesini sağlar.
     4. İhalesi yapılan işlerde işve işçi güvenliğinin ilgili mevzuatları gereğince anmasını sağlar.Alınmamasıdurumundaişingeçicisüreyledurdurulmasından,feshinekadargerekliher türlü yaptırımıuygular.

ğİhale yoluylayapılan ler ile ilgili diğer kurumve kuruluşlarlaASKİ,AKSAGAZ,SGK,..vs.) gerekliyazışmalarıyapar,koordinasyonsağlar.

     1. MüdüryadaşefitarafındanhavalesiyapılanvatandaşistekveŞikâyetleriniyerindeinceleyipgereğini yaparakişleminsonuçlandırılmasınısağlar.

ı)   İhalesi yapılacak işlerle ilgili verilecek görevleriyerine getirir.

     1. TamamlananihaleliişlerleilgiliüstamiritarafındanbelirlenenMuayeneveKabulHeyetiyleilgiligerekligörevleriyerinegetirir.
     1. Yürüttüğügöreviyleilgiliolarakgerektiğindehaftalık,aylık,yıllıkfaaliyetinihazırlar.
     2. Tamamlananişlerin,oluşturulanMuayeneveKabulHeyetiylebirliktesonkontrollerininardındangeçici kabulünüyapar.
     1. İhaleli işlerdeihaleŞartnamesineuygun olarak, işinher aşamasındagereklikontrolve denetimleri sürdürüp herhangi bir eksikliğin bulunmaması halinde ara ve son hakedişödemelerininyapılmasınısağlar.
     1. Kabulaşamasınagelinen(Geçici veya Kesin Kabul) işlerle ilgili yazışmaları yapar.
     2. GeçiciveyaKesinKabulüyapılanişlerdeteminatlarlailgiliişlemleriyürütür.
     3. Müdüryadaüstamiritarafındanverilengörev,yetkivesorumluluğudâhilindekidiğergörevleriyerine getirir.

  1. ÇözümMerkeziveCİMERBaşvurularıSorumlusununGörevleri

İlçemizsınırlarındayayanvatandaşlarızdan,belediyemizHalkla ilişkiler şefliğine bağlı olarak görev yapan Beyaz Masa Birimi, Bilgi Edinme veya CİMER Sorumlusu tarafından ağ bağlantısı yoluyla iletilen müdürlüğümüzü ilgilendiren konulardaki istek, şikâyet ve sorunlara ilişkin A-4 Formundaki yazıları Ulaşım ve Altyapı Şefliği ‟ne havaleyesunar.

   1. Havale edilen yazıları ilgili raportör ya da diğer personele zimmet karşılığı tesliminiyaparak yasal süresi içinde gerekli cevapların alınmasını sağlayıp Halkla İlişkiler Birimindekigörevliyebildirerekvatandaşlarabilgiakışınısağlar.
   2. Faaliyetleriyle ilgili olarak gerektiğinde haftalık, aylık ve yıllık rapor hazırlayıp ilgiliraportöreve müdüre teslim eder.

ç)Müdüryadaüstamiritarafındanverilendiğergörevleriyerinegetirir.

  1. AltyapıŞefliğinin (Yol Yapım, Bakım, Onarım) Görevleri
 1. Altyapıkurumlarıile(ASKİ,TEDAŞ,TÜRKTELEKOM,AKSAGAZvb.)koordinasyonu sağlayarakilçesınırlarıiçerisindeyapılantümaltyapıçalışmalarınınkontrolünüsağlar.
 2. Biriminçalışmaprogramınınhazırlanmasınıveçalışmalarınbuprogramauygunolarakyürütülmesinisağlar.
 3. Belediyesınırlarıiçerisindeyürürlüktekiimarplanlarınauygunolarakyeniyolların yapılmasınısağlar.

ç) İmar planınaaykırıolarakyollarayapılantecavüzlerinkaldırılmasını, özel mülkiyet üzerinden geçirilen fiili yolların ve alt yapıların imar planına uygun Şekilde yapılmasınısağlar.

 1. TrafikakışınıeniyiŞekilde sağlamakamacı ileAdana BüyükşehirBelediyesi Ulaşım DaireBaşkanlığıilekoordinasyonu,UKOMEkararlarınınuygulanmasınısağlar.
 2. Yürürlükteki uygulamalara göre, belediyenin yetki sınırları içerisinde kalan alanlardabelirlenen çalışma programları ve hedeflere uygun olarak kurban satış ve kesim yerleri,altveüstyapıilehamyollarınaçılmasını,yenidenyapılanmaçerçevesindeçevredüzenlemeleriyapılmasını,uygungörülenyerlereistinatduvarıvemerdivenliyolyapılmasınısağlar.
 3. Adana Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev yapan Ulaşım Koordinasyon Merkezinin (UKOME) görev ve sorumluluğunda olması nedeniyle, trafik işleyişineuygun işaretlerin konulmasını, çizimlerin yapılmasını, toplu taşıma hizmetinde bulunanotobüs, dolmuş vb. ulaşım hizmetinde bulunan araçlar için uygun yerlere taksi, otobüsdurağı yapılmasıile tekyönveanaarterlerleilgilikararalınmasınısağlar.
 4. Belediyesınırlarıiçerisindeyaşayanvatandaşlarıngerekdilekçeileyazılıolarak,gerekseelektronikposta yoluylaÇözümMerkezine, CumhurbaşkanlığıİletişimMerkezi ‟ne(CİMER) gereksedemüdürlüğünilgilipersonelinebildirdikleriistekveŞikâyetlerialıpdeğerlendiripsonucunuilgilikişivekurumlarailetir.
 5. Vatandaşların istek ve Şikâyetlerini alıp değerlendirir, fiziki çevre düzenlemeleri (asfalt,bordür, kaldırım, yol açma, genişletme, yağmursuyu kanal vb.) ile ilgili çalışmalarınyapılmasıiçin konuyuyolyapım amirliğine iletir.

ı)Belediye sınırları içerisindeki yeni yapılan yolları asfaltlar, mevcut ve bozulan asfaltınonarılmasıçalışmalarınıyürütür.

 1. Sorumluluklarıylailgiliolarakgerektiğindehaftalık,aylık,yıllıkfaaliyetraporuhazırlamakvehazırlananraporuüstamirinevefaaliyetraporundansorumluilgilimüdürlüğe(StratejiGeliştirmeMüdürlüğüvb.müdürlükler),istenildiğindesorumlubaşkanyardımcısıvebaşkanlığasunar.
 1. Müdür ya da üst amiri tarafından verilen görev, yetki ve sorumluluğu dâhilindeki diğergörevleriyerine getirir.

   1. AltyapıYapımBakım–OnarımAmirininGörevleri
 1. Çalışmaprogramlarınınyürütülmesindekadroluveihaleliolarakgörevlendirileninsankaynağınınsevk ve idare edilmesini sağlamak.
 2. Sorumlulukalanındabulunanaltveüstyapıilediğerçalışmalardagörevyapanişekiplerisorumlusuustabaşılarınaişinyapımıylailgiligereklibilgilerivermek.
 3. Sorumluluk alanında bulunan tüm alt, üstyapı, tamir, bakım, tadilat, inşaat, yol açma vegenişletme, asfalt yapımı ve her türlü işle ilgili gerekli kontrol ve denetimleri yapmak,aksayan durumlarda, sorumlu birim Şefliğine gerekli uyarılarda bulunarak işlerin sorunsuztamamlanmasınısağlamak.

ç)idari büro ve puantörlükle ilgili çalışmaların sorunsuz, aksamadan yürütülmesini sağlamak,gelenyazılarıilgilikişiyehavaleetmek.Bilgilendirmeyeyönelikgelenyazılarıhavaleetmek,gerektiğinde çalışanlarla toplantı yapmak ve üst amiri ya da belediye başkanının sözlü ya dayazılıtalimatlarını,uyarıyadatakdirleriniçalışanlarabildirmek.

 1. Yazışma, malzeme alım ve teslimi ile sorumluluk alanına giren konularla ilgili her türlüyazılarıamir olarak imzalamak.
 2. Amirgörevindendolayımüdürlük,başkanyardımcılığıyadabaşkanlıkmakamıncadüzenlenen toplantılara katılmak, gerektiğinde çalışmalarıyla ilgili bilgilendirme yapmak,alınankararlarınuygulanmasını sağlamak.
 3. Müdürlük, başkan yardımcılığı ve başkanlık makamının talimatları doğrultusunda günlük,haftalık ve aylık çalışma programlarını; haftalık, aylık ve yıllık faaliyet raporlarını hazırlayıpistenildiğindeüstmakamlara sunmak.
 4. Müdürlükçe istenildiğinde sorumluluğundaki çalışanların performans değerlendirmelerini,yıllık ya da mazeret izinlerini, fazla çalışma hak edişlerini, emeklilik ve diğer tüm özlükhaklarıylailgiliişlemleriyapmak.
 5. Yıllık faaliyetlerini hedeflere uygun biçimde yapabilmek için ihtiyaç duyulan asfalt, kum,çakıl, mıcır, kireç, çimento, tuğla, bordür taşı, yağmursuyu kanal ve ızgara yapım ve bakımı,kilit taşıdöşemesi ile ilgili malzemeler, her türlü nalbur iye ve depo ihtiyacına ilişkinmalzemeler, yıl içinde yapılacak bina ve diğer yapılarla ilgili bakım, onarıma ilişkin her türlümalzemeihtiyaçlarınıtespitedipalımveamirliğeteslimiiçinhazırlanacaklistelerimüdürlüğe iletmek ve malzemelerin teslimi sırasında tam ve eksiksiz olarak teslim alımı içingerekliişlemleriyerinegetirmek.

ı) Müdürlükçeönçalışmavegerekliyasalişlemlerinyapılmasınınardındanamirliğebildirilen;fizikiçevredüzenlemeleri(asfalt,bordür,kaldırım,yolaçma,genişletme,yağmursuyu kanal vb.) ile ilgili işlerin programa alınarak gerekli çalışmaların yapılmasınısağlamak.

 1. Müdürlüktenhavaleligönderilenvatandaşdilekçeleriniinceleyipsorumlulukalanlarıveyasalsüreleriçindegerekliçalışmalarıyaparaksonucundanmüdürlüğebilgivermek.
 1. Belediye sınırları içerisinde yürürlükteki imar planlarına uygun olarak müdürlükçe gereklihazırlıkları ve yasal işlemleritamamlanmış yeni yolların açılmasını ya da var olan yollarıngenişletilmesi için sürveyanlarkontrolündeişmakineleri,kamyonlarıgörevlendirerekgereklikontrolvedenetimleriyaparakişinsorunsuztamamlanmasınısağlamak.
 2. Belediye sınırları içerisindeki yeni yapılan yolları asfaltlayıp var olan ve bozulan asfaltınonarılmasıçalışmalarınıyürütmek.
 1. Belediye sınırları içerisindeki ihale kapsamı dışında yapılabilecek küçük ölçekteki bordür,kaldırım, kilit taşı, yağmursuyu kanal ve ızgara ile atık su kanal ve baca yapımı var olan bunitelikteki çalışmalarda zamanla oluşan bozulma, kırılma ve hayatı zorlaştıran durumlarda,gereklibakım,onarımveyenilemeçalışmalarınıyürütmek.
 1. Ulaşım ve Altyapı Şefliği tarafından arazi üzerinde parsel sınırları ve uygulama alanlarıbelirlenerek amirliğe gönderilen yerler için yürürlükteki uygulamalara göre, belediyenin yetkisınırları içinde kalan alanlarda belirlenen çalışma programları ve hedeflere uygun olarakkurbansatışvekesimyerleri,meydanlarvb.yerlerdealtveüstyapıilehamyollarınaçılmasını, yeniden yapılanma çerçevesinde çevre düzenlemeleri yapılmasını, gerekli yerlereistinatduvarı vemerdivenli yolyapılmasınısağlamak.
 2. Kentte kreş, okul,sağlıkocağı,huzurevi,ailedanışmamerkezleri,kültürvesanatmerkezleri,eğitim ve kültürle ilgili yurtlar, sosyal ve sportif tesisler, belediye hizmet binaları, diğer kamukurumvekuruluşlarınaaityapılar,sokakçocuklarıevleri,hayvanhastanesi,muhtarlık binaları vb. yapılar ile başkanlık tarafından kararverilendiğeryapılarınihalekapsamıdışındakalanyolyapım, bakım, tadilat ve onarımınıyapmak.
 3. Kışmevsimindekarlamücadelede,yayavearaçlariçinyollarınulaşımasürekliaçıktutulmasıiçin gereken hertürlü tedbiri almak.

ö)  İlçe sınırları genelindecadde ve sokaklarda yayaalanlarının araçlartarafından işgal edilmesini önlemekiçingerekligörülenyerleresınırelemanıyerleştirmek.

 1. Yürürlüktekiyasaveuygulamalarınöngördüğüdiğergörevlerileamiritarafındanverilengörev, yetkivesorumluluğudâhilindekigörevlerinyerinegetirilmesinisağlamaktır.

Yol Yapım Amiri, üst amirleri olarak; müdür, başkan yardımcısı ve belediye başkanınakarşısorumlu olup kendilerinden gelen talimatlar gereğince, yukarıda sayılan bu görevleri yürürlüktekiyasa,yönetmelik vediğer mevzuatauygun olarak yerinegetirir.

   1. AltyapıYapımBakım–OnarımAmirYardımcısı
 1. Madde 9.5.1‟de sıralanan görevleri Amir Yardımcısı olarak, amirin görevde olmadığı ya dauygunolmadığı zamanlardaamir adına yerinegetirmek.
 2. İşekipleriyle ilgili günlük ve hafta sonu çalışma programlarını hazırlayıp işin yapılmasıylailgiliekipbaşlarınagereklibilgilerivermek.
 3. İşekiplerinin ve sorumluluğunda bulunan çalışanların günlük, yıllık izinlerini kullanmalarıiçin gerekli planlamayı yapmak, yeni işe alınacaklar ve işten ayrılacaklarla ilgili gerekliçalışmalarıyapmak.

ç) İhalesuretiylebelirlisüreyleçalışanlarilekadroluişçileringerektiğindemesaisaatlerisonrası ve hafta sonu fazla çalışmalarıyla ilgili hafta içi izin kullanmaları ya da hak ettikleri fazlamesaiücretininödenmesiiçingerekliçalışmalarıyapmak.

 1. Ekiplerinbelirlenenişalanlarınazamanındaulaşmasıveişbitimindeamirliğedönüşünüsağlamak.
 2. İşinyapılmasısırasındagereklikontrolvedenetimleriyapmak,aksayanyönleritespitederek işlerinzamanındavegerektiğibiçimdetamamlanmasınısağlamak.
 3. Çalışmalarınyapılmasındaihtiyaçduyulanmalzemeleritespitedipalımıylailgilimalzemelistesihazırlayıp amirinbilgisiyle müdürlüğe göndermek.
 4. Çalışmalarıylailgiligünlük,haftalıkaylıkfaaliyetlerihazırlayıpamirinbilgisiveonayıylamüdürlüğe,başkanyardımcısınayadabaşkanlıkmakamınagöndermek.
 5. Amirlik,müdürlükvebaşkanyardımcılığıncaverilengörev,yetkivesorumluluğudâhilindekidiğergörevleriyerine getirmek.

   1. AltyapıYapımKoordinasyonBiriminin(AYKOME) Görevleri
 1. Belediye sınırlarıiçerisindekazıyapmakisteyençeşitlikurum(ASKİ, TEDAŞ, TÜRK TELEKOM,AKSAGAZvb.)vekuruluşlarilevatandaşlarakazıruhsatıdüzenler.Gereklikontrol ve denetimleri yaparak kaçak ve ruhsatsız kazıların yapılmasına engel olup olanları tespitederekgerekliyasalişlemleriyerinegetirir.
 2. İlgili altyapıkuruluşlarıilekoordinasyonkurarakatık su kanalı, içme suyu, elektrik, haberleşmesiolmayanyadayeterlibulunmayanyerlerdevatandaşlarahizmetindahaverimlive kaliteli sunulması için gerekli yeraltı ve yerüstü çalışmalarının yapılmasını ya da var olanbağlantılarınyenilenmesini sağlar.
 3. Görüntükirliliğineveolumsuzhavakoşullarındahizmettekesintilerenedenolanhaberleşmeve enerji naklini sağlayan havai hatların yer altına alınıp elektrik ve haberleşme kablolarınıtaşıyan direklerin kaldırılmasını sağlayarak gerek dış etkenlerden dolayı enerji kesintilerini,gerekse görüntü kirliliğini önleyerek halkımızın daha kaliteli ve verimli hizmet almasınısağlar.

ç) Düşük seviyede ya da yetersiz ölçüde enerji alan bölgelerde, bu sorunun giderilmesi için veya buna ilişkin hizmet veren diğer kurum ve kuruluşlarlaişbirliği yaparak yeni enerji trafolarının kurulmasıiçingerekliçalışmaveişbirliğindebulunur.

 1. Sağlıklı içme suyu ve atık su giderinden yeterli ölçüde yararlanamadıkları için belediyemizebaşvurudabulunan vatandaşlarınbukonudaki sorunlarını giderebilmekiçinASKİ veyabuna ilişkinhizmetverendiğerkurumvekuruluşlarlaişbirliğiyapar.
 2. Yol açma ve genişletmeçalışmaları sırasında yol alanında kalan doğalgaz kutuları, enerji veaydınlatma ilehaberleşmedireklerininilgilikurumlarla (TÜRK TELEKOM, AKSAGAZ,   vb. kurumlar)işbirliğiyapılarakdoğalgazkutularınınyolalanıdışınaalınması,kablolarınbulunduğudireklerdekihattınyeraltınaalınmasıveaydınlatmadakullanılandireklerinkaldırımüzerinealınmasını sağlar.
 3. Yürürlükteki yasalar gereği ilçe sınırları içerisindeki altyapı hasarlarına sebep olan kişi ya dakurumları tespit ederek zararın tazmini ile yapılan hizmetlere vatandaşların katılımları içingerekli hesaplamaların yapılıp hazırlanan belgeleri, parasal bedelin tahsili için Mali HizmetlerMüdürlüğü “negönderir.
   1. Ulaşımve İşMakinaları SorumlusununGörevleri
 1. Madde 9.5.1‟de sıralanan görevleri yol yapım amiri ve amir yardımcısının görevde olmadığıya da uygun olmadığı zamanlarda amirin görevlendirmesi ve müdürün bilgisiyle amir adınayürütmek.
 2. Sorumluluk alanında bulunan işlerin(yol açma, yol genişletme, moloz-hafriyat toplama,kaçak bina yıkımı, karla mücadele ve yollara tuz serpilmesi için kamyon veiş makinesigörevlendirme, işin gerektirdiği her türlü malzeme nakil ve iş ekipleri çalışma alanlarınanakli, çalışan ekiplerin ihtiyaç duyduğu araç ve makineleri görevlendirme, asfalt kaplama veyamaiçingerekliaraçvekamyonlarınteminvegörevlendirilmesinisağlamak.
 3. ĠŞmakineleri, kamyon, kamyonet ve asfalt robotu gibi benzeri araçların tamir, bakım veonarımları için Destek Hizmetleri Müdürlüğü ile işbirliği içinde gerekli çalışmaları yerinegetirmek.

ç) Sorumluluk alanlarına giren çalışmalarda gerekli kontrol ve denetimleri yaparak çalışmalarınaksatılmadanyerine getirilmesini sağlamak.

 1. SorumluluğundagörevyapanŞoför,operatörvediğerçalışanlarıngerektiğindemesaisaatlerisonrası ve hafta sonu fazla çalışmalarıyla ilgili hafta içi izin kullanmaları ya da hak ettiklerifazlamesaiücretininödenmesiiçingerekliçalışmalarıyapmak.
 2. Çalışmalarıyla ilgili günlük, haftalık, aylık faaliyetleri hazırlayıp amirin bilgisi ve onayıylamüdürlüğe,başkanyardımcısınayadabaşkanlıkmakamınagöndermek.
 3. Amirlik,müdürlükvebaşkanyardımcılığıncaverilengörev,yetkivesorumluluğudâhilindekidiğergörevleriyerine getirmek.

   1. AsfaltveAltyapıSorumlusu
 1. Madde 9.5.1.‟de sıralanan görevleri yol yapım amiri ve amir yardımcısının görevde olmadığıya da uygun olmadığı zamanlarda amirin görevlendirmesi ve müdürün bilgisiyle amirin adınayürütmek.
 2. İlçegenelindeyapılacakasfaltçalışmalarıiçinyıllıkasfaltprogramınauygunolarakgünlük vehaftalıkasfaltçalışmalarıiçinprogramhazırlamak.
 3. Sorumluluk alanında bulunan robot ya da işçi gücüyle (elle asfalt serimi) yapılacak asfaltçalışmalarındagereklikontrolvedenetimleriyapmak.

ç)Asfalt yama ve robotla yapılacak asfalt çalışmalarında, asfalt üretim ve alımında herhangi birsorun yaşanmaması için üretici firma ile işbirliği yaparak olası sorunları gidermek ya dasorunlarlailgi gerektiğindeamiri vemüdürü bilgilendirmek.

 1. AltyapıkazıruhsatsorumlusupersonelleişbirliğiyaparakUlaşımAltyapıŞefliğindengönderilenruhsatlıkazıçalışmalarısonrasıyapılacakasfaltyamaçalışmalarınıprogramlayarakyerine getirmek.
 2. Çalışmalarıyla ilgili günlük, haftalık, aylık faaliyetleri hazırlayıp amirin bilgisi ve onayıylamüdürlüğe,başkanyardımcısınayadabaşkanlıkmakamınagöndermek.
 3. Sorumluluğundagörevyapansüreliihaleliolarakçalışanlarilekadroluişçilerin,gerektiğindemesai saatleri sonrası ve hafta sonu fazla çalışmalarıyla ilgili hafta içi izin kullanmaları ya dahakettiklerifazlamesaiücretininödenmesiiçingerekliçalışmalarıyapmak.
 4. Amirlik,müdürlükveBaşkanyardımcılığıncaverilengörev,yetkivesorumluluğudâhilindekidiğergörevleriyerine getirmek.

   1. DepoSorumlusununGörevleri
 1. DepoyagirenvedepodançıkışıyapılanmalzemelerigünlükolarakEntegreYönetimSistemi’ningerektirdiğibiçimdeilgiliformlarakaydetmek.
 2. Yılsonlarınadoğrugelecekyıliçin,yıllıkdepoihtiyaçlistesinihazırlayarakamireteslimetmek.
 3. Günlük,haftalık,aylık,yıllıkdepogiriş-çıkışraporlarınıhazırlayıpamire,istenildiğindemüdüreteslimetmek.

ç)Depoişleyişiileilgilideğişenuygulamaveyasaldüzenlemelerleilgilieğitici,bilgilendiricitoplantılarakatılmak.

 1. Kapalıveaçıkdepodagerekliyerleştirmevedüzenlemeleriyapmakveaksayandurumlar,olasısorunlarla ilgili amiribilgilendirmek.
 2. Depodakimalzemelerin taşınması,kamyonlarayüklenmesindekullanılanaraçlarıntemizliği,bakımınıyapmak,arızasıhalindegerekligirişimlerdebulunmak.
 3. Amirlik ve müdürlükçe verilen görev, yetki ve sorumluluğu dâhilindeki diğer görevleri yerinegetirmek.

  1. MANE VE MALZEME İKMAL ŞEFLİĞİ
   1. MakineveMalzemeİkmalAmiri
  1. İhtiyaç temelindeBelediyemizFenİşleri Müdürlüğüçalışmalarındakullanılacaktümaraç, gereç ve sarf malzemelerinin tespiti, satın alınması ve ya kiralanması işlemleri için müdürlük makamınıbilgilendirir,gerekenişlemleri yaparvesürecitakipeder
  2. Alınan ya da kiralanan tüm araç, gereç ve sarf malzemelerinin takibi, depolanması, dağıtımı,yerinde uygun kullanımının sağlanması, sarf malzemelerinin kullanıldığı yerlerin kayıt altınaalınıpsarfdefterineişlenmesiişlemlerinidenetler.
  3. Müdürlük bünyesinde yürütülen hizmetlerin gerektirdiği tüm araç gereçlerin bakım onarımişlerininyapılması,tümbukonulardailgilimüdürlüklerlegereklikoordinasyonveçalışmalarınyapılmasınısağlar.

ç)Uhdesindebulunanhertürlüaraç,gereçveişmakinesininsevkveidaresinisağlar.

  1. Müdürlüktalimatıyladiğerbirimleregerekliaraç,gereçveişgücütemininisağlar.
  2. Sorumluluğualtındakitümaraçlarıngiriş–çıkışlarınıtakipeder,amacınauygunveverimlikullanılmasınısağlar.
  3. Ayniyat, Demirbaş, Depoİşlemlerinin denetimini yapar.
  4. Sorumluluğu altındaki formen, operatör, Şoför, yağcı, usta, puantör, depo sorumlusu ve diğerpersonelin görev tanımlarına uygun çalışmasını ve yapılan -yapılacak tüm işve işlemlerinaksamadanyürütülmesiiçin gerekenkoordinasyonu sağlar.
  5. İhtiyaç  duyulduğunda  Bakım-Onarıçalışmaları, afet  öncesi koruyucu  ,  önleyici  tüm çalışmalarda, afet sonrası çalışmalarında kullanılmak üzere her türlü iş si ( kamyon, loder,paletliyükleyici,kırıcı..vs)kiralamakyadasatınalmaküzeremüdürlüktentaleptebulunur

   1. BakımOnarımBirimi
 1.     Hizmetlerinaksatılmadanyürütülmesiiçinmüdürlükbünyesindekiaraçlarıntamir–bakımveonarımlarını takipeder, yapar,yaptırır.
 2. Araçlarınarızalıolduğudurumlardakiralamalarınyapılmasıiçinamirliğebilgiverir.
 3. Özellikleişmakinelerininhazırbulundurulmasıiçingereklitedbirlerialır.

ç)Araçlarınkazadurumlarındaraporlarıtanzimettirerekgerekliişlemlerinyapılmasınıveilgilibirimlerebildirimde bulunulmasını sağlar.

   1. Ayniyat,DemirbaşDepoBirimi
 1. Ayniyat, Demirbaş, Depo İşlemleriniyürütmek, bunlar içintutulmasıgerekendefterve kayıtlarıtutar.
 2. Fen İşleriMüdürlüğüçalışmalarındakullanılacaktümaraç, gereç vesarfmalzemelerinin ihtiyaçlarının tespitini zamanında yapar, satın alınması ve ya kiralanması için amirliğe bilgiverir.
 3. Alınantümaraç,gereçvesarfmalzemelerinindepolanmasıvedağıtımıişleriniyapar

ç)Sarfmalzemelerinkullanıldığıyerlerinkayıtaltınaalınıpsarfdefterineişlenmesiişlemleriniyürütür.

 1. Haftalıkraporlardüzenleyerekamirinesunar.

   1. Marangoz Atölyesi
   2. Demir Atölyesi
   3. Elektrik Atölyesi
  1. Akaryakıt Şefliği

Madde 10- FENİŞLEMÜDÜRLÜĞÜ’NÜNGÖREVLE

   1. Destek Hizmetleri Müdürlüğü, bu yönetmelikte sayılan görevleri 5393 sayılı Belediye Kanununa dayanarak Belediye Başkanınca birimi ile ilgili kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.

Müdürlükbünyesindeistihdamedilençalışanlarınsevkveidareedilmesinivedeiş-işlemveçalışmalarıntakipedilmesinisağlamak.

 1. Belediye sınırları içinde tarihi ve kültürel değerleri korumak için ilgili kurum, kuruluş vebirimlerlegerekliçalışmalarıyapmak-yaptırmak,destekolmak.
 2. İlçegenelindeyürütülecekarkeolojikkazıçalışmalarındaimkânlardâhilindehertürlüiŞgücü vemalzeme desteğinde bulunmak.

ç)Turistik, tarihi ve anıtsal değeri olan eserlerin çevresinde yıkılma tehlikesini ve ya kötü niyetlikişilerce zarar verilmesini engellemek için ilgili kurum ya da birimlerle işbirliği halinde hertürlükoruyucu tedbirinalınmasını sağlamak

 1. Yapılan her hizmetin insan yaşamını, doğayı, çevreyi doğrudan ya da dolaylı etkilediğininbilinciyleçağdaşyaşamıntümolanaklarınıkullanarakhizmetinniteliğininkalitesininartmasını,işleyişininsağlıklı aştırılmasınısağlamak
 2. Belediyenin doğrudan yâda dolaylı organize ettiği tören ve merasimler sırasında görev veyetkilerikapsamında gereken desteği sunmak
 3. AnaarterlerdeBüyükşehirBelediyesiveilgilikurumlarlakoordineliçalışmak.
 4. Günlük,AylıkveYıllıkfaaliyetraporlarıhazırlamak.
 5. Belediyemizinyetkisınırlarıiçerisindekalanalanlardakurbansatışvekesimalanlarıoluşturmak,yaptırmakvevarolanlarınbakımonarımlarınıyapmak-yaptırmak.

ı)Yürürlükteki yasa, yönetmelik ve diğer meri mevzuata uygun uygulamaların öngördüğü diğergörevler ile amiri tarafından verilen görevlerin görev alanıyla ilgili yasa ve yönetmelikleregöreyerine getirilmesini sağlamak.

 1. 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun ilçe belediyelerine verdiği yetki ve 5393 sayılıBelediyeKanunununilgilimaddelerigereğibelediyebaşkanlığıvemeclisitarafındankararlaştırılan bayındırlık hizmetlerini yürütmek, kentsel alt ve üst yapı hizmetlerini yerinegetirmek
 1. Belediyenin müdürlük bazında beş yıllık yatırım programını hazırlamak ve ilgili stratejikbirimesunmak.
 2. İhtiyaçların tespitini yapmak veönceliksıralamasınauygun yıllık yatırım programları hazırlamak.
 1. Fen İşleri müdürğü kapsamında yapılması gerekenhafriyat çalışmalarını yapmak
 1. Yıl içerisinde yürütülecek çalışmaların, yatırım plan ve programının hazırlanması ve takipedilereksonuçlandırılmasını sağlar.
 2. Müdürlükçalışmalarında kullanılacakhertürlüaraç,gereçvesarf malzemelerininstokdurumunun takip edilerek önceden öngörülen ihtiyaç nispetinde gerekli alım ve kiralamaişlemleriniyapmak
 3. Anaarterlerhariçilçesınırlarıiçindehertürlüalt–üstgeçidinbakımveonarımınıyapmak.

ö)  İmar       Müdürğü,   Zabıta    Müdürlüğü,   Büyükşehir     Belediyesinin   ilgili    birimleri    ve Kaymakamlık tarafından bildirilen kaçak unsurların yıkımı için gereken iş gücü ve işmakinasıdesteğini sağlamak.

 1. Merdivenli yollarda korkuluk yapılması ve var olanların bakım onarımlarının yapılmasınısağlamak.
 2. İlçemiz genelindemevcutyasa-yönetmeliklerçerçevesindevetanımlanmışyetkilerdâhilinde Fen İşleri Müdürlüğünceyaptırılacakyadayaptırılmasıdüşünülenişlerleilgiliöncesindeanketçalışması,bilgilendirmetoplantıları,oluşturulanbirimlerveyainternetortamıylafikirveönerileralmak,ortayaçıkansonuçlardoğrultusundaçalışmayapılmasınısağlamak
 1. Görevyetkivesorumluluğu dâhilinde yapılan-yaptırılan tüm hizmetlerde, çalışma alanlarında işletme ve çalışma Şartlarını iyileştirmek, verimliliği artırıcı tedbirler almak, iş ve işçi güvenliği Şartlarını sağlamak ve bunun için gerekirse yaptırım uygulamak.

ş)Müdürlük personeli ile ilgili hizmetleri yürütmek, Hizmet içi eğitim talep ederek kurslarınaçılmasını,seminerlerinyapılmasınıvedemüdürlükpersonelininbueğitimleregönderilmesinisağlamak.

 1. Başkanlık tarafından Fen İşleri müdürlüğünün tanımlı görev, yetki ve sorumluluğuna uygunistenenhertürlüiş,işlem,proje,raporveetütleriyapmak-yaptırmak.
 2. Konusu itibariyle fen işleri müdürlüğünün görev, yetki ve sorumluluğunda olmayan ancakacilen yapılmaması halinde can ve mal güvenliğini tehlikeye atacak, hizmetleri aksatacakkonularda ilgili kurum, kuruluş ve birimlerle irtibata geçerek bilgi vermek ve süreci takipetmek

ü)Müdürlüğüngörev,yetkivesorumlulukalanıylailgilikonularda,araştırma,geliştirme,planlama,koordinasyonveprogramlama hizmetleriniyürütmek.

 1. Oluşturduğu ya da oluşturulacak birimlerce; gerek vatandaş dilekçesiyle, gerek internet –sosyalmedyayoluylagereksedetelefonlabildirilenistek-talepveŞikâyetlerihızlıcadeğerlendirmek, gereken birimlere yönlendirmek, gerekli çalışmaların yapılmasını sağlamak,aksayanişkısımlarınıntespitiniyaparakgerekenönlemlerialmak,neticehakkındavatandaşınhızlı,doğruvezamanındabilgilendirilmesiiçingerekliçalışmakoordinasyonunuvedisiplinini sağlamak
 1. Valilik ve Kaymakamlık tarafından takip edilen yatırım izleme raporlarını zamanında tanzimetmekve ilgilibirimlere sunmak
 2. Belediye meclisince karar verilmesi halinde 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve5393 sayılı Belediye Kanunu gereği tanımlanmış müdürlüğün görevleri kapsamında kardeşbelediyeler bünyesindeki tüm kamu binalarına ait bakım-onarım ve yeni hizmet binalarınıbütçeimkânlarıdâhilindeyapmak-yaptırmak.

aa)FenveSanatkurallarıgereğincegerekligörülenyerlerdeköprü,kavşak,taşduvar,betonarmeistinatduvarıtasarlamak,projelendirmekveyapımişlemlerinigerçekleştirmek.

bb) Açık-Kapalı otopark ve pazar alanları oluşturmak, var olanların bakım –onarımını yapmak.

cc)Gerekgörülmesihalindebaşkanlıkonayıylaprestijcadde,meydanvesüshavuzu düzenlemeleriniprojelendirmek,yapmak-yaptırmak

çç)Yapılacaktümprojeveimalatlarda5378sayılıEngellilerKanunuveilgilitümmerimevzuatauygunhareketetmek,erişilebilirlikileilgilikomisyonlardabulunmak,buhusustakiçalışmalarıizlemek,gelişmeleritakipetmek,raporlamakveilgilimercileresunmak

dd)Belediye Meclisi, Enmen, Sayıştay Başkanlığı, İç Denetlemevediğerdenetlemelerde sorumluluğu altındaki işler ile ilgili istenen ya da sunması gereken her türlü bilgi ve belgeyizamanındahazırlamak veilgili yerlere sunmak

ee)4734sayılıKamuİhaleve4735sayılıKamuİhaleSözleşmeleriKanunlarınagöregerektiği durumdayapım,malvehizmet alımı ihaleleriyapmak

ff)5018sayılıMaliKontrolKanununagörekurumunstratejikplanıdoğrultusundayıllıkbütçesinihazırlamakveyinebukanunagöretümtaşınırişlemleriniyapmak.

gg) Yıl içerisinde müdürlük bünyesinde yürütülecek çalışmaların yatırım plan ve programınıhazırlamakve takipederek sonuçlandırmak

hh) İlgili mer‟imevzuat hükümlerine göre ihale etmek suretiyle yapılan yatırım hizmetlerinin (yapım,bakım,onarım,tedarik,hizmetalımı,danışmanlık,..vs)kontrollükhizmetleriniyapmak

ıı)  İhale sonrasıyapılacakyadaalınacakhizmetlerinilgilimevzuatlara, istenen normlarave teknikŞartnamelereuygunyapılmasınıyadaalınmasınısağlamak,buişlerleilgiliödemelereesashakkedişleridüzenleyerek-düzenleterek,hakkedişlerinmalihizmetlermüdürlüğüneintikal ettirmek, işin tamamlanması, hizmetin yada malın alınmasına kadar tüm iŞ veişlemlerimevzuatınauygunyapmak

ii) Yeterlik,İhaleveEmanetkomisyonlarınateknikelemantalepedilmesidurumundaimkânlar dâhilinde görevlendirmeleryapmak

jj)Müdürlüğün yaptığı ihalelerde yeterli miktar da ya da branşta teknik personel bulunmamasıdurumunda başka müdürlük veya kurumlardan teknik personel temini ile ilgili gerekli iş veişlemleriyapar

kk)İhaleler vesonuçlarıylailgili Sayıştay,  SGK, Çalışma Müdürlüğü gibi diğer kurumlarla gerekliyazışmalarıvebilgilendirmeleriyapar.

ll)Yatırım programında ön görülen işlerin, etüt, proje, keşif ve ihale dosyalarının tanzimi, ihalesüreçlerinin mevzuatına göre yürütülmesi, neticelendirilmesi ile ihale sonrası sözleşmeninyapılmasıişveişlemleriniyürütür.

mm) Tamamlanan ihaleli işlerle ilgili üst amiri tarafından belirlenen geçici ya da kesin MuayeneveKabulHeyetlerioluşturmak,geçicivekesinkabulişlemleriniyapmak

nn) Belediyenin ulusal ve uluslararası düzeyde uyguladığı-uygulayacağı tüm kalite, iş ve işçigüvenliği,vatandaşmemnuniyeti,çevrevediğeriyileştirmeçalışmalarınayöneliksistemleri,standartlarvekabulleringetirdiği-getireceğipolitikalarauygunolarakişveişlemlerinyürütülmesinisağlamak

oo) Çevre düzenlemesi ile ilgili çalışmaları yürütmek, bu alanda görevli diğer kamu kurum,kuruluşlarıyla,altyapıkuruluşlarıylakoordineliçalışmakveyapılanhertürlüaltveüstyapıçalışmalarının çevreye, araçlara ve yayalara zarar vermeyecek şekilde sağlıklı, süratli birşekildegerçekleştirilmesinisağlamak.

öö) İhtiyaçduyulmasıhalindeilgilikurumvekurullarlakoordineliolarakcaddevesokakların aydınlatmasınıve bakımonarımını yapmak

pp)Kozanbölgesindeçevresağğını tehdit eden ve görüntü kirliliği yaratan olumsuzlukları müdürlüğüngörev,yetkivesorumluluklarınispetindegiderilmesinisağlamak

rr) Kozansınırlarıiçerisinde  molozların  toplanması  ve  döküm  yerine  naklinin  yapılmasını sağlamak

ss) Hazırlananveonaylananbütçedoğrultusunda, İhaleyoluyla;asfaltkaplamaveyama,bordür, kaldırım,köprü,kavşakdüzenlemesi,kanalveızgarayapım-bakımveonarımınıyapmak,hertürlübaca– ızgara kotlarınınseviyeleriniayarlamak

şş)Yağmursuyukanalıbulunmayan,yeterliolmayanyollardauygulamayadönükprojehazırlamak-hazırlatmak

tt)Yollarayayalarıngüvenliğinisağlamakamacıylahızkesicikoymak

uu)Yayalarkonforuiçin;kaldırımparklaşmasınınönünegeçebilmekiçingerekendüzenlemeleriyapmak

üü)Kaldırımveyollardaengellivatandaşlaradönükkolaylaştırıcıtedbirleralmak,düzenlemeleryapmak

vv)İhtiyaç dâhilindekiyolların genişletmek, daraltmak  ve mevcut yolları mer’iimar planına uygunhale getirmek

yy) İhtiyaç dahilinde yollara stabilizesermek,sıkıştırmak

zz)Resmiveözelkuruluşlarınvevatandaşlarınhertürlüaltyapı,yol,tretuvar,kazıçalışmalarınailişkintalepleribunlarıdeğerlendirmek,ilgilikurumvekişilereyönlendirmek,gerekenfizikidüzenlemeileilgiliçalışmalarıyapmak-yaptırmak

aaa)Başkanlık,ilgilimüdürlüklervevatandaşlarıntaleplerinimüdürlüğebağlıelemanlaratespitettirmek,gerekliçalışmayıyaptırmakveilgiliyerlerebilgisinivermek

bbb)Sorumluluk ve yetki sınırları çerçevesinde ilçegenelinde   yapılacak  tüm  kazıların ruhsatlandırılmasını sağlamak, ruhsatlandırılmış çalışmaları takip etmek, tekniğine uygunçalışılmasınısağlamak,kaçakyadaruhsatsızkazıyapılmamasıiçingerekendenetimiyapmak, kaçak kazı tespiti halinde gereken yasal çalışmayı yapmak, yapılan çalışmadaçalışan işçi ve sivil vatandaşa dair can ve mal güvenliğini sağlayacak tedbirlerin alınıpalınmadığını denetlemek, tekniğine uygun olmayan ve de can ve mal güvenliğini riske edenbir çalışma varsa işi durdurmak, gereken tedbirler alındıktan sonra işin devamına izinvermek, aynı zamanda bu tarz işlerin doğru ve hızlı bir Şekilde tamamlanması için gerekenönlemleri almak, verilebilecek desteği vermek, ilgili kurum ya da kuruluşlarla koordineli birşekildeçalışmak

ccc)Araçve yayalarlailgilialtveüstgeçitlerinbakımonarımınıyapmak–yaptırmak

ççç) Alt yapı kurumları ile (ASKİ,  TELEKOM, AKSA GAZ,.VS) koordinasyon sağlayarak ilçe sınırları içinde yapılan-yapılacak tüm alt yapı çalışmalarını koordineli bir Şekilde yapmak,yürütmek, müdürlüğümüzün yapacağı her türlü yol, asfalt, kaldırım ,kavşak, yağmur suyuhattıçalışmalarını diğer alt yapı kurumlarının çalışmalarını dikkate alarak planlamak, diğerkurumlara yapılacak çalışmalar ilgili zamanında bilgi vermek, diğer alt yapı kurumlarının bualanlarda varsa çalışma planı bu konuda zamanında bilgi edinmek, varsa yapmaları gerekençalışmalar,yapılmasıiçinzamanındahertürlüişveişlemiyapmakvetakipetmek

ddd) İmar v Şehircilik Müdürlüğütarafındanhazırlanarakmüdürlüğümüze gönderilen imar planındakiyeniaçılacakyollarınkırmızıkotlarınıbelirlemekveyolprofilioluşturmak.

eee)Belediyesınırlarıiçerisindeyürürlüktekiimarplanlarınauygunolarakyeniyollarınaçılmasını sağlamak, planlarda varsa tespiti yapılan eksiklik ve hataları ilgili müdürlüğebildirmek

fff)Açılması gerekli yollar ve buna dair plan tadilatlarıyla alakalı olarak ilgili kurum-kuruluş vemüdürlüklerleişbirliğiyapmak.

ggg)Mer‟i imar mevzuatının öngördüğü ve müdürlüğümüzün görev, yetki ve sorumluluğundakalanişveişlemleriyapmak,

hhh)Yapılanyatırımların2464sayılıBelediyegelirlerikanununagöreiştirakvekatılımgerektirenkalemlerininyerivemiktarınıkadastralpaftalarıilebirliktehazırlayıphesapetmek, yasal süreleri içinde takibini yapmak, tebliği ve tahsili hususunda Mali HizmetlerMüdürlüğüneintikalettirmek

ııı)   İlgili  kurumve  birimlerle  koordineli  bir  Şekilde  müdürğümüzün  görevyetki  ve sorumluluğu nispetinde imar planına aykırı yapılan işgallerin kaldırılmasını sağlamak, özelmülkiyetüzerinden geçirilecek yollarınvealtyapıların imar planınauygunyapılmasınısağlamak

iii) Gerek mer‟i plan gerekse de hâsıl olan ihtiyaç gereği, yaya ve araç trafiğini rahatlatmak, cangüvenliğini sağlamak amacıyla köprü, alt-üst geçit, istinat duvarı, merdiven ve de her türlüyayalaştırmauygulamalarıyapmak

jjj) İlçe sınırlarıiçerisinde her türlü eğitim kurumları, sportif faaliyet alanları, kreşler, sağlık ocakları,ailedanışmamerkezleri,kültürvesanatmerkezleri,dinitesisler,huzurevleri,belediye hizmet binaları, yurtlar, sosyal tesisler, sokak çocukları barınma evleri, hayvanhastaneleri,muhtarlıkbinalarıilebaşkanlıktarafındankararalınandiğerbinalarıihaleyoluyla projelendirmek, keşiklendirmek yapmak, mevcutta olanların ise bakım onarımlarınıyapmak–yaptırmak

kkk)Yapılanişveçalışmaalanınagöregerekirseçevredüzenlemesiyapmak

lll)Kaçakyadaruhsataaykırıyapılanyıkımişlemlerindeilgilibirimlerintalepleridoğrultusundahertürlüişmakinesidesteğinisunmak

mmm) Kozanilçesinintüm ulım ve trafik düzenlemeleri için gerekli kurum –kuruluşve birimlerlekoordinasyon sağlamak,işbirliğiyapmak,destekvermek

nnn) Ulaşım konusunda ilçe sınırları içindeki olumsuzlukların giderilmesi, yeni açılacak yollarlaya da kavşaklarla ilgili düzenlemelerin bölge ihtiyacına göre yapılabilmesi için her türlüaraştırmaveçalışmayıyapmak,ilgilibirimlerebudoğrultudabilgiveönerisunmak

ooo)Anaarterler,caddeler,sokaklarvekavşaklardatrafikakışınınsürekliliğisağlayacak,yolvesürüşgüvenliğinisağlayacaksinyalizasyontesisleriniilgilikurumyadakuruluşlarakurdurmakiçingerekençalışmayıyapmak,çözümlerleilgiliönerilersunmak,görev,yetkivesorumluluğualtındakalanişleriyapmak,

ööö)UKOMEkararlarınıuygulamakveuygulanmasınısağlamak

ppp) Gerektiğinde toplu taşıma hizmetinde bulunan toplu taşıma araçları için uygun yerleretaksi,dolmuşveotobüsdurağıyapmak.

rrr)  İlçeiçerisindeyaşanabilecekyangın,suveselbaskınlarına,toprakkaymasına,depremgibi doğaolaylarınınafetedönüşmesine,yol-köprü,eskiveyıpranmışyapılarınçökmesinekarşıkoruyucuve önleyici tedbirleralmak

sss)Taşkın alanlarını ve dere yataklarını belirleyip ıslah projeleri yapmak- yaptırmak, projelereuygun düzenlemeler yapmak ve de olası her tür afet durumunu göz önünde bulundurarak;gereklimalzemelerintedariki,depolanmasıvegereklialanlarayerleştirilmesiişleriniyapmak,birimbazındaacildurumafetplanıhazırlamak,plangereğigerekengörevlendirmeleriyapmak,belirliperiyotlarlaafetyönetiminedaireğitimleralmakvetatbikatyapmak

ttt) Olasıbirafetdurumundakurtarmaçalışmalarınabirimfaaliyetlerineuygunhertürlü,malzeme veişgücüsağlamak

uuu) Her zaman ve Şartta yolların ulaşıma açık tutulması için ilçe sınırlarıdâhilindeki herçalışmayıtakipetmek,çalışmaöncesigerekenhertürlübilgilendirmeyizamanındaveyeterlioranda yapmak, alternatif yolları tespit etmek, uyarı ve yönlendirme işlemlerini zamanındaveyeterli orandan yapmak-yaptırmak

üüü)Afetdurumlarındailveilçekrizmerkezleriylekoordineliçalışmak

vvv) İhtiyaç duyulduğunda Bakım-Onarım çalışmaları, afet öncesi koruyucu , önleyici tüm çalışmalarda, afet sonrası çalışmalarında kullanılmak üzere her türlü iş makinesi ( kamyon,loder,paletli yükleyici,kırıcı..vs)kiralamak yadasatın almak

yyy) Müdürlük bünyesinde ayniyat, demirbaş, depo işlemlerini yürütmek ve bunlarla ilgili hertürkayıtvetutanakişlemleriniyürütmek

zzz)Müdürlük bünyesinde yürütülen hizmetlerin gerektirdiği her türlü, araç, gereç ,iş makinesivesarfmalzemelerinialmakyadakiralamak,varolanlarınbakımonarımınıyapmak-yaptırmak, kullanım amaçlarına uygun kullanımını denetlemek ve tüm bu konularla ilgiligereklibirimlerlekoordineliçalışmak.

aaaa) Müdürlük bünyesinde bulunan her türlü araç ve iş makinesinin, sevk ve idare edilmesinisağlamak.

bbbb)Diğerbirimleregerekliaraç, gereçveinsandesteğisağlamak.

cccc) Kış mevsiminde karla mücadelede, yaya vearaçlar için yolların ulaşıma sürekli açıktutulmasıiçin hertürlütedbiri vemalzemeyi (tuz,solüsyon,..vs) almak

çççç) Kış mevsiminde çatı saçaklarındaki buz ve kar kütlesinin can ve mal güvenliğini tehditediciboyutlaraulaşmadankoruyucuveönleyicitedbirlerlebertarafedilmesinisağlamak.

dddd)Yürürlüktekiyasalargereğiilçesınırlarıdâhilindekişiyadakurumlarınaltyapıyaverdikleri zararın tespiti durumunda gereken idari,hukuki ve yasal işlemleri yapmak, hasarbedellerini hesaplamak, tahakkuku ve tebliği için mali hizmetler müdürlüğüne dosyayı intikalettirmek.

eeee) Kamulaştırılması gereken taşınmazlarla ilgili olarak ilgili kurum-kuruluş ve müdürlüklerle koordineli çalışmak

ffff)Müdürlükvepersonelçalışmaalanlarıileilgili taraf olunandavalarkonusundailgilimüdürlüklerlegerekliçalışmalarıyapmak,destekolmak

gggg) Mer‟i mevzuatın ön gördüğü diğer görevler ile ilgili Başkanlık ya da yardımcısı tarafındanverilenvegörev,yetkivedesorumlulukalanındakalan,mevzuatveiçtihatlarauygungörevleriyapmak

DÖRDÜNCÜBÖLÜM

GörevveHizmetlerin İcrası Görevin Alınması

Madde 11- (1) Müdürlüğün tüm personeline verilen belgeler, dosyalar ve tüm işler elektronikve/veyafiziksel ortamdakaydedilerek ilgilisineverilir.

GörevinPlanlanması

Madde12-(1)Müdürlüktekiişveişlemlermüdürtarafındandüzenlenenplandâhilindeyürütülür.

GörevinYürütülmesi

Madde13-(1)Müdürlüktegörevlitümpersonel,kendilerineverilengörevleriyasaveyönetmeliklerdoğrultusundagereken özenvesüratle yapmakzorundadır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

İşbirliğiveKoordinasyon

MüdürlükBirimleriArasında İşbirliği

Madde14-(1)Müdürlükbirimleriarasındakiişbirliğivekoordinasyonmüdürtarafındansağlanır.

Koordinasyon

Madde15-(1)Personelarasındakiişbirliğivekoordinasyon,Müdürtarafındansağlanır.

(2) Müdürlüğün yazışmaları başkanın veya yetki verdiği başkan yardımcısının imzası ileyürütülür. Müdürlüğün, belediyenin diğer birimleriyle olan yazışmaları müdürün imzasıile de yürütülebilir. İmza yetkisi devri hükümleri bu fıkradan istisnadır.

ALTINCIBÖLÜM

Evraklarla İlgili İşlemler ve ArşivlemeGelen-GidenEvrakla İlgiliYapılacak İşlemler

Madde16-(1)Müdürlüğe gelen evraklarla ilgili yapılacak işlemler aşağıdaki gibidir:

 1. Belediyeyehertürlükanalile(Şahsen,telefon,faks,posta,kurye,sosyalmedya,vb.)gelenbaşvurular Çözüm Merkezi’nde geçilmişse Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS)üzerindenyadafiziksel yollaalınarakdökümanlaştırılır.
 2. Başvurular, Çözüm Merkezi tarafından konusuna göre müdürlüğe fiziksel ve elektronikortamdasevk edilir.
 3. Müdürlük, gelen başvuruları kontrol ederek faaliyet alanına giren başvuruların sevkinifizikselve elektronik ortamda kabuleder.

ç) Müdürlüğe gelen başvurular Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) üzerinden ve yaelden ilgili personele müdür veya yetkilendirdiği kişi eliyle doğrudan zimmetlenerekişlemlerinyapılmasısağlanır.

 1. İşlemi tamamlanan evraklar müdürlük arşivinde fiziksel ve elektronik ortamda saklanır.

16.(2)Müdürlükten giden evraklarla ilgili yapılacak işlemler aşağıdaki gibidir:

 1. İşlemealınanbaşvurularlailgilitümişakışlaFizikselyadageçilmişseElektronikBelge Yönetim Sistemi (EBYS) üzerinden yoksa diğer yollarla (internet ve ya fiziksel yolla )çözümlenir.SüreçteElektronikBelgeYönetimSistemi(EBYS)kullanılıyorolmasıdurumunda elektronik ve/veya mobil imzalar, diğer yollarla (internet ve ya fiziksel yolla )olmasıdurumunda kurumsal mailve ıslak imzakullanılır.
 2. Belediye içerisinde müdürlükler arası yazışmalarda giden evrak elektronik ortamda (içyazışmagibi)ya daeldengönderilir.
 3. Belediyedışındaherhangibiryolla(posta,kurye,vb..)gidecekevraklar,müdürlüktarafındanhazırlanarakevrakçıkışınısağlayanbirimegönderilir.

ç) E-yazışma paketi ile paketlenen evraklar, belediye dışına Kayıtlı Elektronik Posta (KEP)yoluylailgilikurumaelektronikortamdamevzuatauygunbirŞekildegönderilmesisağlanır.

 1. Müdürlük tarafından hazırlanan evraklarda “Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul VeEsaslarHakkında Yönetmelik” dikkatealınır.

ArşivlemeveDosyalamaİşlemleri

Madde17-(1)Belediyeiçerisindefizikselveelektronikarşivlemeileilgiliyapılacakişlemleraşağıdakigibidir:

 1. Belediyeye dışarıdan gelen evraklar, Çözüm Merkezi tarama biriminde standartlara uygunolaraktaranıpakıllandırılarakbelediyeelektronikarşivinekaydedilir.Tasnifedilenfizikselevraklar,belediyegeneliniilgilendiriyorsabelediyefizikselarşivine,müdürlükleriilgilendiriyorsa ilgilimüdürlüğe gönderilir.
 2. Müdürlüklerde iş süreçleri boyunca belgeler elektronik ortamda oluşturuluyorsa birimelektronik arşivinde dosyalanır. İşsüreçlerinde ıslak imza gereken ve fiziksel olaraküretilenevraklarileÇözümMerkezitarafındangönderilmişolanfizikselevraklar,müdürlükelektronikarşivininyanındafizikselarşivindedosyalanır.
 3. Belediye içerisindeki tüm fiziksel ve elektronik dosyalama - arşivleme işlemleri StandartDosyaPlanı sistemine uygun olarak yapılır.

ç) Müdürlük, müdürlük arşivinde saklama süresi dolan evrakları kurum arşivine devreder veimha edilmesigerekenevraklarıStandart DosyaPlanına uygun olarak hazırlanan imha Planı’nagöre Yazı  İşleri Müdürlüğüne bağlı arşiv biriminin koordinasyonunda, imha Komisyonununonayının ardındanimha eder.

YEDİNCİBÖLÜM

DenetimveDisiplinHükümleri

Müdürlükiçidenetim

Madde18 - (1) Personel en yakın amirinden başlayarak denetime tabi tutulur.

(2) Fen İşleri Müdürü, Müdürlüğün tüm personelini her zaman gerek gördüğünde denetlemek ve ilgilileri yönlendirmek yetkisine sahiptir.

(3Fen İşleri Müdürü, 1.DisiplinAmiriolarakdisiplinmevzuatıdoğrultusundaişlemleriyürütür.

Disiplincezaları

Madde 19 - (1) Fen İşleri Müdürlüğünün tüm personeli ile ilgili disiplin işlemleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, 4857 sayılı İş Kanunu ve Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve yürürlükteki ilgili diğer mevzuata tabidir.

SEKİZİNCİBÖLÜM

ÇeşitliveSonHükümler

YönetmelikteHükümBulunmayanHaller

Madde 20- (1)BuYönetmeliktehükümbulunmayanhallerdeyürürlüktekiilgilimevzuathükümlerineuyulur.

Yürürlük

Madde21-(1)BuYönetmelikhükümleri;5393SayılıBelediyeKanunun18incimaddesinin(m)  bendi gereği Kozan Belediye Meclisinin kabulü ve mülki amire gönderilmesiyle yürürlüğegirer.

Madde 22- (1) Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile birlikte önceki yönetmelik yürürlükten kalkar.

Yürütme

Madde23-(1)Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan,  Başkan Yardımcısı ve Müdür yürütür.