T.C.

KOZAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1: (1) Bu yönetmeliğin amacı Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün görev alanını, sorumluluk ve yetkilerini, görevlerin yerine getirilişi ve yetkilerin kullanımında başvurulacak yöntemleri belirlemektir.

Kapsam

Madde 2: (1) Bu yönetmelik, Kozan Belediye Başkanlığı Park ve Bahçeler Müdürlüğünün Kozan İlçesi sınırları dahilinde, halkın nüfus yapısı gereksinimleri ve kültür yapısı dikkate alınarak, çağın gereksinim ve standartlarına uygun düzeye getirilmesi amacıyla, cadde ve sokakların ağaçlandırılması, yeşil alan ve tesislerin yapımının ve bakımının sağlanması hizmetlerinin yerine getirilmesini sağlar.

Dayanak

Madde 3 – Bu yönetmelik, 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca ve bu Kanun’un dayanak olduğu yönetmelik, tüzük, genelge ve yönerge hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 : (1) Bu yönetmeliğin uygulanmasında;

 1. Belediye: KozanBelediyesini,
 2. Başkan: Kozan BelediyeBaşkanını,
 3. Başkan Yardımcısı: Belediye başkanı tarafından konuyla ilgili olarak görevlendirilen Kozan Belediye BaşkanYardımcısını,
 4. Birim: Park ve BahçelerMüdürlüğünü,
 5. Müdür: Birim müdürünü veya müdür vekilini ve sadece verilen yetkiyi kullandığı alanlara münhasır olmak üzere müdür tarafından verilen imza yetkisini kullananları,
 6. Teknik Büro Şefi: Teknik Elemanların çalışmalarını kontrol eden ve sonuçlarından müdürü bilgilendiren,
 7. İdariŞef: Müdür, Teknik Büro Şefi ve Teknik Eleman tanımının dışındakipersonelden sorumlu, birimmensuplarını,
 8. Personel: Müdür ve şef tanımının dışındaki birimmensuplarını ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş ve Teşkilat

Kuruluş

Madde 5: (1) Park ve Bahçeler Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanununun 48 inci maddesi ile 22/02/2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Belediye Ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin hükümlerine dayanılarak Kozan Belediye Meclisi’nin 02/11/2018 tarihli ve 205 sayılı kararı gereğince kurulmuştur.

Teşkilat

Madde 6: (1) Park ve Bahçeler Müdürlüğü İdari Teşkilatı Müdür, Şef, memur, işçi ve sözleşmeli personelden oluşur.

(2) Şefliklerin sayı ve görevlerini belirlemede Müdür yetkilidir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Personelin Nitelikleri, Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Personelin unvan ve nitelikleri

Madde 7: (1) Park ve Bahçeler Müdürlüğüne atanacak personelin unvan ve nitelikleri aşağıdaki gibidir.

 1. Park ve Bahçeler Müdürü:657 Sayılı Kanunun atamaya ilişkin maddelerinde öngörülen ilkeler ve “İl Özel İdareleri, Belediyeler ve İl Özel İdareleri ve Belediyelerin Kurdukları Birlik, Müessese ve İşletmeler İle Bunlara Bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlardaki Memurların Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik” hükümleri doğrultusundaatanır.
 2. Şef:657 Sayılı Kanunun atamaya ilişkin maddelerinde öngörülen ilkeler ve “İl Özel İdareleri, Belediyeler ve İl Özel İdareleri ve Belediyelerin Kurdukları Birlik, Müessese ve İşletmeler İle Bunlara Bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlardaki Memurların Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik” hükümleri doğrultusundaatanır.
 3. Memur:KPSS sınavı ile 657 Sayılı Kanunun atamaya ilişkin maddelerinde öngörülen ilkeler doğrultusundaatanır.

ç) Sözleşmeli Personel: 5393 sayılı yasanın 49. maddesine göre kadro karşılığı gösterilmek ve sözleşme yapılmak suretiyle çalıştırılır.

d) İşçiler: Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Daimi Kadrolarına İlk Defa İşçi Olarak Alınacaklar Hakkında Uygulanacak Sınav Yönetmeliği hükümlerine göreatanır.

Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları

Madde 8: (1) Park ve Bahçeler Müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir.

 1. Park ve Bahçeler Müdürün Görevleri:
 1. Müdürlüğü Başkanlık huzurunda temsileder.
 2. Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili ve sorumlukişidir.
 3. Çalışmaları yasal olmak kaydıyla yazılı ve sözlü emirlerleyürütür.
 4. Müdürlüğün sevk, idare ve disiplinindensorumludur.
 5. Personeli arasında yazılı görev dağılımıyapar.
 6. Müdürlüğün harcama yetkilisi ve Müdürlükte çalışan personelin birinci sicil amiri olup memur personelin başarı ve performans değerlendirmesiniyapar.
 7. Müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını belirleyip, programlayarak, çalışmaların bu programlar doğrultusunda yürütülmesinisağlar.
 8. Müdürlük Bünyesinde görev yapan şefliklerin tüm iş ve işlemlerinin zamanında ve doğru olarak yerine getirilmesinisağlar.
 9. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonusağlar.
 10. Üst makamlarca verilecek benzeri nitelikteki diğer görevleri yerinegetirir.
 11. Personelin yıllık izin planlarını düzenlemek vekullandırmak
 12. Müdürlüğün çalışmaları ile ilgili personelle mutat bilgilendirme ve danışma toplantıları düzenlemek, bu toplantılardan bağlı bulunduğu başkan yardımcısınıbilgilendirmek.
 13. Park yapımında veya yollarda çalışan personelin güvenlik tedbirlerini almak ve sağlık kontrolleriniyaptırmak
 14. İdari Şef ve TeknikBüroŞefinin görev alanlarını tespit etmek ve uygulamalarını takipetmek.
 15. Teknik Büro Şefi ile birlikte Teknik Elemanların görevlerini tespit ve tayinetmek
 16. Nöbetçi personel listesini hazırlamak veya onaylayarak uygulama ve takibiniyapmak
 17. Personelin mesaiye riayetlerini sağlamak, bunun için gerekli tedbirlerialmak.
 18. Yüklenici sıfatıyla iş yapan kişi veya kuruluşların hak edişlerinin tanziminin sağlanması ve tahakkuklarınınyapılması
 19. Büyükşehir Belediyesi ile 3030 sayılı yasa gereği yapılması gereken hizmetler için koordinasyon kurmak, yazışmalar yapmak ve takipetmek.
 20. Mevcut park, refüj, yollara dikilmiş ağaçlar, yeşil alan ve üzerindeki tesis ve binaların bakımı ve onarımları için yıllık ve aylık programlar yapmak veuygulamak.
 21. Muayene ve kabul komisyonları teşekkül ettirip üst makamın onayınasunmak.
 22. Müteahhitlerin iş bitirme belgelerinihazırlatmak.
 23. Belediye Encümeni ve Belediye Meclisi kararlarından müdürlük faaliyeti ile ilgili olanları uygulatmak, ayrıca tarifeye bağlı işlemlere esas olmak üzere yıllık faaliyetleri Meclise ve Encümenesunmak.

 1. Park ve Bahçeler Müdürün Yetkileri:
 1. Müdürlük, bu yönetmelikte sayılan görevleri ve 5393 sayılı Belediye Kanununa dayanarak Belediye Başkanı tarafından kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.
 2. Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin, Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar verme, tedbirler alma ve uygulatmayetkisi.
 3. Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Başkanlık Makamına önerilerde bulunmayetkisi.
 4. Müdürlük ile ilgili yazışmalarda 1. derece imzayetkisi.
 5. Disiplin Amiri olarak personeline, mevzuatta öngörülen disiplin cezalarını vermeyetkisi.
 6. Müdürlüğüne bağlı kadro görevlerinin yerine getirilmesinde süreli ve ani denetlemeler yapma, rastlayacağı aksaklıkları gidermeyetkisi.
 7. Müdürlük emrinde görev yapan personele, ilgili yönetmelik çerçevesinde sicil raporu düzenlemek, ödül ve takdirname, yer değiştirme gibi personel işlemleri için bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısı ile Başkanlık Makamına önerilerde bulunmakyetkisi.
 8. Sorumlu olduğu tüm görevlilerin yıllık izin kullanış zamanlarını tespit etmeyetkisi.
 9. Geçici süre görevde bulunamayacağı dönemlerde, müdürlüğe tayin şartlarını haiz olan personelden birini müdürlüğe vekâlet etmek üzere belirleme ve makamın onayına sunma yetkisi.
 10. Birimdeki tüm görevlilerin işlevleri itibariyle görev dağılımını yapmayetkisi.
 11. Müdürlüğünün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşme yetkisi.

 1. Park ve Bahçeler Müdürünün Sorumlulukları:(1)657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve diğer Belediye Mevzuatının kendisine yüklediği görev ve yetkilerin yerinde ve zamanında kullanılmasındansorumludur.

(2) Basın ve Yayın Müdürlüğü, bu yönetmelikte sayılan görevleri 5393 sayılı Belediye Kanununa dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.

Müdürlüğe bağlı Şeflikler ve görevleri

Madde 9: (1) Şefler, Müdürlük bünyesinde yapılan görev dağılımı çerçevesinde kanunlar, tüzükler, yönetmelikler, Başkanlık Genelge ve Bildirileri çerçevesinde, üst amirlerinin emirleri doğrultusunda işlerin mevzuata uygun, gecikmesiz ve eksiksiz olarak yürütülmesinde Müdürlük Makamına karşı tam yetkili ve sorumlu kişidir.

Bağlı Şeflikler:

  1. Teknik Büro Şefliği:Teknik Büro Şefinin görevleri ile bu görevleri yapmakla yükümlü birimler aşağıdagösterilmiştir.

Teknik Büro Şefinin Görevleri:

 1. Park ve Bahçeler Müdürü izinli, raporlu veya görevli olarak ayrılması halinde müdürlüğe vekaletetmek.
 2. Teknik Elemanların yıllık, haftalık ve gerekirse günlük çalışma planlarını hazırlamak ve bu planlamaya göre sevk ve idarelerinisağlamak.
 3. Teknik   Büro  Şefi  olarak Teknik Elemanların çalışmalarını kontrol etmek ve sonuçlarından müdürlüğübilgilendirmek.
 4. Mutat personel toplantısına katılmak, bağlı birimlerin eksikliklerini tespit etmek, müdür olmadığı zaman bu toplantılara başkanlıketmek.
 5. Hak edişleri tanzim ve kontrol etmek, kabullerde bulunmak, teknik ve prosedür hatalarınıönlemek
 6. Park ve Bahçeler Müdürü tarafından istenen bilgi, rapor v.s. dokümanlar hazırlamak veyahazırlatmak.
 7. Müdürlüğü ilgilendiren konularda gerekli bilgi akışını sağlamak, Başkan ve Başkan Yardımcılarından aldığı talimatları yerine getirmek, bu konuda müdürübilgilendirmek
 8. Personel ile ilgili olarak gelen yazılar hakkında ilgili personelibilgilendirmek.
 9. Teknik Personelin Her türlü malzeme demirbaş ve telsiz ihtiyaçlarının karşılanmasını teminetmek.
 10. Personelin izin, rapor, rapor, doğum, ölüm v.s. yazışmalarını takip ve kontroletmek.
 11. Teknik Personelin Her türlü malzeme demirbaş ve telsiz ihtiyaçlarının karşılanmasını teminetmek.
 12. Personelin verimliliği için araştırma programı oluşturmak, kurs ve seminer tertip etmek, seminerlere katılımısağlamak.
 13. Üst makamlar tarafından istenen her türlü bilgi, belge ve raporun hazırlanarak sunulmasını temin etmek, bilgi akışınısağlamak
 14. Personel ile yöneticiler arasında iyi bir iletişim kurulmasını teminetmek
 15. Park ve Bahçeler Müdürlüğü için gerekli ihtiyaçları tespit etmek ve gereken malzemeleri teminetmek.

Teknik Personelin Görevleri:

 1. Müdürlük çalışmaları ile ilgili yazıları yazmak, bilgi toplamak ve dağıtmak. Müdürlük içi çalışmaların aylık ve yıllık raporlarının hazırlanmasını (derlenmesini) teminetmek.
 2. Çalışma süresinde küçük bir zamanı stajyerlere ve geçici elemanlara ayırarak onlara gözlemcilikyapmak.
 3. İhale Komisyonları tarafından yapılan veya yaptırılan bütün işlerle ilgili yazışmaları yapmak ve onaylarınıalmak.
 4. İhale kararlarının yüklenicilere yasal süresi içerisinde bildirmek, sözleşme yapılmasını teminetmek.
 5. Hak ediş raporlarının tahakkuk müzekkerelerini düzenleyerek müdür veya vekilinin onayından sonra Mali Hizmetler Müdürlüğüneulaştırmak.
 6. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu çerçevesinde yapımına karar verilen işlerin dosyalarını hazırlamak, gerekli onayları almak,sonuçlandırmak.
 7. Bu yapım ve hizmet ihalelerinin 506 sayılı S.S.K Kanununa göre ilgili kuruma bildirmek ve aynı kurumdan ilişiksiz belgesi istemek ve yüklenici veya taşeron kesin teminatının çözülmesinisağlamak.
 8. Yapım hizmet v.b. sözleşmeler sırasında alınan kesin teminat veya mektuplarının uygun bir belgeyle Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim etmek ve dosyalarına şerh koyarak bilginin devamlılığınısağlamak
 9. Gerekli araştırma geliştirme ve projelendirme bürosu veya müşavir kuruluşlarıyla her türlü kentsel tasarım ve peyzaj uygulama projeleri hazırlanması veuygulanması.
 10. Halkın park ve bahçeler konusunda çeşitli dilek, talep ve şikayetini inceleyerek gerekli araştırma ve çalışmaları yaptıktan sonra gerekli yanıtları ve aydınlatıcı bilgilerivermek.
 11. Belediyemize ait Özel Ağaçlandırma Sahalarının tüm iş ve işlemlerini yapmak.

 1. İdari İşler Şefliği:İdari İşler Şefliğinin görevleri ile bu görevleri yapmakla yükümlü birimler aşağıdagösterilmiştir.

İdari İşler Şefinin Görevleri:

 1. Kendi ekiplerinin yıllık, aylık, haftalık ve günlük programını yapmak, çalışmalarını sürdürmek.
 2. Bünyesindeki personelin mevsim şartlarına göre izin durumlarını belirleyerek müdüre iletmek
 3. Bünyesindeki personelin çalışma esnasında güvenlik tedbirlerini almak ve disiplinsizlikleriönlemek.
 4. Müdürlük çalışmaları ile ilgili olarak Büyükşehir Belediyesi veya ilgili birimlerle koordineli çalışmak, israfı önlemek, verimiarttırmak.
 5. Bünyesinde çalışan personelin kullandığı malzemeleri itinalı korunmasını sağlamak, ihtiyaç duyulan malzemeyi ilgili müdürlüğe iletmek ve talebiniyapmak.
 6. Şeflik bünyesinde personelin görev dağılımını program içerisinde uygulanmasını takip ve kontroletmek
 7. Tespit ettiği eksiklikleri rapor halinde müdürü bildirerek giderilmesini teminetmek.
 8. Görev bölümü sırasında bağlı bulunduğu müdürü ile sürekli irtibat kurmak, çalışmalar için önerigetirmek.
 9. Bünyesindeki personelin çalışmalarındaki eksiklikleri ve yetersizlikleri tespit edip müdürübilgilendirmek.
 10. Bünyesindeki personelin doğum, ölüm, emeklilik, mesai, fazla mesai, gece mesaisi, hafta tatili mesaisi ve puantajlarını tanzim edip ilgili müdürübilgilendirmek.
 11. Park ve Bahçeler Müdürlüğü için gerekli ihtiyaçları tespit etmek ve gereken malzemeleri teminetmek.
 12. Park ve bahçelerin düzenlenmesi ve tadilat işleri için gereken oyun grubu, bank, kafes tellerini, spor aletlerinin tesisi için Basketbol potaları ve Voleybol direkleri hazırlamak. daha sonra müdüre bilgivermek.
 13. Müdürden gelen talimata göre ihtiyaç duyulan okullarda müracaatlarına göre gerekli tespitin yapılması ve uygun olanların yerinegetirilmesi
 14. Personelin çalışmalarında kullandığı alet ve ekipmanların, çim makinelerinin bakım ve onarımını yapmak, bu aletlerin korunmasını ve çalışır halde bulunmasını temin etmek. Herhangi bir aksaklık halinde ilgili müdürübilgilendirmek.
 15. Bölge çalışmaları için sürekli ihtiyaç duyulan malzemeleri müdüre iletmek, alımını sağlamak, gereğinden fazla depolanacak malzemeistememek.

Kayıt Memurunun Görevleri:

 1. Müdürün kendisine verilen görevleriyapar.
 2. Müdürlüğe gelen ve giden bütün evrakları kayıtetmek.
 3. Gelen evrakları müdür tarafından havalesinden sonra ilgilisine dağıtımını yapmak, karşılığını takip etmek, cevap verilmesi gerekiyorsa verilmesini teminetmek.
 4. Personel ile ilgili gölge dosyaların tanzimi (izin, rapor, ceza, mükafat, kademe ilerlemesi, tayin terfi v.s.) ile yazışmalaryapmak.
 5. Gizli bilgileri saklamak, her konuda dosyalartutmak.
 6. Arşiv bilgilerini ve belgelerini ilgili yönetmeliğe uygunsaklamak.
 7. Müdürlüğün çalışma alanına girmeyen konularda dışarıdan gelen sorulara cevap vermek ve bilgisağlamak.
 8. Müdürlük çalışmaları ile ilgili her türlü rapor, bilgi ve belgenin gönderilmesi gereken kişi veya kurumlara ulaşmasını teminetmek.
 9. Günlü evrakları takip ederek tekide meydan vermemek suretiyle yazışmalarıyürütmek
 10. Belediye Encümeni ve Belediye Meclisi kararlarını takip etmek, müdürlüğü ilgilendiren konularda müdürün bilgisine sunmak. Meclis ve Encümen toplantılarının gündemlerini ve müdürlüğün bu gündeme alınması gereken evraklarının hazırlanmasınısağlamak.

Avans ve Ayniyat Mutemetinin Görevleri:

 1. Müdürün kendisine verilen görevleriyapar.
 2. Malzeme ve demirbaşları teslim almak ve teslimetmek
 3. Satın alma taleplerini ve siparişlerini yazmak, büro malzemelerini kontroletmek.
 4. Mali kayıtları tutmak, avans almak ve muhasebeleriniyapmak.
 5. Belediye Başkanlığının merkez ayniyat birimi ile müdürlük arasındaki ayniyat işlemleriniyürütmek
 6. Belediye Başkanlığının merkez ayniyat birimi ile müdürlük arasındaki ayniyat işlemleriniyürütmek

Memurların görev yetki ve sorumlulukları: Müdürlük emrinde görevli memurlar, kendilerine verilen görevleri kanunlar, tüzükler, yönetmelikler, Başkanlık genelge ve bildirileri ile ilgili mevzuat çerçevesinde ve üst amirin emirleri doğrultusunda gecikmesiz ve eksiksiz yapmaklayükümlüdürler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Hizmet ve Görevlerin İcrası, İşbirliği ve Koordinasyon

Hizmetlerin icrası

Madde 10: (1) Park ve Bahçeler Müdürlüğündeki hizmetlerin icrası aşağıda gösterilmiştir.

 1. Görevin kabulü: Müdürlüğe gelen evrak bilgisayara işlenip zimmet defterine kaydedilerek ilgililerine verilir.
 2. Görevin planlanması: Park ve Bahçeler Müdürlüğündeki çalışmalar, Müdür ve teknik ekip tarafından düzenlenen plan içerisindeyürütülür.

 1. Görevinİcrası:
  1. Düzenlemesi yapılacak alanların cinsini belirlemek (kavşak, orta refüj, gezinti alanları, çocuk oyun alanlarıv.b.)
  2. Sahaların tanzimi için gerekli etüt proje, detay planlarını ilgili müdürlüklerle birlikte koordineli bir şekilde çalışarak, arazi üzerinde tatbikini yapmak veyayaptırmak.
  3. Gerekli araştırma geliştirme ve projelendirme bürosu veya müşavir kuruluşlarıyla her türlü kentsel tasarım ve peyzaj uygulama projeleri hazırlanması veuygulanması.
  4. Park, bahçe, koru, yeşil alanlarda düşünülen fiziki ve mimari yapılaşma için görüş bildirmek ve etütetmek.
  5. Belediye sınırları dahilinde yeşil alanların bitkilendirilmesi ve düzenlenmesi çalışmaları için Büyükşehir Belediye Başkanlığına yazışma yapılarak bu alanlarda Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünün çalışma yapmasını istemek. Bu çalışmalar yapılmadığı zaman teklif edilen alan üzerinde müdürlükçe çalışma yapmak ve masrafları Büyükşehir Belediyesineiletmek.
  6. İdare ve işletmelerin ilçe belediyesine bırakılan park ve bahçelerin ihtiyaçlarını karşılayacak sera, fidanlık v.b. tesisleri yapmak veişletmek.
  7. Halkın ağaç ve çiçek sevgisini geliştirmek amacıyla bayramlar, festivaller, sergiler, eğlence ve yarışmalardüzenlemek.
  8. Kalifiye eleman yetişmesini sağlamak için kurslar açmak ve bu kurslara katılımını artırmayaçalışmak.
  9. Halkın park ve bahçeler konusunda çeşitli dilek, talep ve şikayetini inceleyerek gerekli araştırma ve çalışmaları yaptıktan sonra gerekli yanıtları ve aydınlatıcı bilgilerivermek.
  10. Park ve Bahçeler Müdürlüğü için gerekli ihtiyaçları tespit etmek ve gereken malzemeleri teminetmek.
  11. Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışmaları ile ilgili olarak gerekli kuruluşlarla temasa geçip işbirliğiyapmak.
  12. Düzenlenen park, bahçe ve dinlenme alanlarının su, doğalgaz ve elektrik tesisatını hazırlamak veya hazırlatmak, ASKİ, AKSA,TEDAŞ İdarelerine başvurup yapılan tesisatlarını açtırılmasınısağlamak.
  13. Park ve yeşil alan düzenleme çalışmaları için gereken bitkisel toprak ve gübre temin etmek.
  14. Müdürlüğün ihtiyacı olan mevsimlik çiçek ve diğer bitkilerin sera ortamınmda ve doğal ortamda üretimini yaparak bakımını sağlamak
  15. Müdürlüğün her türlü bitkisel ihtiyacını belirleyip temini için Müdüriyete rapor vermek
  16. Yeni üretim teknikleri aşılama, çelik, tohum, ayırma, daldırma, geliştirmek ve uygulamak.
  17. Müdürlüğün ivedi ihtiyaçlarını karşılayacak türde ve yeterli sayıda bitkiyi hazır bulundurmak
  18. Fidanlıkta bulunan fidanların bakımınıyapmak.
  19. Çim ekimi, biçimi ve bakımı işleriniyürütmek
  20. Tüm yeşil alanların sulanmasını sağlamak, ağaçların sulanması için periyodik bir program hazırlayıpuygulamak.
  21. Budama zamanı ağaçların budanması, kuruyanların kesilmesi, devrilenlerin kaldırılması gibi bakım çalışmalarınıyürütmek.
  22. Bitki hastalık ve zararlılarına karşı zirai mücadeleetmek.
  23. Çevreyi tertiplemek, kafes tel veya panel çit ve değişik ebatta borular kullanarak bu alanları koruma altınaalmak.
  24. Parklara konacak çocuk oyun gruplarının, oyun aletlerinin, bankların, piknik masalarının hazırlanması ve konacak yerlere naklini sağlamak, monte etmek, bozulanların tamir işiniyapmak.
  25. Parklarda ve yeşil alanlarda hizmetlerin devamlılığını sağlamak amacıyla boyama, kaynak işleri, çim biçme, temizlik yapma, sulama v.s. bakım ve onarım çalışmaları yapmak.
  26. Park ve bahçelerin korunmasına, malzemelerin bulundurulmasına yarayacak bekçi kulübeleri yapmak veyayaptırmak.

Bölgemizde müdürlüğümüz çalışmaları ile ilgili faaliyetlerde bulunan müteahhitlerin çalışmalarınıdenetlemek.

  1. Halkın yeşil alan ve parklarda yapmış oldukları tahribatları bir rapor hazırlayıp tahribat yapanlardan masrafların temini yönünde çalışmayapmak.
  2. Müdürlüğümüz ile ilgili ihtiyaç duyulan araç, gereç ve makinelerin tespiti ile alım ve bakımını yapmak, mevcut araç ve makineleri çalışır haldebulundurmak.
  3. Yıllık bütçesini ve yatırım planlarınıhazırlamak.
  4. Müdürlük personeli ile ilgili hizmetleri yürütmek, hizmet içi eğitim kursları açmak ve seminerlerdüzenlemek.
  5. Alım, hizmet ve yapım ihale dosyalarını hazırlamak ve ihaleleriniyapma
  6. Konusu itibarı ile Park ve Bahçeler Müdürlüğünün sorumluluk alanına girmeyen ancak uygulanması ile sorun yaratacağı anlaşılan hususların tespiti halinde telafisi için ilgili müdürlüğübilgilendirmek.
  7. Belediye Meclisi ve Belediye Encümeninin 1580 sayılı yasaya uygun ve müdürlük çalışmaları ile ilgili aldığı kararlarıuygulamak
  8. Belediye Meclisi ve Encümenine çalışmalar ile ilgili teklif hazırlamak ve makamın onayınasunmak.
  9. Personelin yazışmalarını yapmak ve talepetmek.

İşbirliği ve koordinasyon

Madde 11:

 1. Belediye birimleri arasında ve birim içi işbirliği vekoordinasyon
  1. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile diğer birimler arasında ve birim içi koordinasyon Müdür tarafındansağlanır.
  2. Park ve Bahçeler Müdürlüğüne gelen tüm yazılar kayıt memurunda toplanır, konularına göre dosyalandıktan sonra Müdür’everilir.
  3. Müdürü dosyadaki evrakları havale eder ve şefliklereiletir.
  4. Şefliklerdeki görevli personel bu yönetmelikle kendisine verilen görevleri yerinegetirir.

 1. Diğer kuruluşlarla koordinasyon:(1) Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Valilik ve tüm Kamu Kurum ve Kuruluşları ile özel ve tüzel kişilerle yapacağı önemli yazışmalarını, sorumlu personel, Şeflerin ve Müdürün parafı ile Belediye Başkanı ve/veya ilgili Başkan Yardımcısı imzası ileyürütülür.

BEŞİNCİ BÖLÜM

DenetimveDisiplinHükümleri

Müdürlük içi denetim

Madde12: Personel en yakın amirinden başlayarak denetime tabi tutulur.

a) Park ve Bahçeler Müdürü, Müdürlüğün tüm personelini her zaman gerek gördüğünde denetlemek ve ilgilileri yönlendirmek yetkisine sahiptir.

b) Park ve Bahçeler Müdürü, 1.DisiplinAmiriolarakdisiplinmevzuatıdoğrultusundaişlemleriyürütür.

Disiplin cezaları

Madde 13: Park ve Bahçeler Müdürlüğünün tüm personeli ile ilgili disiplin işlemleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, 4857 sayılı İş Kanunu ve Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve yürürlükteki ilgili diğer mevzuata tabidir.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte yer almayan hususlar

Madde 14: İş bu yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili umumi hükümler çerçevesinde hareket edilir.

Yürürlük

Madde 15: BuYönetmelikhükümleri;5393sayılıBelediyeKanunu’nun18incimaddesinin birinci fıkrasının (m)  bendi gereği Kozan Belediye Meclisi’nin kabulü ve mülki amire gönderilmesiyle yürürlüğegirer.

  Madde 16:Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile birlikte önceki yönetmelik yürürlükten kalkar.

Yürütme

Madde 17: Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan, Başkan Yardımcısı ve Müdür yürütür.