T.C.

KOZAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç

Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün görev alanını, sorumluluk ve yetkilerini, görevlerin yerine getirilişi ve yetkilerin kullanımında başvurulacak yöntemleri belirlemektir.

Kapsam

Madde2:  Buyönetmelik,KozanBelediyeBaşkanlığıSosyalYardımİşleriMüdürlüğü’nün kuruluş, görev ve esasları ile bünyesinde görev yapan yönetici ve diğer personelin görev yetki ve sorumluluk alanlarını, çalışma usul ve esaslarınıkapsar.

Hukuki dayanak

Madde3: Bu yönetmelik, 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15 incimaddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca ve bu Kanun’un dayanak olduğu yönetmelik, tüzük, genelge ve yönerge hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde4 : Bu yönetmeliğin uygulanmasında;

 1. Belediye: Kozan Belediyesini,
 2. Başkan: Kozan BelediyeBaşkanını,
 3. BelediyeBaşkan Yardımcısı: Belediye başkanı tarafından konuyla ilgiliolarakgörevlendirilen Kozan Belediye Başkan Yardımcısını,
 4. Meclis: Kozan BelediyeMeclisini,
 5. Birim: Sosyal Yardım İşleriMüdürlüğünü,
 6. Müdür:: Sosyal Yardım İşleriMüdürünü,
 7. Şef: Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünde görevlişefi,
 8. Personel: Müdür ve şef tanımının dışındaki birimmensuplarını,

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş ve Teşkilat

Kuruluş

Madde5: Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanununun 48’nci maddesi ve “Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına Dair Yönetmelik” Hükümlerine dayanarak Kozan Belediye Meclisinin04.07.2007Tarihlive 125sayılı kararı gereğincekurulmuştur.

Teşkilat

Madde6:

a) Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü İdari Teşkilatı Müdür, Şef ve personellerden oluşur.

b) Müdürlüğe bağlı olarak Sosyal Yardım İşleri Şefliği altında Sosyal Yardım İşleri Bürosu bürosu bulunmaktadır. Şefliklerin ve büroların sayı ve görevlerini belirlemede Müdür yetkilidir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Personelin Nitelikleri, Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Personelin unvan ve nitelikleri

Madde7: (1) Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne atanacak personelin unvan ve nitelikleri aşağıdaki gibidir.

 1. SosyalYardımİşleriMüdürü:657SayılıKanununatamayailişkinmaddelerindeöngörülenilkelerve“İlÖzelİdareleri,BelediyelerveİlÖzelİdareleriveBelediyelerinKurduklarıBirlik, Müessese ve İşletmeler İle Bunlara Bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlardaki Memurların Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda atanır.
 2. Şef: 657 Sayılı Kanunun atamaya ilişkin maddelerinde öngörülen ilkeler ve “İl Özel İdareleri, Belediyeler ve İl Özel İdareleri ve Belediyelerin Kurdukları Birlik, Müessese ve İşletmeler İle Bunlara Bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlardaki Memurların Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik” hükümleri doğrultusundaatanır.
 3. Memurlar: KPSS sınavı veaçıktan atamaya ilişkin 657 Sayılı Kanunun atamaya ilişkin maddelerinde öngörülen ilkeler doğrultusundaatanır.
 4. Sözleşmeli Personel:5393 sayılı Belediye Kanununun 49.maddesi doğrultusundaatanır.

Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları

Madde8: (1) Sosyal Yardım İşleri Müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir.

 1. Sosyal Yardım İşleri MüdürününGörevleri:
  1. Müdürlüğü Başkanlık huzurunda temsileder.
  2. Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili ve sorumlukişidir.
  3. Çalışmaları yasal olmak kaydıyla yazılı ve sözlü emirlerleyürütür.
  4. Müdürlüğün sevk, idare ve disiplinindensorumludur.
  5. Personeli arasında yazılı görev dağılımıyapar.
  6. Müdürlüğün harcama yetkilisi ve Müdürlükte çalışan personelin birinci disiplin amiri olup personelin başarı ve performans değerlendirmesiniyapar.
  7. Müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını belirleyip, programlayarak, çalışmaların bu programlar doğrultusunda yürütülmesinisağlar.
  8. Müdürlük Bünyesinde görev yapan şefliklerin tüm iş ve işlemlerinin zamanında ve doğru olarak yerine getirilmesini, Müdürlük çalışan personelin özlük işlemlerinin mevzuat çerçevesinde yürütülmesinisağlar.
  9. Müdürlük ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonusağlar.
  10. Üst makamlarca verilecek diğer görevleri yerinegetirir.

 1. Sosyal Yardım İşleri MüdürününYetkileri:
  1. Müdürlük, bu yönetmelikte sayılan görevleri ve 5393 sayılı Belediye Kanununa dayanarak Belediye Başkanı tarafından kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.
  2. Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin, Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar verme, tedbirler alma ve uygulatma yetkisi,
  3. Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Başkanlık Makamına önerilerde bulunmayetkisi,
  4. Müdürlük ile ilgili yazışmalarda 1.derece imzayetkisi,
  5. Disiplin Amiri olarak personeline, mevzuatta öngörülen disiplin cezalarını verme Yetkisi,
  6. Müdürlüğüne bağlı kadro görevlerinin yerine getirilmesinde süreli ve ani denetlemeler yapma, rastlayacağı aksaklıkları gidermeyetkisi,
  7. Sorumlu olduğu tüm görevlilerin yıllık izin kullanış zamanlarını tespit etmeyetkisi,
  8. Geçici süre görevde bulunamayacağı dönemlerde, müdürlüğe tayin şartlarını haiz olan personelden birini müdürlüğe vekâlet etmek üzere belirleme ve makamın onayına sunmayetkisi,
  9. Birimdeki tüm görevlilerin işlevleri itibariyle görev dağılımını yapmayetkisi,
  10. Müdürlüğünün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşme
  11. Döşeme, demirbaş ve ayniyat işlemlerini yapmak, Müdürlüğe ait döşeme ve demirbaşları korumak.
 2. Sosyal Yardım İşleri Müdürünün Sorumlulukları: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer Belediye Mevzuatının kendisine yüklediği görev ve yetkilerin yerinde ve zamanında kullanılmasındansorumludur.

Müdürlüğe bağlı Şeflikler ve Bürolar:

Madde: 9

(1)MüdürlüğebağlıŞeflikler,görevleriilebugörevleriyapmaklayükümlübürolar aşağıda gösterilmiştir.

a) Sosyal Yardım İşleri Şefliği: Şef, Müdürlük bünyesinde yapılan görev dağılımı çerçevesinde kanunlar, tüzükler, yönetmelikler, Başkanlık Genelge ve Bildirileriçerçevesinde, üst amirlerinin emirleri doğrultusunda Sosyal Yardım İşleri Bürosunda yürütülen işlerin mevzuatauygun,gecikmesizveeksiksizolarakyürütülmesindeMüdürlükMakamınakarşıtam yetkili ve sorumlukişidir.

 1. Sosyal Yardım İşleriBürosu:

Kozan Belediyesi'nin amaçları, prensip ve politikaları ile bağlı bulunulan mevzuat ve Belediye Başkanı'nın belirleyeceği esaslar çerçevesinde, Başkanlık Makamı’nın emir ve direktifleri doğrultusunda;

  1. 5393sayılıBelediyeKanunu,ilgilikanun,yönetmelikvetüzüklerçerçevesindeKozan İlçe sınırlarında ikamet eden fakir ve yardıma muhtaç tüm kesimlere ayni ve nakdi her türlü yardım işlerini planlamak veyürütmek,
  2. Yardıma muhtaç durumda bulunan engelli vatandaşlara gerekli destek ve yardımı sağlamak,
  3. Sosyal hizmet ve yardımlar için gönüllü kuruluşlar ve ilgili kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak, ortak projeler üreterek ortak çalışma alanlarıoluşturmak,
  4. İlköğretim çağındaki öğrencilere kırtasiye yardımındabulunmak,
  5. Yurtiçi veya yurt dışında doğal afete uğrayan kişi ve/veya bölgelere ayni ve nakdi yardımdabulunmak,
  6. Sokaktayaşayanveyariskaltındaolankişileriçindiğerkamukurumları,üniversiteler vesiviltoplumkuruluşlarıileişbirliğiyaparakprojelergeliştirmekveuygulanmasınısağlamak,
  7. Yapılan yardımların kayıtlarını tutmak ve bilgisayara kaydederekarşivlemek,
  8. Ayni ve nakdi yardım hizmetlerinin nasıl yapılacağına dair kurallar belirlemek, uygulamayı bu kurallar çerçevesindeyapmak,

ı) Yoksul vatandaşların ihtiyacının karşılanması için gerektiğinde aşevi açılması,

yürütülmesi ve işlemlerinin yapılmasını sağlamak,

 1. İhtiyaç sahiplerini belirleme ,belirlenen ihtiyaç sahiplerine yardımları ulaştırma çalışmalarını yapmak ile bu iş ve işlemlerigerçekleştirmek,
 2. İzinsiz satış yapılması nedeni ile faaliyetten men edilen seyyar satıcılar tarafından cezası ödenmeyerek 30gün içinde geri alınmayan gıda dışı malların yoksullara dağıtım çalışmalarıyapmak,
 1. Kamu kurumları Sosyal Yardımlaşma Vakıfları ve özel vakıflar ile koordinasyon kurmak, ilçede yardım alanların envanterini çıkarmak,

 1. Memurların görev yetki ve sorumlulukları: Müdürlük emrinde görevli memurlar, kendilerineverilengörevlerikanunlar,tüzükler,yönetmelikler,Başkanlıkgenelgevebildirileri ile ilgili mevzuat çerçevesinde ve üst amirin emirleri doğrultusunda gecikmesiz ve eksiksiz olarak yapmaklayükümlüdürler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Hizmet ve Görevlerin İcrası, İşbirliği ve Koordinasyon

Hizmetlerin icrası

Madde:10

 1. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğündeki hizmetlerin icrası aşağıda gösterilmiştir.
 1. Görevinkabulü: Müdürlüğe gelen evrak EBYS’den kabul edilerekilgililerineiletilir.
 2. Görevin planlanması: Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğündeki çalışmalar, Müdür ve şef veya büro sorumlusu tarafından düzenlenen plan içerisinde yürütülür.
 3. Görevinİcrası: Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tüm personeli kendilerine verilen görevleri gereken özen ve süratle yapmakzorundadır.

İşbirliği ve koordinasyon

Madde:11

 1. Belediye birimleri arasında ve birim içi işbirliği vekoordinasyon
  1. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ile diğer birimler arasında ve birim içi koordinasyon Müdür tarafındansağlanır.

b)Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne gelen tüm yazılar Müdür tarafından kabul edilir ve şefliğe havaleedilir.

c)Şefliklerde görevli personel evrakları niteliğine göre inceler ve sonucaulaştırır.

 1. Diğer kuruluşlarla koordinasyon :

Müdürlüğün diğer birimler ve kuruluşlar ile yazışmalarında;

  • Müdürlükler arası yazışmalar Müdür’ün imzasıile,
  • Müdürlüğün, Belediye dışı özel ve tüzel kişiler, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kamu Kurum ve Kuruluşları ve diğer şahıslarla ilgili gerekli görülen yazışmalar; Müdür ve Başkan Yardımcısının parafı Belediye Başkanını veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının imzası ileyürütülür.

Evlendirme Memurluğu

Madde12 -

a) Kozan Belediye Başkanı adına evlendirme hizmetlerini yürütmek üzere kurulmuştur.

b) Kozan Belediyesi Evlendirme Memurluğu, Evlendirme hizmetlerini 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu, l537 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve Evlendirme Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak yürütür.

c) Kozan Belediyesinde evlendirme hizmetleri, evlendirme işlemlerini yapmakla yetkilendirilmiş bir memur veya Kozan Belediyesi Norm Kadro İlke ve Standartları cetvelinde yer alan Evlendirme Memuru kadrosuna atanmış bir memur tarafından yürütülür.

Memurluğun Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde13- Evlendirme Memurluğunun görevleri şunlardır:

a) Evlendirme hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla yapılan evlenme başvurularını kabul etmek. Müracaat sahiplerine randevu vermek.

b) Nikâhla ilgili mahalli düzenlemek, korumak, temizliğini yaptırmak ve hizmete hazır halde bulundurmak.

c) Mülkiye Müfettişleri, il ve ilçe nüfus müdürleri ile Belediye Başkanı adına yapılan teftiş sonucunda düzenlenen raporların gereğini yapmak.

d) Evlenme evrakına ilişkin arşiv oluşturmak kütük ve dayanak belgelerini muhafaza etmek.

e) Hizmete ilişkin basılı evrakı temin etmek.

f) Kanun, tüzük, yönetmelik, talimat ve emirlerin gereğini yerine getirmek.

Evlendirme Memurunun Görev Yetki Ve Sorumlulukları

Madde14- Evlendirme Memurunun görev ve yetkileri aşağıdaki gibidir:

(a) Evlendirme Memuru, evlendirme memurluğunu yönetir ve yukarıdaki madde de belirtilen görevlerin yerine getirilmesini sağlar.

(b) Uluslararası Aile Cüzdanlarını ilgili kuruluştan teslim alarak yönetmeliğine uygun olarak doldurur ve evlenen çiftlere verir.

(c) Hizmetlerin etkin ve verimli bir biçimde yürütülmesi ve ortaya çıkan aksaklıkların giderilmesi için gereken tedbirleri alır. Yetkisini aşan konularda Müdüre ve Belediye Başkanlığına tekliflerde bulunur.

(d) Memurluğun çalışmalarını izler, denetler ve değerlendirir.

(e) Evlenmeye ilişkin başvuruları kabul eder. Randevuları düzenler.

(f) Memurluğun, haberleşme, dosya, kayıt ve arşiv işlerini yürütmek.

(g) Evlenme kütüğünü yazar ve nikâh kıyar. Evlendirme Memuru yukarıda sayılan görevlerden dolayı Belediye mevzuatındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla idari yönden bağlı bulunduğu Müdüre, evlendirme hizmetleri yönünden Belediye Başkanına karşı sorumludur.

Görev ve yetki devri

Madde15-

(1) Evlendirme Memuru görev ve yetkisi, Bakanlar Kurulunun l0.07.l985 tarihli ve 85/9747 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Evlendirme Yönetmeliğinin geçici 2. maddesi uyarınca Kozan Belediye Başkanlığına aittir. Belediye Başkanı bu görev ve yetkiyi bizzat kullanabilir veya evlendirme yönetmeliğinin 6. maddesi uyarınca belediye personeline devredebilir. Evlendirme memurları Belediye Başkanına karşı sorumlulukları saklı kalmak kaydı ile Kozan Nüfus Müdürlüğüne karşı sorumludur.

BEŞİNCİ BÖLÜM

DenetimveDisiplinHükümleri

Müdürlük içi denetim

MADDE16 - (1) Personel en yakın amirinden başlayarak denetime tabi tutulur.

(2) Sosyal Yardım İşler Müdürü, Müdürlüğün tüm personelini her zaman gerek gördüğünde denetlemek ve ilgilileri yönlendirmek yetkisine sahiptir.

(3)Sosyal Yardım İşler Müdürü, 1.DisiplinAmiriolarakdisiplinmevzuatıdoğrultusundaişlemleriyürütür.

Disiplin cezaları

Madde17 - (1) Sosyal Yardım İşler Müdürlüğünün tüm personeli ile ilgili disiplin işlemleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, 4857 sayılı İş Kanunu ve Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve yürürlükteki ilgili diğer mevzuata tabidir.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte Yer Almayan Hususlar

Madde18 : (1)İş bu yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili umumi hükümler çerçevesinde hareketedilir.

Yürürlük

Madde19 : (1) BuYönetmelikhükümleri;5393sayılıBelediyeKanunu’nun18incimaddesinin birinci fıkrasının (m)  bendi gereği Kozan Belediye Meclisinin kabulü ve mülki amire gönderilmesiyle yürürlüğegirer.

Madde20 :(1)Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile birlikte önceki yönetmelik yürürlükten kalkar.

Yürütme

Madde21 : (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan, Başkan Yardımcısı ve Müdür yürütür.