T.C.

KOZAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ZABITAMÜDÜRLÜĞÜ

ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1: (1) Bu yönergenin amacı Zabıta Müdürlüğü’nün görev alanını, sorumluluk ve yetkilerini, görevlerin yerine getirilişi ve yetkilerin kullanımında başvurulacak yöntemleri belirlemektir.

Kapsam

Madde 2: (1) Bu yönerge, Kozan Belediyesi Zabıta Müdürlüğünün görev ve çalışma düzenini kapsar.

Hukuki dayanak

Madde 3: (1) Bu yönetmelik, 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca ve bu Kanun’un dayanak olduğu yönetmelik, tüzük, genelge ve yönerge hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4: Bu yönetmeliğin uygulanmasında;

Belediye:KozanBelediyesini,

Başkan: Kozan BelediyeBaşkanını,

BaşkanYardımcısı: Belediye başkanı tarafından konuyla ilgili olarak görevlendirilen KozanBelediye BaşkanYardımcısını,

Birim: ZabıtaMüdürlüğünü,

Müdür: Birim müdürünü veya müdür vekilini ve sadece verilenyetkiyi

Kullandığı alanlara münhasır olmak üzere müdür tarafından verilen imza yetkisini kullananları,

Zabıta: Kozan BelediyeZabıtasını, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş ve Teşkilat

Kuruluş

Madde 5: (1) Zabıta Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanununun 48. ve 22.02.2007 tarihli, 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına Dair Yönetmelik Hükümleri gereğince kurulmuştur.

Teşkilat

Madde 6: (1) Zabıta Müdürlüğü Teşkilatı, Müdür, Amir, Komiser ve Zabıta Memurları personelinden oluşur.

(2) Müdürlüğe bağlı olarak, Seyyar Ekip Amirliği, Pazar Ekip Amirliği, Denetim Ekip Amirliği, Trafik Ekip Amirliği, Merkez Büro Amirliği bulunmaktadır. Amirliklerin sayı ve görevlerini belirlemede belediye başkanı yetkilidir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Personelin Nitelikleri, Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Personelin unvan ve nitelikleri

Madde 7: (1) Zabıta Müdürlüğüne atanacak personelin unvan ve nitelikleri aşağıdaki gibidir.

 1. Zabıta Müdürü: 657 Sayılı Kanunun atamaya ilişkin maddelerinde öngörülen ilkeler ve “İl Özel İdareleri, Belediyeler ve İl Özel İdareleri ve Belediyelerin Kurdukları Birlik, Müessese ve İşletmeler İle Bunlara Bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlardaki Memurların Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik” hükümleri doğrultusundaatanır.
 2. Zabıta Amiri ve Komiseri: 11.04.2007 tarih ve 26490 Sayılı Zabıta Yönetmeliğinin 17. maddesi b ve c bendi hükümleri doğrultusundaatanır.
 3. Zabıta Memuru:11.04.2007 tarih ve 26490 Sayılı Zabıta Yönetmeliğinin 13,14,16. maddeleri hükümleri doğrultusundaatanır.

Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları

Madde 8: (1) Zabıta Müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir.

 1. Zabıta MüdürününGörevleri:
 1. Müdürlüğü Başkanlık huzurunda temsileder.
 2. Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili ve sorumlukişidir.
 3. Çalışmaları yasal olmak kaydıyla yazılı ve sözlü emirlerleyürütür.
 4. Müdürlüğün sevk, idare ve disiplinindensorumludur.
 5. Personeli arasında yazılı görev dağılımıyapmak,
 6. Müdürlükte çalışan personelin birinci sicil amiri olup memur personelin başarı ve performans değerlendirmesiniyapmak.
 7. Müdürlük Bünyesinde görev yapan amirlik ve ekiplerin tüm iş ve işlemlerinin zamanında ve doğru olarak yerine getirilmesini, personelin işlemlerinin mevzuat çerçevesinde yürütülmesinisağlamak,
 8. Zabıta Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonusağlamak,
 9. Belediye Başkanı ve üst makamların emirleri, Meclis ve Encümen kararlarını yerinegetirmek,
 10. Birim yöneticilerinin ortak nitelikteki yönetim görevlerini yerinegetirmek,
 11. Müdürlük ve bağlı birimlerin görevlerini ilgilendiren mevzuat değişikliklerini takip etmek ve mahiyetindekilere iletmek veya duyurmak,
 12. Müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını belirleyip, müdürlüğe bağlı birimlerin görevlerinin etkinlikle yerine getirilmesi için yetkisi dâhilindeki tedbirleri almak, çalışma saatlerini belirlemek, yetkisini aşan konularda Belediye Başkanlığından prensip kararları alınması hususunu üst makamlara bilgivermek,
 13. İlgili mevzuat ve bu yönetmelik gereği, kendine verilen görevlerin gereği gibi yerine getirilmesinden, ilgili Başkan Yardımcısı ve Belediye Başkanına karşısorumludur.
 14. Müdürlük işlevleri ile ilgili Başkanlık makamının istediği raporları inceleme ve araştırmalar yaparak hazırlamak,
 15. Müdürlüğün çalışma esaslarını gözden geçirmek, plan ve programlar yaparak çalışmaların bu Emri altında görev yapan, disiplin ve ita amiri olduğu bütün memurların, rütbe terfi tekliflerini yapmak, özlük haklarını gerçekleştirmek, gizli tezkiye varaklarını düzenlemek, onaylanmış yıllık izinlerini ve mazeret izinlerini vermek, personelin hizmet içi eğitiminiyaptırmak,
 16. Personeli ihtisas ve becerilerine göre, uygun gördüğü birim ve görevde çalıştırmak, denetim ve gözetimini yapmak, hizmet gereği ve işin önemine göre zabıta amir ve memurlarını geçici olarak sivil kıyafetle görevlendirmek,
 17. Gerektiğinde, denetim ve gözetimi altında, görev ve yetkilerinin devredilebilir olanları gerekli gördüğünde, kendi takip ve kontrolünde Zabıta amiri veya komiserlerine devretmek (Zabıta Müdürüne yasalarda tanınan onama niteliğinde olan imza yetkisidevredilemez.)
 18. Zabıta Müdürlüğüne ait yıllık taslak bütçe hazırlamak ve bütçe doğrultusunda uygulamaları yapmak, Tahakkuk Amirliği görevini yerinegetirmek,
 19. Teknolojik gelişmeleri izleyerek, buna göre müdürlüğün araç, gereç, donanım ve haberleşme cihazlarının yenilenmesini sağlamak için taleptebulunmak,
 20. Müdürlük görevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan, yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için, Başkanlık Makamına önerilerdebulunmak,
 21. Yasa, tüzük ve yönetmeliklerle belediyeye verilen görevlerden, yetkisi içinde olanların yapılmasını sağlamak, bu amaç için gerekli tedbirleri almak veyaaldırmak,
 22. Zabıta teşkilatının daha verimli çalışmasını sağlamak amacı ile benzer faaliyet gösteren dış kuruluşlardan bilgi alışverişinde bulunmak, incelemeler yapmak ve konu ile ilgili kuruluşlarla iş birliğisağlamak,
 23. İlgili mevzuat ve bu yönetmelik gereği, kendisine verilen görevlerin yerine getirilmesinden, ilgili Başkan Yardımcısı ve Belediye Başkanına karşısorumludur
 1. Zabıta MüdürününYetkileri:
 1. Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin, Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar verme, tedbirler alma ve uygulatmayetkisi.
 2. Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Başkanlık Makamına önerilerde bulunmayetkisi.
 3. Müdürlük ile ilgili yazışmalarda 1.derece imzayetkisi.
 4. Disiplin Amiri olarak personeline, mevzuatta öngörülen disiplin cezalarını vermeyetkisi.
 5. Müdürlüğüne bağlı personelin görevlerinin yerine getirilmesinde süreli ve ani denetlemeler yapma, rastlayacağı aksaklıkları giderme yetkisi.
 6. Müdürlük emrinde görev yapan personele, ilgili yönetmelik çerçevesinde sicil raporu düzenleme, ödül ve takdirname, yer değiştirme gibi personel işlemleri için bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısı veya Başkanlık Makamına önerilerde bulunmayetkisi.
 7. Sorumlu olduğu tüm görevlilerin yıllık izin kullanış zamanlarını tespit etmeyetkisi.
 8. Müdürlüğünün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşmeyetkisi.

 1. Zabıta Müdürünün Sorumlulukları: 5393 sayılı Belediye kanunu, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Zabıta Yönetmeliği ve diğer Belediye Mevzuatının kendisine yüklediği görev ve yetkilerin yerinde ve zamanında kullanılmasındansorumludur.

Müdürlüğe bağlı Amirlikler ve görevleri

Madde 9: (1) Amir, Müdürlük bünyesinde yapılan görev dağılımı çerçevesinde kanunlar, tüzükler, yönetmelikler, Başkanlık Genelge ve Bildirileri çerçevesinde, üst makamların emirleri doğrultusunda işlerin mevzuata uygun, gecikmesiz ve eksiksiz olarak yürütülmesinde Müdürlük Makamına karşı tam yetkili ve sorumlu kişidir.

  1. Seyyar Ekip Amirliği: Seyyar Ekip Amirliğinin görevleri aşağıdagösterilmiştir.
   1. Hizmet Bölgesindeki ekiplerin yaptığı çalışmaların yasalara uygun, en kısa zamanda verimli, düzenli ve eksiksiz yapılmasını sağlamak,
   2. Ekiplerin çalışmalarında verimin artması amacı ile öneriler getirmek ve istenilen zamanda faaliyetler hakkında raporvermek,
   3. Her türlü seyyar ve hanutçuluk faaliyetlerine maniolmak,

ç) Bölge amirlikleri ve diğer ekip amirliklerinin yapmış olduğu (işgal, yıkım, tahliye vb) çalışmalara yardımcı olmak,

   1. İlçe sınırları dâhilinde dilencilik faaliyetlerine mani olmak, haklarında yasal işlemyapmak,
   2. İşgali olarak faaliyet gösteren esnafların faaliyetlerini denetlemek ve takibiniyapmak,
   3. Yasaların vermiş olduğu yetkiler çerçevesinde el konulan malları kayıt altına alarak depolamayapmak,

  1. Pazar Ekip Amirliği: Pazar Ekip Amirliğinin görevleri aşağıdagösterilmiştir.
 1. Hizmet bölgesindeki ekiplerin yaptığı çalışmaların yasalara uygun, en kısa zamanda verimli, düzenli ve eksiksiz yapılmasını sağlamak,
 2. Ekiplerin çalışmalarında verimin artması amacı ile öneriler getirmek ve istenilen zamanda faaliyetler hakkında raporvermek,
 3. Pazar kurulan sokaklar ve çevresinde her türlü seyyar faaliyetlerine maniolmak,

ç)  Tezgâh kurma belgesi olmayanların faaliyetine engel olmak, Pazarcı esnaflarına tahsis edilen tezgâhları kontrol etmek,

 1. Pazaryeri içinde yüksek sesle satış yapan esnaflar ile Pazar kurulan sokaklardaki bina, kapı ve pencerelere ip bağlayan esnaflara engelolmak,
 2. Pazar tezgâhında satışı yasak olan(cd, kitap, canlı hayvan vs.)ürünlerin satışına engel olmak ve yasal işlem yapmak,
 3. Belediye gelirleri açısından tezgâh kurma ücretlerini yatırmayan esnafları tespit ederek faaliyetlerine mani olmak,
 4. Gıda maddelerinin açıkta satışını engellemek, hijyen şartlarını oluşturacak şekilde gerekli önlemleriolmak,

ğ) Vatandaşların yapmış olduğu alış-verişlerde tartıların standartlara uygun olup olmadıklarınıdenetlemek,

 1. Tezgâhlarda bulunan yanıltıcı fiyat etiketlerin bulunmasına mani olmak,

ı)   Pazarlar ilgili nizam ve intizamısağlamak

  1. Denetim Ekip Amirliği: Denetim Ekip Amirliğinin görevleri aşağıdagösterilmiştir.
 1. Hizmet Bölgesindeki ekiplerin yasalara uygun, en kısa zamanda verimli, düzenli ve eksiksiz yapılmasını sağlamak,
 2. Ekiplerin çalışmalarında verimin artması amacı ile öneriler getirmek ve istenilen zamanda faaliyetler hakkında raporvermek,
 3. İlçemiz dâhilinde hizmet veren değişik meslek gruplarına ait esnafları denetlemek, ruhsatı olmayan esnaflara yasal işlemyapmak,

ç) Sıhhi ve gayri sıhhi(2. ve 3.sınıf) işyerlerini hijyen ve belirtilen şartlara uygunluğuaçısından denetlemek, yapılan denetlemelerde sağlık şartlarına uygun olmadığı tespit edilen gıda maddelerine el koymak

 1. İş yerlerindeki mevcut ruhsatların faaliyet konumuna uygun olup olmadığını tespit etmek, ruhsat hilafı var ise ilgili makama bilgivermek,
 2. Belediyemiz tarafından ruhsat verilmeyen işyerlerini ruhsat veren kurumlarabildirmek,
 3. Umuma açık eğlence ve istirahat işyerlerine izin verilmeden önce ruhsat işlemlerinin başlamasınısağlamak,
 4. Her türlü gıda imalatı yapan iş yerlerini belirli zamanlarda periyodik olarak denetimini yapmak, uygun şartlarda faaliyet göstermeyenlere yasal işlem yapmak, gerekli görülen hallerde il tarım müdürlüğüne bildirmek,

ğ) İlçemiz dâhilinde hizmet veren değişik iş gruplarına ait işyerlerinde 4077 Sayılı Tüketiciyi Koruma Kanununa göre denetim çalışması yapmak,

 1. İşyerlerinde çalışan ve sağlık muayene cüzdanı alması gereken işyerlerinin, sağlık muayene cüzdanı almalarınısağlamak,

ı) Umuma açık işyerleri ile ilgili denetim çalışması yapmak ve takip etmek,

  1. Trafik Ekip Amirliği: Trafik Ekip Amirliğinin görevleri aşağıdagösterilmiştir.
 1. Hizmet Bölgesindeki ekiplerin yasalara uygun, en kısa zamanda verimli, düzenli ve eksiksiz yapılmasını sağlamak,
 2. Ekiplerin çalışmalarında verimin artması amacı ile öneriler getirmek ve istenilen zamanda faaliyetler hakkında raporvermek,
 3. Belediyemiz Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğünün ilçe genelindeki trafikle alakalı tüm çalışmalarına yardımcı olmak

ç) Kamu ve kuruluşları tarafından (itfaiye, tedaş,aski,aksagazvb.) gelen talepler doğrultusunda çalışmalara nezaret etmek,

 1. İlçe genelindeki yol ve meydanlardaki uygunsuz araç parklanmaları ile tretuvar üzerinde araç işgallerine engel olmak ve gereken yasal işlemiyapmak,
 2. İlçe genelindeki tretuvar üzerine park geliş geçişi engelleyen araçları bulunduğu yerden alarak idarenin belirlediği yere nakletmek ve yasal işlemiyapmak,
 3. Belediyemizin gerçekleştirdiği sosyal etkinliklerde trafik açısından gerekli önlemleralmak,
 4. Okul ve hastane girişlerinde ihtiyaç halinde trafik akışı açısından gerekli düzenlemeleri yapmak, önlem almak,

ğ) Hafriyat ve diğer malzeme taşıyan araçların, cadde, sokak ve meydanları kirletmelerine mani olmak, yasal işlemyapmak,

  1. Merkez Büro Amirliği: Bürolar amirliği bünyesinde İnsan Kaynakları, Evrak Kayıt, Harekât, İdari İşler ve Esnaf Sicil Büroları oluşturulur, büroların görevleri aşağıdagösterilmiştir.
   1. İnsan KaynaklarıBürosu:
    1. Personelin gölge dosyasınıtutmak
    2. Personelin senelik izin, istihbarat, mazeret izni, ücretsiz izin işlemlerini takip etmek veyürütmek,
    3. Emeklilik, terfi, kurum içi ve kurum dışı nakil işlemleriniyapmak,
    4. Aylık kademe-derece ilerlemeleri listelerini hazırlamak, kadro defterinitutmak,
    5. Müdürlük bünyesinde çalışan tüm personelin maaş ve puantajınıhazırlamak,
   2. Evrak KayıtBürosu:
    1. Evrakların kayıtlarını yapmak ve ilgili birime havalesinisağlamak,
    2. Evrak çıkışı ile kalan evrakların arşivlenmesinisağlamak,
    3. Yazışmaların yasalara uygun, zamanında eksiksiz ve verimli yapılmasınısağlamak,
   3. HareketBürosu:
    1. Belediye tembih ve yasaklarına aykırı davranmalara tutulan zabıtların kaydedilmesi, kararların infazı için ilgili birime yazı yazılması, maktu ceza işlemlerinin takibinin yapılmasını ve sicillerinin tutulmasını sağlamak,
    2. Ekiplere ait vukuat defteri ve hizmet vesikalarını hazırlamak, takibiniyapmak,
    3. Bildiri, genelge vb. evrakların kayıt altına alınarak arşivlenmesinisağlamak,
    4. Müdürlüğün faaliyet raporunu (haftalık, aylık, yıllık )hazırlamak,
   4. İdari İşlerBürosu:
    1. Müdürlük demirbaş ve tüketim maddelerinin temini, muhafazası ve dağıtımınıyapmak,
    2. Müdürlüğe ait genel arşivi düzenleme ve takibini yapmak
    3. Araç, gereç ve telsiz alımlarının temini, zimmetlerinin tutulması ve tamiriniyaptırmak,
    4. Sarf malzemelerin ( büro malzemeleri dâhil ) teminini sağlayıp, dağıtımınıyapmak,
    5. Belediye zabıtasının memur melbusatlarının teminini ile ilgili malzemelerin talebini yapıp hak sahiplerine dağıtımınısağlamak,
    6. 5393 sayılı belediye kanunu kapsamında, Zabıta destek personeli istihdam etmek için ihale işlemleri konusunda çalışmayapmak,
    7. Zabıta destek personelinin izin, rapor vb. iş ve işlemlerini takipetmek,
    8. Araçların sevkiyatı ve kullanımının takibiniyapmak,
   5. Esnaf SicilBürosu:
    1. Semt pazarlarındaki esnafların tezgâh kurma belgelerini düzenlemek, sicil bilgileri ile ilgili dosyalama yapmak
    2. Pazarcıların tezgâh kurma belge ücretlerinin tahakkuk ve tahsilâtlarının takibiniyapmak
    3. Pazarlardaki isim ve yer değişikliklerinin bilgisayar ortamında güncellemesinisağlamak
    4. Seyyar, dükkân önü ve mevsimlik işgallerle ilgili düzenleme yapmak, tahakkuk ve tahsilât işgallerinin takibiniyapmak

b) Memurların görev yetki ve sorumlulukları: Müdürlük emrinde görevli memurlar, kendilerine verilen görevleri kanunlar, tüzükler, yönetmelikler, Başkanlık genelge ve bildirileri ile ilgili mevzuat çerçevesinde ve üst amirin emirleri doğrultusunda gecikmesiz ve eksiksiz olarak yapmakla yükümlüdürler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Hizmet ve Görevlerin İcrası, İşbirliği ve Koordinasyon

Hizmetlerin icrası

Madde 10: (1) Zabıta Müdürlüğündeki hizmetlerin icrası aşağıda gösterilmiştir.

 1. Görevin kabulü: Müdürlüğe gelen evrak bilgisayara işlenip zimmet defterine kaydedilerek ilgililerine verilir.
 2. Görevin planlanması: Zabıta Müdürlüğündeki çalışmalar, Müdür ve ilgili amir tarafından düzenlenen plan içerisindeyürütülür.
 3. Görevin İcrası: Zabıta Müdürlüğü tüm personeli kendilerine verilen görevleri gereken özen ve süratle yapmakzorundadır.

İşbirliği ve koordinasyon

Madde11:

 1. Belediye birimleri arasında ve birim içi işbirliği vekoordinasyon:
 1. Zabıta Müdürlüğü ile diğer birimler arasında ve birim içi koordinasyon Müdür tarafındansağlanır.
 2. Zabıta Müdürlüğüne gelen tüm yazılar kayıt memurunda toplanır, konularına göre dosyalandıktan sonra Müdürlük makamınaverilir.
 3. Zabıta Müdürü dosyadaki evrakları havale eder ve ilgili amirliklereiletir.

ç) Amirliklerde ve ekiplerde görevli personel evrakları niteliğine göre inceler ve sonuca ulaştırır.

 1. Diğer kuruluşlarla koordinasyon: Zabıta Müdürlüğü, Valilik ve tüm Kamu Kurum ve Kuruluşları ile özel ve tüzel kişilerle yapacağı önemli yazışmalar, sorumlu personel, ekip amiri ve Müdürün parafı ile Belediye Başkanı veya ilgili Başkan Yardımcısı imzası ileyürütülür.

BEŞİNCİ BÖLÜM

DenetimveDisiplinHükümleri

Müdürlük içi denetim

Madde12 –

a) Personel en yakın amirinden başlayarak denetime tabi tutulur.

b) Zabıta Müdürü, Müdürlüğün tüm personelini her zaman gerek gördüğünde denetlemek ve ilgilileri yönlendirmek yetkisine sahiptir.

c) Zabıta Müdürü, 1.DisiplinAmiriolarakdisiplinmevzuatıdoğrultusundaişlemleriyürütür.

Disiplin cezaları

Madde 13 - (1) Zabıta Müdürlüğünün tüm personeli ile ilgili disiplin işlemleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, Zabıta Yönetmeliği, 4857 sayılı İş Kanunu ve Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve yürürlükteki ilgili diğer mevzuata tabidir.

Disiplin Cezaları

Madde 14: (1) Zabıta Müdürlüğü çalışan tüm personelle ilgili disiplin işlemlerini 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, 4857 sayılı İş Kanunu, Toplu İş Sözleşmesi, 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Zabıta Yönetmeliği ve yürürlükteki ilgili diğer mevzuata uygun olarakyürütür.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte yer almayan hususlar

Madde 15: (1) İş bu yönergede yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili umumi hükümler çerçevesinde hareket edilir.

Yürürlük

Madde 16 : (1) BuYönetmelikhükümleri;5393sayılıBelediyeKanunu’nun18incimaddesinin birinci fıkrasının (m)  bendi gereği Kozan Belediye Meclisi’nin kabulü ve mülki amire gönderilmesiyle yürürlüğegirer.

Yürütme

Madde 17 : (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan,  Başkan Yardımcısı ve Müdür yürütür.