T.C.

KOZAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde-1:        (1) Bu Yönetmelik Kozan Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün kuruluş, görev, yetki, çalışma usul ve esaslarını belirlemek üzere hazırlanmıştır.

 Kapsam

Madde-2:        (1) Bu yönetmelik Kozan Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün görev, yetki, sorumluluk ve çalışma esaslarını kapsar.

Dayanak

Madde-3Bu yönetmelik, 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca ve bu Kanun’un dayanak olduğu yönetmelik, tüzük, genelge ve yönerge hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 Tanımlar

Madde-4:                    Bu yönetmelikte adı geçen;

a)Belediye                  :Kozan Belediyesini,

b)Büyükşehir              :Adana Büyükşehir Belediyesini,

c)Encümen                  :Kozan Belediyesi Encümenini,

d)Kaymakamlık          :Kozan Kaymakamlığını,

e)Meclis                      :Kozan Belediyesi Meclisini,

f)Müdürlük                 :İmar ve Şehircilik Müdürlüğünü,

g)Personel                   :Belediyede Norm Kadroya göre Kozan Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde çalışan memur, işçi ve sözleşmeli personel ile şirket personelini, ifade eder

Temel İlkeler

Madde 5 – (1) Müdürlük temel ilke olarak;

a) Uygulamalara ilişkin kayıt ve belgelerin her an denetime hazır bulundurulmasını,

b) Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik, kalite ve ihtiyaca uygunluğu,

c) Kayıtların usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasını,

ç) Hizmetlerde geçici çözümler ve anlık kararlar yerine sürdürülebilirliği,

d) Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimliliği,

e) Karar alma, uygulama ve eylemlerde şeffaflığı,

f) Uygulamalarda adaleti, hizmette eşitliği ve hesap verilebilirliği esas alır.

        İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilat ve Bağlılık

Teşkilat

Madde-6 İdari ve teknik yapılanma İmar ve Şehircilik Müdürüne karşı sorumlu ve yönetim bakımından ona bağlı aşağıda belirtilen birimlerden oluşur.

a) Kalem (Yazı İşleri) ve Arşiv Birimi

b) Yapı Ruhsat Birimi

c) Yapı Denetim Birimi

ç) Harita Birimi

d) İmar Planlama Birimi

e) Mevzuata Aykırı Yapılar Birimi

f) Coğrafi Bilgi Sistemleri(CBS)ve Numarataj Birimi

g) Emlak ve İstimlak Birimi

 

(1) İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Belediye Başkanına veya görevlendireceği Başkan Yardımcısına bağlıdır. Başkan, bu görevi bizzat veya görevlendireceği kişi eliyle yürütür.

(2) Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar çerçevesinde birimlerin hizmet alanları, görev ve sorumluluklarına paralel olarak ihtiyaç duyulan nitelik ve sayıda, iş ve işlemlerin daha etkin ve verimli yürütülebilmesi için birim amirinin talebi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklifi ve Belediye Başkanının onayı ile kadro karşılığı olmaksızın hizmet gereği “Büro Sorumlusu” ve “Yönetici Yardımcısı” görevlendirilmesi yapılabilir.

(3) Birimlerin iç organizasyon yapılarının teşkili, söz konusu birimde görev yapmakta olan kadrolu Şefler dâhil olmak üzere Yönetici Yardımcısı ve Büro Sorumlusunun görev, yetki ve sorumlulukları ilgili birim amirinin teklifi ve bir üst amirin onayı ile gerçekleştirilecek bir iç düzenlemeyle geçerlilik kazanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev Yetki ve Sorumluluk

Müdürlüğün Görevleri

Madde-7:        (1) İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri şunlardır;

a) Kesinleşen 1/5000 ölçekli nazım imar planları doğrultusunda 1/1000 ölçekli imar planlarını, ıslah imar planlarını ve değişikliklerini yapmak veya yaptırmak, yapılan planları, plan değişikliklerini hazırlamak, başkanlık makamının olurlarıyla Belediye Meclisine sunmak,

b) Onaylanan planlar doğrultusunda parsellerin İmar Durumunu hazırlamak,

c) Binaya ait mal sahipleri ya da vekillerince müdürlüğe sunulan projeleri inceleyerek onaylamak, ç) Onaylanan projeler doğrultusunda yapı ruhsatı izini vermek,

d) İnşaatı süren yapıların ruhsatına uygun devam ettiğine dair tüm vizelerini yapmak, yaptırılmasını sağlamak,

e) Yapı denetim Firmalarının Kanun ve yönetmelikten gelen iş ve işlemlerini, bu firmalarla ilgili, diğer kurumlarla gerekli yazışmaları yapmak,

f) İnşaat Ruhsatı ve eklerine uygun olarak biten binalara mevzuat doğrultusunda yapı kullanma izin belgesi vermek,

g) İmarlı bölgede İnşaatı devam eden yada biten yapılardaki ruhsat ve eklerine aykırı hususların tespiti halinde mevzuat doğrultusunda işlem yaparak yaptırımları uygulamak ve uygulatmak,

ğ) Müdürlüğe gelen yazı ve dilekçeleri süresi içerisinde yanıtlamak.

Müdürlük Yetkisi

Madde-8         (1) İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, bu yönetmelikte sayılan görevleri 5393 sayılı Belediye Kanununa dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.

Müdürlüğün Sorumluluğu

Madde-9         (1) İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Belediye Başkanınca verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekle sorumludur.

Müdürün Görev, Yetki ve Sorumluluğu

Madde 10 - Müdür    

a)  İmar ve Şehircilik Müdürlüğünü Başkanlık Makamına karşı temsil eder.

b) Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili kişidir.

c) “Müdürlüğün Görevleri” kısmında tanımlanmış tüm işleri koordine eder, etkili ve verimli bir şekilde sonuçlanmasını sağlar.

ç) İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Tahakkuk Amiri, Harcama Yetkilisi ve Müdürlük Personelinin disiplin amiridir.

d) İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlar.

e) Müdürlüğün yıllık Performans Programını ve buna bağlı olarak Yıllık Bütçesini hazırlar.

f) Performans Hedefleri, İş Kapasitesi ve Faaliyet Alanlarını dikkate alarak günlük, haftalık, aylık ve yıllık çalışma planları hazırlar ve bu planların uygulanmasını sağlar.

g) Performans Hedefleri ve Bütçesine göre bir yıl boyunca kullandığı kaynakları ve yaptığı faaliyetleri gösteren “Yıllık Faaliyet Raporu”nu hazırlar.

h) Vatandaşa yönelik hizmetlerle ilgili “Hizmet Standartları” belirleyerek daha hızlı ve etkin hizmet vermek için tedbirler alır, süreç iyileştirmesi yapar.

ı) Yasalarla verilen her türlü ek görev yapar.

Şeflerin Görev, Yetki ve Sorumluluğu

Madde-11      

 1. Görevi gereği kendine havale edilen işleri mevzuat esaslarına göre yapar veya yaptırır.
 2. İşlerini plan ve programa bağlayarak iyi bir şekilde yapılmasını vaktinde bitirilmesini sağlar.
 3. Emrindeki personele iş dağıtımı yaparak onlara görev verir ve sonuçlarını alır.
 4. Personelin durumunu takip ve kontrol ederek denetim altında bulundurur.
 5. İş yerinin emniyetini sağlayıcı tedbirler alır veya aldırır.
 6. Şefliğinden ayrılacak veya görev yeri değişecek olan personelin zimmetinde bulunan iş ve evrakları müşterek bir zabıt ile teslimini sağlar.
 7. Şefliğine gelen evrakı ilgili personele direktif vererek yaptırır, takip eder, evrağın gerekli sürede çıkışını sağlar.
 8. Personelin devamı ve mesai durumlarını kontrol eder.
 9. Resmi yazıların hazırlanmasını, genelge esaslarına göre tanzim ederek veya ettirerek işleme koyar.
 10. Müdür tarafından verilen görevleri müdür adına yürütür.
 11. Şefliğine ait iş ve işlemlerden müdüre karşı sorumludur.

Müdürlük alt birimlerinin görev yetki ve sorumluluğu

Madde 12-) Müdürlük ve alt birimlerinin görevleri aşağıda sayılmıştır.

Kalem-(Yazı İşleri) ve Arşiv Birimi:

           

 1. Müdürlük personellerin izin ve rapor çizelgesinin dosyalanması ve takibini yürütmek.
 2. Müdürlükteki tüm demirbaşların listesini hazırlamak ve takip etmek.
 3. Müdürlüğün ihtiyacı olan araç-gereç ve kırtasiye malzemelerin tespiti yapılarak temini için gerekli iş ve işlemleri takip etmek.
 4. Müdürlük zimmetinde bulunan araç-gereç ve malzemelerin itinalı bir şekilde kullanımını ve korunmasını sağlamak.
 5. Diğer Müdürlükler ve Belediyemiz dışındaki kurumlarla olan yazışmaların düzenlenmesini takip etmek, kayıtlarını tutmak, ilgili kurumlara ulaştırmak üzere ilgili birimlere zimmet karşılığı teslim etmek.
 6. Müdürlüğe gelen-giden tüm evrakların dosyalanması ve işlem dosyaları ile birlikte arşivlenmesini takip etmek.
 7. Müdürlükteki personellerin listesini hazırlamak ve takibini yapmak.
 8. Müdürlüğe gelen duyuru, ilan, talimat, tebligat vb. iş ve işlemleri tüm personele tebliğ yapmak.
 9. Müdürlükteki tüm personeller ile koordineli şekilde, gelen ve giden tüm evrakların akışını takip etmek.
 10. Müdürlüğe havalesi yapılan tüm gelen-giden evrakların hazırlanması ve yazışmalarında tüm personele yardımcı olmak.

k)   Elektronik arşiv sisteminin kullanımı ve düzenini sağlamak.

l)    Birimlerin ihtiyacı olan bilgi, belge vb. taramak ve e-arşive yüklemek.

m) Birimlerin ihtiyacı olan bilgi ve belgelerin e-arşivden veya arşivden ilgili personele ulaştırılmasını sağlamak.

n)   Müdürün vereceği görev alanı ile ilgili benzeri işleri yapmak.

Yapı Ruhsat Birimi:

 1. Avan projelerinin incelenmesini yapmak.
 2. Yeni yapılacak olan binaların ruhsat ekleri olan mimari, statik ve mekanik projelerin denetimini yapmak, projeleri yönetmelikler çerçevesinde incelemek ve onaylamak. Eksiklikleri varsa yazılı olarak ilgilisine iade etmek.
 3. Mevcut binalarda veya projelerde tadilatla ilgili taleplerin mimari, statik ve mekanik onaylarını yapmak ve bütün projelerin birbirine uyumunu tetkik etmek.
 4. Mevcut yapıların ilave veya değişikliklerine ilişkin tadilat projeleri ve raporlarının yerindeki hali ile uygunluğunu kontrol etmek, onama işlemini yapmak.
 5. Yeni yapılacak olan ve mevcut binaların yangın yönetmeliğine uygunluğunu kontrol etmek ve gerektiğinde İtfaiye Müdürlüğü ile irtibat kurmak.
 6. Binaların ısı yalıtım, kalorifer tesisat, asansör vb. tesisat projelerinin uygunluğunu kontrol etmek.
 7.  Asansörlü binaların asansör tescil projelerini incelemek, onama işlemlerini yürütmek ve asansör tescil belgesini düzenlemek.
 8. Ruhsata esas alan hesaplarını yaparak 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelikleri ile Yapı Ruhsatı kontrol formu doğrultusunda Belediye Kanunu’nda belirtilen harç hesaplarını yaparak, tahsilatlarını sağlamak.
 9.  3194 sayılı İmar Kanunu, 4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu ve ilgili yönetmelikleri kapsamında ruhsat alınmasını gerektiren her türlü imalat için (tadilat, isim değişikliği, ek bina, kat ilavesi, yeniden+yenileme ruhsatı, kaçak yapı ruhsatı vb.) alınan imar durumuna göre ruhsat belgesi düzenlemek.
 10.  Hazırlanmış yapı ruhsatları ve eki belgelerinin arşivlenmesini sağlamak.
 11.  Kat irtifak ve kat mülkiyeti projelerini inceleyerek harcını hesaplamak ve tahsilatını yaptırarak tasdik etmek, projelerin tarama işleminin yapılarak Tapu Müdürlüğüne gönderilmesini sağlamak.
 12. YananYıkılan Yapı Formu düzenlemek.
 13.  Görev alanı içindeki konularla ilgili kamu kuruluşları, mahkemeler, gerçek ve tüzel kişilerden gelen yazı ve dilekçelere yasa ve yönetmelikler çerçevesinde cevap vermek, ilgilisine yasalara uygun şekilde ulaştırmak.
 14. İlgili bürolarca hazırlanmış avan projeleri, imar durumu ve 3194 sayılı İmar Kanunu doğrultusunda kontrol ederek onaylamak
 15. Mekânsal Adres Kayıt Sisteminde (MAKS) yapı ruhsatı düzenlemek
 16. Tamamlanmış ruhsatlı binalara MAKS’tan yapı kullanma izin belgesi düzenlemek
 17. Görev, yetki ve sorumluluk alanı içerisinde gerçekleştirdiği projelerinin sonuç ürünlerini CBS tabanlı oluşturulmasını sağlamak.
 18. Zabıta Müdürlüğünden gelen işyeri açma ruhsatı taleplerine cevap vermek
 19. Banka ve Gayrimenkul Değerleme firmalarının eksperlerine Meclis Kararı ile belirlenen ücret karşılığında dosya incelemelerini sağlamak,
 20. Tüm yapılan iş ve işlemleri bilgisayara Word ve Excel ortamında kayıt altına almak.
 21. Yetki ve sorumluluk alanına giren idarece verilen diğer görevleri yapmak

Yapı Denetim Birimi:

 1. Yapı Denetim Sisteminden yapı denetim kuruluşlarının talep etmiş oldukları seviyeleri (%10, %20, %40, %60,%80,%95, %100) arazi kontrollerinden sonra onaylamak.
 2. Yapı denetim kuruluşlarının talep ettikleri hakediş dosyalarını kontrol edip tahakkuklarını yazarak Defterdarlığa göndermek.
 3. Defterdarlığa gönderilen hakedişlerin Yapı Denetim Sisteminden ödeme onayını yapmak.
 4. Bitmiş olan inşaatların YİBF'lerini Yapı Denetim Sisteminden düşürülmesini sağlamak.
 5. Yapı denetim mevzuatı ile ilgili dilekçelere cevap vermek.
 6. Görev alanı içindeki konularla ilgili kamu kuruluşları, mahkemeler, gerçek ve tüzel kişilerden gelen yazı ve dilekçelere yasa ve yönetmelikler çerçevesinde cevap vermek, verilen cevapların ilgilisine yasalara uygun şekilde ulaştırmak.
 7. Asansör periyodik kontrol firmasını belirlemek, periyodik kontrol sonuçlarını incelemek, uygun olmayan asansörleri mühürlemek ve mevzuattaki sürecin takibini yapmak.
 8. Görev alanı içindeki konularla ilgili Kamu Kuruluşları, Mahkemeler, gerçek ve tüzel kişilerden gelen yazı ve dilekçelere yasa ve yönetmelikler çerçevesinde cevap vermek, verilen cevapların ilgilisine yasalara uygun şekilde ulaştırmak.
 9. Yetki ve sorumluluk alanına giren idarece verilen diğer görevleri yapmak.

Harita Birimi :

           

 1. İmar planı bulunmayan alanlarda yapılacak planlara altlık teşkil edecek halihazır haritalar yapmak veya yaptırmak, plan revizyonu veya değişikliği yapılacak alanlarda ise halihazır haritaları güncellemek ve arşivlemek.
 2. 3194 sayılı İmar Kanunu 18 nci maddesi uyarınca arsa ve arazi düzenlemesi yapmak/yaptırmak, fiziksel ve sayısal ortamda arşivlemek.
 3. Belediye sınırları içerisinde bulunan kadastral parsellerin sayısallaştırılmasını gerçekleştirmek.
 4. Yapı denetim firmaları tarafından yaptırılan yapı aplikasyon krokisi, vaziyet planı, temel üstü ölçü krokisi, bina tespit krokisi, röperli bina krokilerini kontrol etmek, onaylamak ve gerektiğinde arazide kontrolünü yapmak.
 5. Belediye bünyesindeki diğer müdürlüklerin, harita mülkiyet tespitleri ve aplikasyona ilişkin taleplerini karşılamak.
 6. Halihazır harita yapımının altlığını oluşturan yüzey ağına ait nirengi poligon ve nivelman noktalarının yaşatılmasını sağlamak ve bunlara ait bilgileri arşivleyip, ihtiyaç duyan kurum ve kişilere vermek.
 7. Belediye sınırları içerisinde Resen veya talebe bağlı olarak ifraz, tevhit, yola terk ve ihdas taleplerini incelemek ve Belediye Encümenine sunarak takibini yapmak ve muhataplarına tebliğini sağlamak.
 8. Vatandaşların taleplerini değerlendirmek, itirazlarını sonuçlandırmak, çözümlenmesi yargıya intikal etmiş durumlarda mahkemelere ve Kozan Belediyesi Hukuk İşleri Müdürlüğü’ne gerekli bilgi ve belgeleri vermek.
 9. Belediyemize karşı açılan davalarda gerekli müdürlük görüşünün verilerek ve teknik raporların hazırlanarak, ilgili mahkemeye sunulması amacıyla Hukuk İşleri Müdürlüğüne göndermek. Gerektiğinde mahkeme keşiflerine katılmak.
 10. Görev alanı içindeki konularla ilgili Kamu Kuruluşları, Mahkemeler, gerçek ve tüzel kişilerden gelen yazı ve dilekçelere yasa ve yönetmelikler çerçevesinde cevap vermek, verilen cevapların ilgilisine yasalara uygun şekilde ulaştırmak.

İmar Planlama Birimi:

 1. Belediye sınırları içerisinde İmar Planlama çalışmalarının Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamında aksamadan yürütülmesi işlemlerinin yapılmasını sağlamak,
 2. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyeleri Kanunu’nun 7. Maddesi b bendi gereğince 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Büyükşehir Belediye Meclisi kararıyla kesinleşen alanlarda; 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planını ilgili yasa ve yönetmelikler doğrultusunda plan yapımı yeterliliğine haiz müelliflere hazırlatarak onanmak üzere İlçe Belediye Meclisine sunmak,
 3. Nazım İmar Planı kararları doğrultusunda, Resmi Kurumlardan veya özel mülkiyete sahip kişi veya firmalar tarafından Belediyemize sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarını, Kesinleşen 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planında Uyulması Zorunlu Plan Hükümleri ile Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre incelemek ve eksiklikler varsa ilgilisi ile gerekli yazışmaları yapılarak eksiklerin tamamlanmasını sağlayıp onaylanmak üzere Belediye Meclisine sunmak,
 4. İmar Planlarının uygulanmasında sorun çıkması durumunda (planda yapılan maddi hata, imar adalarının bölünmemesine ilişkin çıkan sorunlar, trafo etüdü v.b ), gerekli görülmesi halinde re’sen 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliği hazırlanarak onaylanmak üzere Belediye Meclisine sunmak,
 5. Belediye Meclisince onaylanan her tür 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliklerini ilgili kanun ve yönetmelikler kapsamında Büyükşehir Belediye Meclisince onaylanmak üzere Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığına eksiksiz olarak göndermek,
 6. İlçe Belediye Meclisince ve Büyükşehir Belediye Meclisince onaylanan her tür 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ve/veya 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliklerini Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi kapsamında 1 (bir) ay süreyle Belediye İlan Panosunda ve İnternet Sitesinde askıya çıkarmak, askı süresi içerisinde askıdaki plan ve/veya plan değişikliklerine yapılan itiraz başvurularının derlenip, askı süresi dolmasına müteakip değerlendirilerek karara bağlanmak üzere önce İlçe Belediye Meclisine, İlçe Belediye Meclis kararı alındıktan sonra ise Büyükşehir Belediye Meclisine sunmak,
 7. Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin “Planların Aleniyeti ve Dağıtımı” başlığı altındaki 34. Maddesi kapsamında; Belediye Meclislerince onaylanarak kesinleşen Uygulama İmar Planı değişikliklerinin ve Plan Açıklama Raporlarının idare tarafından uygun görülen miktarda kopyalanması, çoğaltılmasını sağlamak ve planların onaylı birer nüshasının eksiksiz olarak T.C. Adana Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne dağıtımını yapmak,
 8. Planlarla ilgili şubelerden ve Müdürlüklerden istenilen bilgiler yazılı olarak vermek,
 9. Kesinleşen 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarına uygun olarak İmar Durum Belgesi düzenlemek,
 10. Zemin etüt çalışmalarıyla ilgili olarak; 5393 sayılı Belediye Kanunu ile tanımlanan yetki alanı içinde ve bu alanları etkileyen alanlarda, deprem ve zemin inceleme amaçlı rapor, etüt, harita, plan ve proje yapmak, yaptırmak, yürütmek ve geliştirmek.
 11. Belediyelerden, diğer kamu kurum ve kuruluşlarından, özel veya tüzel kişilerden gelen ve imar planlarına esas olarak hazırlanmış yerleşime uygunluk, jeolojik, jeofizik ve jeoteknik inceleme raporları hakkında görüş vermek.
 12. Müdürün vereceği görev alanı ile ilgili benzeri işleri yapmak.

Mevzuata Aykırı Yapılar Birimi      :

 1. Belediye sınırları içinde ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıların önlenmesi ve tespiti için zabıta memuru ile birlikte denetimini yapmak.
 2. Ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıların, yapıldığının tespiti sonucunda, durumu tutanakla tespit etmek ve gerekli işlemleri yapmak.
 3. Tutanakla belirtilen süre içinde ruhsat alınmaz ve/veya yapı ruhsat ve eklerine uygun hale getirilmezse tutanağı, gerekli kararı almak üzere Encümene göndermek.
 4. Tespit edilen ve müracaat edilmesi durumunda tehlike arz eden yapılara Mahalli İnhidam Raporu tutularak Encümene göndermek.
 5. Yapıda tespit edilen eksiklikler veya o yapıdan sorumlu bulunan şantiye şefi, denetçi mimar ve mühendis, kontrol veya yardımcı kontrol elemanlarının görevinden ayrılması gibi nedenlerle, yapı denetim kuruluşunun talebi üzerine inşaatı durdurmak faaliyeti durdurulmuş inşaatta eksikliklerin giderilmesi durumunda, inşaatın devamına izin vermek.
 6. Yapı Denetim Hizmet Sözleşmesinde yer alan hükümlere yapı sahibince uyulmaması halinde Yapı Tatil Tutanağı düzenlemek.
 7. Kaçak yapılaşmaları Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve diğer kurumlarla koordine sağlayarak önlemek, gerektiği yerde kanuni işlemleri yürütmek.
 8. Belediye sınırları içerisinde yapılaşmalarla ilgili intikal eden şikayet dilekçelerini inceleyerek sonuçlandırmak.
 9. Kaçak, Ruhsat ve eklerine aykırı yapıları tespit etmek haklarında ilgili kanun yönetmeliğince yasal işlemleri yapmak.
 10. Yıkılacak derecede tehlikeli binalar ve metruk haldeki binalarla ilgili gerekli yasal işlemleri yapmak.
 11. Müdürün vereceği görev alanı ile ilgili benzeri işleri yapmak.

Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve Numarataj Birimi:

 1. 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununa göre hazırlanan, 31.07.2006 tarihli ve 26245 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren adres ve numaralamaya ilişkin yönetmelik usul ve esaslarına uygun olarak Kozan Belediye Meclisinin yetki ve sorumluluğunda bulunan Kozan İlçe sınırları içerisindeki cadde, sokak, bulvar ve meydan isimlerinin verilmesi veya değiştirilmesi işlemlerini Adana Valiliği onayı ile gerçekleştirmek.Yapılan bu değişikliklerin CBS ve Numarataj Şubesi tarafından ulusal adres veri tabanında güncellenmesi, sahada (zeminde) direk tabela ve kapı numarası montajlarını yapmak,
 2. Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) olarak, Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT), Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS), Adres Kayıt Sistemi (AKS), Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS), Kimlik Paylaşım Sistemi (KPS), imar planlarının entegrasyonlarını sağlamak.
 3. Oluşturulacak yeni mahallelerle ile ilgili işlemleri koordine etmek, konuyu meclise intikal ettirerek gerekli çalışmaları yapmak,
 4. Numarataj çalışmaları için gerekli olan haritalar hazırlamak.
 5. Ulusal adres veri tabanına işlenmiş cadde, sokak ve bulvarları haritalara işleyerek güncel tutulmasını sağlamak.
 6. Numarataj verilerini veri tabanında güncel tutmak.
 7. Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) projesi doğrultusunda veri modeline uygun veri üretmek.
 8. Üretilen veriler arasındaki coğrafi ilişkiyi sağlayarak veri tabanına işlemek.
 9. Müdürlüğün yasal mevzuat çerçevesinde vereceği diğer görevleri yerine getirmek, takip etmek ve sonuçlandırmak.
 10. Kozan ilçesine ait istatistikî verilerin güncel tutulmasını sağlamak.
 11. Belediye Meclis Kararı ile yapılan isimlendirme ve değişikliklerin zeminde uygulanmasını ve koordinasyonunu sağlamak.
 12. Alanda uygulanan numarataj çalışmasının, cadde, sokak, bulvar isimlerinin ve bunlar üzerindeki binaların numaralarının ulusal adres veri tabanına işlenmesini sağlamak.
 13. Müdürün vereceği görev alanı ile ilgili benzeri işleri yapmak.

Emlak İstimlak Birimi:

 1. Kamulaştırma ile ilgili 5 yıllık imar programlarını hazırlamak.
 2. 5 yıllık imar programına göre kamulaştırma yapılacak yerlerin kamulaştırma işlem dosyalarını hazırlamak ve tapuya tescil işlemlerini sonuçlandırmak.
 3. Belediyeye ait taşınmaz malların Tapu Sicil Müdürlüğünden kayıtlarını çıkarmak, listesini düzenlemek, belediyeye ait gayrimenkullerin sicillerini tutmak ve tüm değişikliklerin takibini yapmak, zemindeki kullanımları tespit etmek.
 4. Belediyeye ait taşınmazların fuzuli işgalden korumak ve varsa ecrimisil bedellerini almak.
 5. Mülkiyetinin tamamı belediyeye ait, uygulama imar planlarında kamu hizmetlerine ayrılmamış olanların Belediye Meclisi ve Encümen kararları doğrultusunda 2886 Sayılı Devlet İhale Yasası’na ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na göre satışlarınının tamamı Mülkiyeti Belediyeye ait olmayan özel kişilerle hisseli olanları diğer hissedarlara veya müstakil olup ancak uygulama imar planı gereği müstakilen tek başına inşaat yapmaya müsait olmayan parselleri bitişiğindeki taşınmaz mal sahiplerine, 3194 Sayılı İmar Yasası’nın 17.maddesine göre, satılması zorunlu olan parsellerin satış işlemlerini yapmak sonuçlandırmak.
 6. 2981/3290 Sayılı Yasa’nın 10/c maddesinin (imar ıslah uygulaması) uygulanması sonucunda tapu kütüğüne ipotek tesisi için gerekli ipotek bedellerinin tespiti işlemlerini, yol artığı olup imar planı gereği ihdasen bitişik, parsel sahibine satılacak olan taşınmaz malların tahmini satış bedellerine ilişkin Kıymet Takdir Komisyonu Raporunun oluşumu için gerekli işlemleri yapmak.
 7. Kamulaştırma Kıymet Takdir Komisyonu - Uzlaşma Komisyonu - Menkul ve Gayri Menkul Değer Tespit Komisyonu ve Belediyemizin Menkul ve Gayri Menkulleri, Kira ve Satış Bedelleri, Muhammen Bedel Tespit Komisyonu kurulması çalışmalarını, rapor yazımı ve parsel sahiplerinin pazarlığa çağrılması (tebligat) gibi konularında gereken sekretarya görevini yürütmek.
 8. Belediyeye hibe edilen, devir edilen taşınmazların tapuda devir işlemlerini, ayrıca şuyulandırma nedeniyle Belediyeye intikal eden, takas, trampa edilen yerlerin Belediye adına tescil işlemlerinin tapu ve kadastro müdürlüklerinde yapılmasını sağlamak.
 9. Vatandaşların birimde yapılan işlemler ile ilgili itirazlarını sonuçlandırmak ve çözümlenmesi yargıya intikal edilmiş durumlarda mahkemelere ve Kozan Belediyesi Hukuk İşleri Müdürlüğüne gerekli bilgi ve belgeleri vermek.
 10. Tapu Sicil Müdürlüğünde belediye adına tescil işlemi tamamlanan taşınmaz maliklerine kamulaştırma bedelinin ödenmesine ilişkin işlemleri yapmak.
 11. Kamulaştırma, takas, devir, irtifak hakkı, üst hakkı, intifa hakkı kurulması konularında, gerektiğinde ilgili mevzuat doğrultusunda, gerçek ve tüzel kişiler veya kamu kurum ve kuruluşları ile yapılacak protokol ve/veya idari sözleşmelerin hazırlanmasını sağlamak.
 12. Belediyenin ihtiyacı olan taşınmazların alım işlemlerini ve Belediye adına kayıtlı parsellerinin, ihtiyaç halinde Meclis kararı alınarak ihale yoluyla satış işlemlerini yapmak.
 13. Görev alanı içindeki konularla ilgili Kamu Kuruluşları, Mahkemeler, gerçek ve tüzel kişilerden gelen yazı ve dilekçelere yasa ve yönetmelikler çerçevesinde cevap vermek, verilen cevapların ilgilisine yasalara uygun şekilde ulaştırmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Hizmet ve Görevlerin İcrası, İşbirliği ve Koordinasyon

Hizmetlerin İcrası

Madde-13       :İmar ve Şehircilik Müdürlüğündeki hizmetlerin uygulanması aşağıda belirtilmiştir.

a)Görevin Kabulü: Müdürlüğe gelen evraklar dosyası ile beraber işleme girmesi için ilgili personele havale edilir.

b)Görevin İcrası: İşleme giren evrak, evrakların ait olduğu işlem dosyası, projeler, şikayet dilekçeleri ilgili teknik eleman tarafından incelenerek gereği yapılır ve imzalanmak üzere Müdüre ve Başkan Yardımcısına gönderilir.

İşbirliği ve Koordinasyon

Madde-14       :

1) Belediye Birimleri Arasında ve Birim İçi İşbirliği ve Koordinasyon:

a)İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile diğer birimler arasında ve birim içi koordinasyonu Müdür tarafından sağlanır.

b)İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gelen tüm evraklar Kalem Bürosunda toplanır. Kamu Kurum ve Kuruluşlarından gelen evrakların havalesi için Müdüre verilir.

c)İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün konu ile ilgili bürolarında evraklar ve dosyası incelenerek gereği yapılır.

2) Diğer Kuruluşlarla Koordinasyon:

 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü bütün yazışmalarını ilgili Teknik Eleman, Müdür ve Başkan Yardımcısı imzası ile yürütülür.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Denetim ve Disiplin Hükümleri

Müdürlük içi denetim

Madde 15 - (1) Personel en yakın amirinden başlayarak denetime tabi tutulur.

(2) İmar ve Şehircilik Müdürü, Müdürlüğün tüm personelini her zaman gerek gördüğünde denetlemek ve ilgilileri yönlendirmek yetkisine sahiptir.

(3) İmar ve Şehircilik Müdürü, 1. Disiplin Amiri olarak disiplin mevzuatı doğrultusunda işlemleri yürütür.

Disiplin cezaları

Madde 16 - (1) İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün tüm personeli ile ilgili disiplin işlemleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, 4857 sayılı İş Kanunu ve Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve yürürlükteki ilgili diğer mevzuata tabidir.

ALTINCI BÖLÜM

Son Hükümler

Madde-17       :İş bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili umumi hükümler çerçevesinde hareket edilir.

Yürürlük

Madde-18       Bu Yönetmelik hükümleri; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (m)   bendi gereği Kozan Belediye Meclisinin kabulü ve mülki amire gönderilmesiyle yürürlüğe girer.

Madde-19   : (1) Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile birlikte önceki yönetmelik yürürlükten kalkar.

Yürütme

Madde-20: Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan,  Başkan Yardımcısı ve Müdür yürütür.