YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV VE YETKİLERİ

 • Belediye Başkanlığımızın genel evraklarını (gelen, giden, genelge, bildiri, gizli evrak, dilekçe ) dosyalama.
 • Encümen ve Meclis kararlarının kanun, tüzük ve yönetmelik çerçevesinde yürütülmesini sağlamak.
 • Belediye Başkanının yetkilendirdiği Evlendirme Memurunun sorumluluğunda evlendirme işlerinin yürütmek.
 • Belediye Meclisi'nin olağan toplantılarıyla, Belediye Encümeni'nin haftanın 1. günü yapılan toplantılarının sağlıklı ve düzenli bir biçimde yapılmasını sağlamak.
 • Alınan kararların yazılması, onay işlemleri ve ilgili daire ve kuruluşlara iletilmesi.
 • Resmi Gazetede yayımlanan, Belediye Mevzuatı ile ilgili Yasa, kanun hükmünde kararname ve yönetmeliklerin takibini yapmak.
 • Belediye Başkanlığı'na gelen tüm resmi evrak ile vatandaşların istek ve şikâyetlerini içeren dilekçelerini kabul edip, kaydını yaptıktan sonra ilgili birimlere iletilmesini sağlamak.
 • Dilekçe ve resmi evrakların havale edilen müdürlükler tarafından yasal süresi içerisinde cevaplandırılıp, cevaplandırılmadığının denetimini yapmak ve müdürlüklerle koordinasyon kurmak.

 

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ

 • Kozan Belediyesi insan gücü politikası ve planlaması konusunda çalışmalar yapmak ve tekliflerde bulunmak,
 • Personellerin atama, nakil, terfi, emeklilik ve benzeri özlük işlemlerini yürütmek,
 • Kozan Belediyesi teşkilatının eğitim planını hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek,
 • İşe  ve  ihtiyaca  uygun  personelin  özelliklerini  belirlemek,  gelen  adayların içinden seçim yapmak, işe başlatılma işlemlerini yürütmek ve ilgili makamların onayına sunmak,
 • Personelin özlük ve diğer sosyal hakları ile ilgili görev değişikliği ödül ve disiplin işlerini yürütmek,
 • Bütün personelin özlük dosyalarını muhafaza etmek,
 • Personelin sosyal güvenlik kuruluşlarıyla irtibatını sağlamak,
 • Personelin izin, istifa, emeklilik işlemlerini yapmak,
 • Amirlerince Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Genel emirler ve diğer mevzuatlara uygun olarak verilecek her türlü görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek,
 • Kurum personelinin kurumlar arası yer değiştirme ve nakil işlemleri ile başka kurumlardan naklen gelecek personelin işlemlerini yapmak,
 • Mevzuat gereğince personelin mal beyanında bulunmasını sağlamak,
 • Kadro değişiklik, iptal ve ihdas kadro cetvelini hazırlamak,
 • Personele görev alanı ile ilgili eğitimin verilmesini sağlamak,
 • Müdürlüğün Genel Evrak akışını düzenlemek ve arşivlemek,

 

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE YETKİLERİ

 • Belediyenin, katılımcı, şeffaf, halkla bütünleşen yönetim anlayışı içinde hizmet üretmesine katkıda bulunmak.
 • Başkanlık Makamının halka açık olmasını sağlamak
 • Belde halkının, istek, ihtiyaç ve sorunları konusunda Belediye Başkanıyla görüşmesine ortam ve imkan sağlamak
 • Belde sakinlerinin Belediye Başkanlığı'nın tutum ve tavrıyla ilgili görüş ve düşüncelerini tespit amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapmak, yaptırmak
 • Başkanlığın kitle iletişim araçlarıyla iletişimini sağlamak, Belediye hizmetlerinin yansıtılmasına, halka duyurulmasına ilişkin beyanatları hazırlamak.
 • Belde halkının, Belediye çalışmalarına aktif ve gönüllü katılımını sağlamak için bir iletişim ortamı oluşmasına katkıda bulunmak
 • Resmi ve özel günlerde, ve beldenin örf adet, gelenek-göreneklerini yaşatmak amacıyla Belediye Başkanı ile halkın bütünleşmesini sağlamak.

 

 

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE YETKİLERİ

 1. Belediyeye ait gelirlerin ve alacakların ilgili mevzuat hükümlerine göre tahsilini sağlamak, 
 2. Giderlerin ve borçların hak sahiplerine ödenmesini sağlamak, 
 3. Para ve parayla ifade edilebilen değerleri, emanetleri, teminatları almak, saklamak ve zamanı geldiğinde de ilgililere iade etmek, 
 4. Mali işlemlere ilişkin kayıtların usulüne uygun, saydam ve erişilebilir bir şekilde tutulmasını sağlamak, 
 5. Muhasebeye ait defter, kayıt ve belgeleri ilgili mevzuatında belirtilen sürelerle muhafaza etmek ve denetime hazır bulundurmak, 
 6. Mali işlemlere ait bilgi ve raporları, Bakanlığa, ilgili kamu idarelerine, başkanlığa ve yetkili kılınmış diğer mercilere mevzuatta belirtilen sürelerde düzenli olarak vermek, 
 7. Belediye bütçesini hazırlayarak, üst yöneticiye, encümene ve meclise sunmak; bütçenin Bakanlığa ve yetkili diğer kamu idarelerine ilgili mevzuatta belirtilen süreler içersinde intikalini sağlamak, 
 8. Belediyenin stratejik planını bütçeye uygun olarak hazırlamak ve ilgili yerlere göndermek, 
 9. Belediyenin yılsonu kesin hesabını çıkararak, üst yöneticiye, encümene ve meclise sunmak; yılsonu kesin hesabını Sayıştay'a ve ilgili kamu idarelerine ilgili mevzuatında belirtilen süre içersinde intikalini sağlamak, 
 10. Muhasebe yetkilisi sıfatıyla üzerine düşen vazifeleri icra etmek, 
 11. Personelin motivasyonunu yükselterek, prodüktivitenin artmasını sağlamak, 
 12. Müdürlüğü temsilen organizasyon ve toplantılara iştirak etmek, 
 13. Sicil amiri sıfatı ile personelin performans değerlendirmelerini yapmak ve gizli sicil raporlarını tanzim etmek, 
 14. Müdürlüğün çalışma sistemini kurarak iş akışını sağlamak; müdür muavini, şef, memur ve diğer personelin çalışmalarını organize etmek, 
 15. Komisyon toplantılarında müdürlükle alâkalı iş ve işlemleri yürütmek, 
 16. Gelirlerin artırılması ve harcamaların azaltılması için müdürlükler ve birimler arası koordinasyonu sağlamak, 
 17. Müdürlüğün kalite politikasını, hedeflerini ve stratejilerini belirlemek

 

 

Kanun, tüzük ve yönetmeliklerle görevleri belirlenen Hesap İşleri Müdürlüğü Belediye örgütlenme yapısı içerisinde parasal hareketlerin organize edildiği ve yasalarda belirtilen gelirleri tahsil etmek ve harcamalara ait sarfiyatını yapmak olan birimdir.

Temel işlevleri;

 • Belediye bütçesini hazırlamak,
 • Bütçe kesin hesabını hazırlamak,
 • Muhasebe sisteminin düzenlenmesi ile Belediyenin bütün ayni ve nakit varlığı hakkındaki kayıt işlemlerini tutmak,
 • Personel özlük haklarına ilişkin maaş ve ücretlerini hazırlamak ve ödemek,
 • Belediye gelirleri ile ilgili mükellefleri tespit etmek, tarh,tahakkuk ve tebliğ işlemlerini yürütmek,ödenmeyen alacakları takip etmek,
 • Vergi, harç ve ücret tarifelerini hazırlamak,
 • Çeşitli mal ve hizmet alımlarına ilişkin yapılan giderleri ödemek.

 

 
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE YETKİLERİ

Müdür, Avukatlar, Kalem Personeli ve İcra Şefliğinden oluşmaktadır. Hukuk İşleri Müdürlüğünün yukarda belirtilen personeliyle yürüttüğü faaliyetler aşağıda tasnif edilmiştir.
Belediyemizin taraf olduğu dava ve icra takipleri takip etmek ve belediyemiz için en iyi sonucun alınmasına çalışılmak.

 • Belediyemizin muhtelif birimlerinin talebi olan danışma isteklerini sözlü ve yazılı olarak karşılamak.
  En temel prensip olarak Hukukun Üstünlüğü için çalışmak.
 • Hukukun üstünlüğü ilkesine katkı sağlayacak tüm faaliyetlere katılmak.
 • Belediyeyi tüm birimleri ile birlikte bir kurum olarak algılamak ve kurumlaşmaya özen göstermek.
 • Temsilde kurumun tamamını temsil etmek.
 • Dışarıya dönük olarak gerek üst yönetimle ve gerekse müdürlükler ile uyumlu ve verimli çalışmak.
 • Yönetimin önündeki engelleri katmerleştirmek yerine bu engelleri kaldırarak yönetimin önünü açmak.

 • Müdürlük bünyesinde yeni kurulmuş bulunan İcra Şefliği ile belediyemizin 6183 sayılı yasa kapsamındaki ödenmeyen alacaklarının, kanunun ikinci kısmında yer alan cebri tahsil hükümleri uyarınca tahsili sağlanmak.

Ayrıca Hukuk İşleri Müdürlüğü diğer Müdürlükler arasındaki bir takım tıkanmaları aşmak için gerektiğinde inisiyatif almakta ve yönetimin düzenli işleyişini temin etmeye çalışmaktadır.

 

SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Müdürlüğün Tanımı, Görevleri, Yetki ve Sorumluluğu

Müdürlüğün Tanımı Madde 6- Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanununun 48 maddesi ve 22.02.2007 tarih ve 26442 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair yönetmelik kapsamında Kartal Belediye Meclisinin 07.05.2007 tarih ve 2007/158 sayılı kararıyla kurulan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ve buna bağlı Yardım Sandığı Şefliği, Sosyal Hizmetler Şefliği ve Engelliler Danışma ve Koordinasyon Şefliğinden oluşan idari yürütme organıdır.

 Müdürlüğün görevleri aşağıda sıralanmıştır;

1-Müdürlük ile ilgili yazışmaları yapmak, dosyalamak, demirbaş ve hizmet alımları ile ilgili işlemleri yürütmek.
2.İlçemiz sınırları dahilinde ikamet eden ihtiyaç sahibi vatandaşlara NAKDΠYardım, GIDA Yardımı (Ramazan ayında iftar yardımı), EŞYA Yardımı, S.T.K.'lara destek amaçlı yardımlarda bulunmak, yakacak yardımı, kıyafet yardımı, ev eşyası yardımı, sosyal market yardımı ve çeşitli sosyal organizasyonlar yapmak, 

3- Kent halkının evrensel değerler ışığında, çevresel, toplumsal, kültürel, sosyal, tarihsel

ihtiyaçlarına uygun değişim ve gelişimini sağlayan kısa, orta ve uzun dönem

projelerinin hazırlanmasına öncülük etmek, öneriler sunmak, sunulan önerilerin

geliştirilmesine katkıda bulunmak,  Kentte, yurttaş duyarlılığını geliştirmek, katılımcı

demokrasi kültürünü yaygınlaştırmak ve yerleştirmek, çevresiyle uyumunu ve yaşam

kalitesini arttıracak öneri ve çalışmalar için elverişli zemin hazırlamak amacıyla kurulan

KENT KONSEYLERİ ile ilgili talepleri almak ve ilişkileri sağlamak. 

4-İlçemizde ikamet etmekte olan maddi durumları yetersiz İlköğretim ve Lise

Öğrencilerine EĞİTİM YARDIMI yapmak.

5-Maddi imkânsızlıklar nedeniyle Özel Etüt Eğitim Merkezleri ve Kurslara gidemeyen İlköğretim öğrencilerinin okul eğitimlerine katkıda bulunmak, sosyal ve kültürel gelişimlerini sağlamak, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanmayı öğretmek amacıyla Gençlik Eğitim Merkezleri (SAGEM) oluşturmak, takibini yapmak ve işleyişini sağlamak.

6-Belediyemizde çalışan personelin, ailelerinin ve ilçemiz okullarında başarılı olan öğrencilerimizin ve ilçemizdeki engelli vatandaşların yararlanması amacıyla SOSYAL TESİSLER oluşturmak ve işletmesini sağlamak.

 

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

  A: BasınYayınla ilgili görev,yetki ve sorumluluklar:

 a) Kitle iletişim araçlarında yer alan, Belediyemiz hizmet faaliyetlerini 2 ilgilendiren konulardaki haberlerin takibini ve tespitini yapmak.

b) Belediyemiz faaliyet ve hizmetlerinin kamuoyuna duyurulması ile kamuoyundan yansıyan, şikâyet ve görüşlerin tespit, takip ve değerlendirmeleri çalışmalarını yapmak.

c) Başkanlığımız ünitelerinin hizmetlerini yürütmelerine yardımcı olabilecek Belediyecilik konusundaki yeni gelişme ve uygulamalardan ilgili birimleri haberdar etmek.

d) Başkanlığımızın faaliyetleri ile ilgili basın bildiri ve bültenleri hazırlamak, konuyla ilgili fotoğraf ve görüntüleri medya organlarına dağıtmak.

e) Basın hizmet ve faaliyetleriyle ilgili taleplerini ilgili birimlerden temin ederek basına vermek.

g) Belediyemiz hizmetleri konusunda kamuoyunu aydınlatmak amacıyla tanıtıcı yayınlar yapmak

. h) Basın-Yayın mensuplarının kamuoyunda etkinliği olan kişi ve kuruluşların Belediyemizle iyi ilişkilerinin geliştirilmesine ve muhafaza edilmesine yönelik çalışmalar yapmak, karşılıklı ziyaretlerde ve görüş alış verişinde bulunmak.

 i

j) Vatandaşların basın yayın organlarında yer alan şikayet, görüş ve önerilerini ilgili birimlere iletmek ve hassasiyetle takip etmek.

k) Belde sakinlerinin ihtiyaçlarını ve hizmetlerimiz ile ilgili görüşlerini tespit etmek üzere anket ve benzeri çalışmaları yapmak.

l) Belediyemiz çalışmaları ile ilgili olarak Başkanlık Makamı'nın onayı doğrultusunda yerli ve yabancı kişi ve kuruluşlarla iyi ilişkiler kurulması ve geliştirilmesi amacıyla gerekli çalışmaları yapmak.

m) Başkanlık Makamı'nın vereceği diğer emirleri yerine getirmek.

B: İdari işlerle ilgili görev, yetki ve sorumluluklar:

 a) Müdürlük yazışmalarını, büro hizmetlerini ve personelin özlük hakları ile ilgili çalışmaları yürütmek. b) Basın yayın organlarına ve mensuplarına ait isim ve adres listelerini düzenlemek değişiklikleri takip etmek.

c) Basın yayın organlarında yer alan bu tür haberlerin kupür, resim, slayt, kaset ve bilgisayar ortamındaki her türlü veriyi temin ederek cins ve konularına göre sınıflandırmak ve arşivlemek.

 d) Belediyemiz birimlerinin hizmet ve faaliyetlerini video bant ve fotoğraflarla tespit etmek, kullanım amaçlarına göre tasnif ve arşivlemesini sağlamak.

e) Müdürlük alt birimlerinin planlı ve programlı çalışmalarını düzenleyerek, personel arasında uyumlu bir işbirliği ortamı kurulmasını sağlamak, çalışmalarını izlemek ve denetlemek.

 f) Çalışma verimini arttırmak amacıyla kanunları, idari ve genel yargı kararlarını ve bunlarla ilgili yayınları satın almak, abone olmak, bunlardan personelin yararlanmasını sağlamak. 3

 g) Müdürlüğün çalışmalarını mevzuat esaslarına göre düzenlemek amacıyla her yıl çalışma programı hazırlamak, başkanlığı onayına sunmak.

 h) Hizmetlerin yürütülmesi ile ilgili son gelişmeleri takip ederek tedbirler almak, gerekli malzeme ve cihazları temin etmek.

 

KENT KONSEYİ VE GÖREVLERİ

2- Sürdürülebilir Gelişmenin sağlanması ve bu konuda ortaya çıkan sorunların çözümüne yönelik planların hazırlanması ve uygulanmasını sağlamak,
3- Kente ilişkin temel stratejiler ve faaliyet planlarının belirlenmesinde, uygulama ve izleme süreçlerinde tüm kenti kapsayan ortak bir aklın oluşturulmasında katkıda bulunmak,
4- Yerellik ilkesi çerçevesinde katılımcıların, demokrasiyi ve uzlaşma kültürünü geliştirmek,
5- Kentin kimliğine ilişkin tarihi, kültürel, doğal v.b değerlere sahip çıkmak ve geliştirmek,
6- Kent kaynaklarının etkili, verimli ve adil kullanımına katkıda bulunmak,
7- Sürdürülebilir kalkınma anlayışına dayalı kentin yaşam kalitesini geliştiren, çevreye duyarlı ve yoksulluğu giderici programları desteklemek,
8- Sivil toplumun gelişmesine ve kurumsallaşmasına katkıda bulunmak,
9- Çocukların, gençlerin, kadınların ve engellilerin toplumsal yaşamdaki etkinliklerini arttırmak ve yerel karar alma mekanizmalarında aktif rol almalarını sağlamak

DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ VE GÖREVLERİ

Müdürlüğün görev, yetki ve sorumlulukları

a.    İlimize ve ilçemize uygun AB Hibe Projelerini hazırlamak ve uygulamak,
b.    Avrupa Birliği Projeleri kapsamında çözüm ve hedef ortağı ülkelerde sunumlara katılmak ve koordinasyonu sağlamak.
c.    Belediyemizin ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile mevcut ilişkilerini geliştirmek ve yeni  ilişkiler kurulmasını sağlamak, resmi üyelik sürecini yerine getirmek, yerel yönetim alanında karşılıklı olarak fayda sağlayacak yerel, ulusal, uluslararası kardeşlik, işbirliği anlaşmaları imzalanmasını sağlamak, yerel, ulusal ve uluslararası kardeş şehir, kardeş belediye, kardeş kurum, kardeş dernek,  kardeş okul ve işbirliği ilişkilerini düzenlemek, mevcut koordinasyonu geliştirmek ve  yürütmek, yerel yönetimler alanında faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası kuruluşların çalışmalarına aktif bir şekilde katılarak, bu kuruluşların faaliyetlerini planlamak ve yürütmek.
d.    Belediyemize intikal eden çeşitli dillerdeki yazı, belge ve dokümanların incelenip gerekli  görülenlerin tercümesi ile birlikte ilgili birimlerimize ve ilgili kurumlara ulaştırmak. Belediyemizce yapılan çalışmaların ulusal ve uluslararası alanda tanıtılması, yurt içinde ve  yurt dışında düzenlenen çeşitli toplantılarda sunulmasını teminen yazılı ve görsel materyal  temin etmek. Belediyemizin ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla olan mevcut ve kuracağı ilişkilerin sağlıklı yürütülmesi için ilgili bilgi ve dokümanların güncellenmesini sağlamak, Belediyemiz heyetlerinin katıldığı yurt içi ve yurt dışı programları sırasında kullanılabilir hale getirmek.
e.    Avrupa Birliği Projeleri kapsamında ilçemize ve Belediyemize gelen yerli ve yabancı misafirleri ağırlamak, şehrimizin tanıtımını ve yetkililerle görüşmelerini sağlamak.
f.    Projedeki hedef ve çözüm ortağı ülkelerin insanlarına doğrudan  ulaşarak maddi ve manevi kültürümüzün tanıtımını sağlamak. Şehrimizin kültürel ve doğal mirasını tanıtıcı ulusal ve uluslararası faaliyetler yapmak, ulusal ve uluslararası fuarlara katılım sağlamak, ekip, donanım, doküman gibi gerekli altyapı  çalışmalarını hazır bulundurmak

g.    Kardeş Şehir uygulamaları ile farklı kültürlerin birbirlerini tanıması ve yakınlaşmasını temin  etmek, halklar arasında kardeşlik duygusunu geliştirecek uluslararası projeler yapmak. 

h.    İş ve ticaret alanında ulusal ve uluslararası değişim, gelişim ve işbirliğini  sağlamak, şehrimizin ve ülkemizin gelişmesine katkıda bulunmak. Ülkeler, şehirler ve belediyeler arasında ekonomi, ticaret, eğitim, bilim ve teknoloji  konularında alışverişi geliştirmek, işbirliği alanlarını genişletmek için programlar yapmak. Ulusal ve uluslararası açık oturum, sempozyum, tören, şölen ve festivallere katılmak. AB Projelerinin araştırılıp temini ve teşvikinde ön çalışmalar yapmak, bilgi akışı sağlamak, gerekli diyalogları canlı tutup devamlılığını sağlamak.

i.    Konuyla ilgili olarak üniversitelerdeki ödev, bitirme tezi, yüksek lisans, doktora, proje ve araştırmaları özendirmek ve desteklemek, Belediyemizin ulusal ve uluslararası çalışmaları konusunda hemşehrilerimizi bilinçlendirmek ve katılımlarını teşvik etmek.

 

MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLERİ

a)      Müdürlüğün faaliyet konularına ilişkin mevzuatı takip etmek ve mevzuatın gereklerini süresi içerisinde yerine getirmek.

b)     Tarım alanındaki görevlerin planlanması, geliştirilmesi, desteklenmesi, denetlenmesi ve koordinasyonunun sağlanmasını temin etmek

c)      Havuz yapımı,Fidan yetiştirme,  ve islahi hizmetleri konusunda gerekli çalışmaları yapmak.  

d)     Muhtarlarla görüşmeler yapma toplantı ve seminerler yapıp. Muhtarların isteklerini göz önünde bulundurarak projeler geliştirme.

e)      . Muhtarların mefruşat vb. ihtiyaçlarının temininde, gerektiğinde yardımcı olmak,

f)       Muhtarların bilgilerini tutmak,

g)      Faaliyet alanı ile ilgili muhtarların talep ve şikâyetlerini değerlendirerek cevaplandırılmasını sağlamak ve bu doğrultuda kararlar almak ve uygulanmasını sağlamak,

 

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ VE GÖREVLERİ

Kent halkının kültür sanat yaşamına katkı sağlamak, kentin barındırdığı kültür sanat dinamiklerine mekân sağlamak, nitelikli etkinlikler için aydınlar, kültür sanat insanları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ile işbirliğine gitmek,

Çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin boş zamanlarını nitelikli bir şekilde değerlendirmelerini sağlamak için projeler hazırlayıp hayata geçirmek,

Kentin sosyal ve ekonomik anlamda gelişmesine zemin hazırlamak,

Özel yıllar, günler ve çeşitli etkinlikler nedeniyle çocuklara, gençlere ve yetişkinlere hitap etmek üzere cd, kitap, dergi, broşür vb.  çeşitli yayınlar hazırlayarak, kültür dünyamıza kazandırmak,

 

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ YETKİ VE GÖREVLERİ

Genel Bilgiler

Başvurularda tapu, yeni tarihli çap ve mülk sahibi olmama durumunda vekaletname gereklidir. 
İnşaata başlama süresi 2 yıl, bitirme süresi ise 5 yıldır. Bu sürede bitirilmediği taktirde ruhsat temditi zorunludur.

 • İmar Durumu Düzenlenmesi
 • Proje Onay İşlemleri
 • Statik Proje Onayı
 • Ruhsat ve Yapı Kontrol İşlemleri
 • Parsellere imar planlarına uygun imar durumu düzenlemek.
 • Parsellere mimari proje ve statik proje onaylamak.
 • Parsellerde yapılacak yapılara inşaat ruhsatı vermek, yapıların ruhsatına uygun yapılmasını sağlamak, kaçak yapılarla ilgili yasal işlem yapmak.
 • Tamamlanmış yapılara yapı izin belgesi vermek.
 • Kentsel altyapı eksikliklerini gidermek,
 • Ruhsatsız veya ruhsatına aykırı yapılan yapıları tespit etmek, haklarında yapı tatil tutanağı tanzim etmek, yıkım ve para cezası verilmek üzere Belediye Encümenine sevkini sağlamak, Belediye Encümeni'nden çıkan kararın uygulanmasını sağlamak, ruhsatsız ve ruhsatına aykırı yapılar ile ilgili mer'i mevzuat çerçevesinde yasal işlemleri işlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,
 • Belediye sınırlan içerisinde imar çalışmalarının aksamadan yürütülmesi işlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip etmek,
 • İmar kanunu, yönetmelik ve planlarla belirlenmiş şartlara uygun olarak verilen imar durumuna uygun yeni projeleri, avan projeleri, temdit ve tadilat projelerini onaylamak, kontrol ve takip etmek,
 • Yapı Kullanma İzni alınmadan kullanılan binalar hakkında imar mevzuatına göre işlem yapma
 • Yıkılacak derecede tehlike arz eden yapılara imar mevzuatındaki hükümlerin uygulanmasını sağlamak,
 • (2) Planlama ve Harita Birimi
 • a) Belediye sınırlan içerisinde planlama çalışmalarının aksamadan yürütülmesi işlemlerinin yapılmasını sağlamak, b) Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarına uygun olarak Belediye tarafından 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının hazırlanması ve hazırlanan planların Belediye Meclisi'ne gönderilmesi işlemlerinin yapılmasını sağlamak, c) Belediye Meclisi'nden çıkan plan kararlarının ilgisine göre Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'na ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na onaylanmak üzere gönderilmesini sağlamak ve takip etmek, ç) 1/1000 ölçekli planların onaylandıktan sonra bir ay süreyle askıya çıkarılıp ilan edilmesini ve bu sürede yapılan itirazların incelenerek yeniden Belediye Meclisi'ne gönderilmesini sağlamak, meclis kararı sonrası işlemlerini yapmak,
 •  

Numarataj Bölümü

Mahalle ayrımı ve mahalle sınırlarının tespiti, cadde, sokak, bulvar, meydan isimleri ile bunlar üzerindeki binalara kapı numarası verilmesi şeklinde uygulama yapmaktadır.

Parsel tespitinin yapılması;

Numarataj elemanı tarafından pafta ve arazi üzerinde inceleme yapılır. 

Sokak isimlendirmesİ;
Yeni açılan veya ismi değiştirilecek sokaklara isim verilmesi için Büyükşehir Belediye Meclisine tavsiye kararı alınmak üzere Belediye Meclisine sunulur. 

Mahalle ayrılması, yeniden oluşturulması ve birleştirilmesİ;
Kaymakamlıktan gelen talep üzerine Belediye meclisine sunularak karara bağlanır. 

Sokak levhalarının ve kapı numaralarının tespitİ;
Kapı numaraları mahallinde olmayan ve eksik olan numaralar ile Sokak Levhaları olmayan, eksik olan sokakların levha ve numaralarını temin eder.

Adres Tespiti;

Vatandaşlardan ve resmi kurumlardan gelen talep üzerine Numarataj haritası ve arazide tespit yapılmaktadır. Bu tespit için Dilekçe ve tapu talep edilmektedi

 

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE YETKİLERİ

Amaç

Kentsel yaşamı oluşturan hizmetlerin (yol, trotuar, hizmet binaları yapımı v.s.) tüm alt yapı kuruluşları ile planlı ve çağdaş normların kullanılarak üretildiği, kentte kişilerin fiziki ve sosyal yaşamını sağlıklı ve mutlu sürdürmelerini sağlamaktır.

Bağlı Alt Birimler;

 • Yol Bakım ve Onarım Hizmetleri
 • Etüt Proje ve İhale servisi
 • Makine ve İkmal atölyesi
 • Marangoz Atölyesi
 • Akaryakıt işleri
 • Elektrik işleri
 • Genel Faaliyetleri

Kent içinde farklılaşan mekânların kültürel, fiziksel, toplumsal farklılıkların giderilerek ıslahının gerçekleştirilmesi; kentin bütünleştirilmesinin sağlanması, aidiyet duygusunun geliştirilmesi ve kentlilik bilincinin oluşturulmasının sağlanması.

Alt yapı - üst yapı imalatlarının yapımı, bakımı ve onarımı:

 • Yeni yapılacak yolların ve trotuarların projelerinin hazırlanması.
 • Yapımı (asfalt, beton, parke vb. malzemelerle), mevcut yapılmış yolların periyodik olarak bakımı ve onarımı.
 • Mevcut yolların imar planına uygun olarak genişletilmesi.
 • Mevcut asfalt ve parke yollarda yapılan alt yapı çalışmaları sonucu oluşan hasarların tamiri, asfaltlama, parke döşenmesi.
 • Ham yolların imar planına göre açılması ve imece usulü ile atık su kanalının projelendirilmesi ve yapımı.
 • Oyun alanları, piknik alanları, yaya yolları, yeşil alanlar, mesire sahalarının düzenlenmesi, sağlıklı ve özürlü tüm kentlilerin ihtiyacının sağlanması ve bu tesislerin bakım onarımını yapmak.

Kentsel ekolojik sorunlarının çözümü,

 • Kentte; Sağlık ocağı, Sanat Yapıları, Kültür Merkezleri, Belediye Hizmet Birimi binaları v.b. yapıların yapılması,
 • Park, bahçe ve dinlenme yerleri yapmak
 • Açık-kapalı park yerleri ile alt ve üst geçitleri yapmak veya yaptırmak.
 • Yaya ve araç trafiği ulaşımının rahatlıkla sağlanması yayalaştırma projeleri ve uygulaması,
 • Tarihi eserlere sahip çıkılarak korunması,

Hizmet üretimimiz çerçevesinde geliştirilecek yapılacak tüm projelerde genel anlayışımız; katılımcı, demokratik, çoğulcu anlayışla kentlinin kendisini ilgilendiren her konuda söz sahibi olmasını, kararların oluşumunda denetleyici olarak bulunmasını sağlamak, kentiyle ortaklık, ittifak ilişkisi içinde bulunmaktır.

Olası Deprem anında arama kurtarma ekipleri ile arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarına katılmak,

 

Yetki ve Sorumlulukları

Bedeli Belediye tarafından karşılanan ve ihale suretiyle yaptırılması düşünülen her türlü işin ilgili mevzuat ve hükümlere göre keşiflerini hazırlamak.

Belediyenin yapı ve inşaat programını hazırlamak.

 Kontrolörlük hizmetlerini yapmak, hak ediş ve kesin hesaplarını düzenleyerek bunlarla ilgili tüm işlemleri takip ederek sonuçlandırmak.

 

İhale edilmiş işlerin geçici ve kesin kabullerini yapmak.

Başkanlık makamınca yapılması istenen işlere ait her türlü etüt, plan, proje, keşif ve ihale dosyaları hazırlamak, takiplerini yapmak.

 

BELEDİYE ZABITASININ GÖREV VE YETKİLERİ

Öncelikle beldenin düzenini, belde halkının huzurunu ve sağlığını korumak amacıyla Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklerde kendisine verilen görevleri yapmak, ayrıca diğer kamu kurum ve kuruluşların yetki alanına giren suçları ilgili birimlere bildirmek.

 • Belediye karar organları tarafından alınan ve uygulanması istenen emir ve yasakları uygulamak sonuçlarını izlemek ve sonuçlarını ilgili bildirimlere bildirmek.
 • Belde sınırları içinde bulunan işyerlerini denetlemek,
 • Etiket konusunda gerektiğinde şikâyetlerin 353 86 83 nolu telefona bildirilmesi halinde gerekli denetimler yapılmaktadır.
 • Belediyemiz hudutları dâhilinde ana arterler başta olmak üzere sokak, park ve meydanlarda Sağlıksız ve Belediye nizamlarına aykırı olarak satış yapan seyyar satıcılara mani olmak.
 • Meclis kararları ile belirlenmiş Cadde ve Sokaklarda haftanın 7 günü toplam 12 adet kurulan Semt Pazarlarında gerekli önlemleri almak.

 

PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV VE YETKİLERİ

Belediyesine ait park ve bahçelerin sulama, gübreleme, budama, çim biçimi, hastalık ve zararlılarla mücadele ve yabancı otlarla mücadele için gerekli tedbirleri alır

Belediyesi sorumluluk alanları içerisinde bulunan kaldırım ve refüjlerdeki ağaç ve çalı grubu bitkilerin bakımı ve korunmasını sağlar.

Yeni çocuk oyun alanları, parklar ve yeşil alanlar oluşturur, hizmete hazır hale getirir.

Park ve Bahçelerin oluşturulmasında kullanılan ve ihtiyaç duyulan ağaç ve çalı grubu bitkiler ile mevsimlik çiçek üretimi yapar,

Ağaç dikimi kampanyaları düzenler, yeterli yeşil alan oluşturulması için çalışmalar yapar

 

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE YETKİLERİ

1) Cadde, sokak ve meydanların süpürülmesi

çevremizi daha yaşanılabilir hale getirmek ilkesinden yola çıkan temizlik işleri müdürlüğü; oluşturduğu çalışma programlarıyla, hizmet verdiği vatandaşlarımızın temiz çevre beklentilerini karşılamaya çalışmaktadır. Cadde, sokak ve meydanlar, eğitimden geçirilmiş personelimizce süpürülmektedir

2) Cadde ve sokaklarda katı atık toplama işlemi
vatandaşlarımızın günlük yaşamında kaçınılmaz olarak oluşturduğu katı atıkların, düzenli aralıklarla ve uygun zaman dilimleri içerisinde toplanması çalışma alanlarımızdan bir tanesidir.

3) Semt pazar yerlerinin temizliği
kozan ilçesinde kurulan 4 ayrı semt pazarının tümünde; pazar sonrası temizliğin yapılması ve ertesi günden itibaren alanın halkın güvenli kullanımına açılması için temizlik işleri müdürlüğü, hızlı ve etkin temizlik gurupları oluşturmuştur. Yeterli kalifiye personel, katı atık araçları, arazözler ve vakumlu yol süpürme araçlarından oluşan bu guruplar, pazar yerindeki tüm atıkların toplanması, alanın mümkün olan en temiz konuma getirilmesi ve günlük yaşamın aksamamasının sağlanması gibi sorumluluklarını başarıyla yerine getirmektedir.

4) Moloz, toprak yığını vb. Atıkların temizlenmesi 
zaman zaman inşaat, kazı vb. Durumlarda oluşan ve halkın yaşama koşullarını olumsuz etkileyen moloz, toprak vb. Yığınlar; özel iş makineleri, eğitilmiş personel ve damperli kamyonlar vasıtasıyla temizlenmektedir

 

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV E YETKİLERİ

 • Belediyemizin mal ve hizmet kapsamındaki ihtiyaçlarını satın alma yolu ile karşılanmak.
 • Mal veya hizmetin temininde, kalite, fiyat ve ehliyet kavramları ön planda tutularak işlem yürütülmek.
 • Mal veya hizmetin temininde tarafsız, yansız ve kayırmasız davranmak.
 • Belediyemiz, belediyecilik hizmetlerinin yürütümünde ihtiyaç duyduğu her türlü mal ve hizmeti üreten ve satan her şahıs ve kuruma aynı mesafede olup, belediyenin ve kent halkının menfaatleri doğrultusunda uygun bulunan her şahıs ve kurumdan söz konusu ihtiyaçlarını karşılamak.
  Müdürlüğümüzün kapısı bu manada her şahıs ve kuruma açıktır. Halkın genel memnuniyeti yanında mal veya hizmet sunucusunun memnuniyeti de ilkelerimiz arasındadır.