T.C.

KOZAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1: Bu yönetmeliğin amacı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün görev alanını, sorumluluk ve yetkilerini, görevlerin yerine getirilişi ve yetkilerin kullanımında başvurulacak yöntemleri belirlemektir.

Kapsam

MADDE2: Bu yönetmelik, Kozan Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün kuruluş, görev ve esasları ile Belediyemiz bünyesinde görev yapan personelin özlük, sicil, ve diğerhakve   yükümlülükleri ile ilgili işlemlerin  yürütülmesi ve faaliyet alanları yönetim statüsü şeması ile yönetici ve diğer personelin görev yetki ve sorumluluk alanlarını çalışma usul ve esaslarınıkapsar.

Hukuki dayanak

MADDE 3:  Bu yönetmelik, 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca ve bu Kanun’un dayanak olduğu yönetmelik, tüzük, genelge ve yönerge hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 : Bu yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Belediye                  :Adana Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde kurulan Kozan İlçeBelediyesi’ni,

b) Başkan        : Kozan BelediyeBaşkanını,

c) BaşkanYardımcısı:Kozan İlçe Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün Bağlı bulunduğu BaşkanYardımcısı’nı,

ç) Meclis                                   : Kozan  İlçe Belediye Meclisi’ni,

d) Encümen                              : Kozan İlçe Belediye Encümeni’ni,

e) Birim                          :İnsan Kaynakları ve EğitimMüdürlüğü’nü,

f) Müdür         :Birim müdürünü veya müdür vekilini ve sadece verilen yetkiyi kullandığıalanlaramünhasırolmaküzeremüdürtarafındanverilen İmza yetkisinikullananları,

g) Şef              :İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünde kadroluşefi,

h) Personel      : Müdür ve şef tanımının dışındaki birim mensuplarını, ifadeeder.

ı)  Harcama Yetkilisi       :Birim müdürünü,

i) Harcama Talimatı      : Hizmetin gerekçesi ile yapılacak işin konusu, tutarı, süresi, kullanılabilir ödeneği, gerçekleştirme yöntemi ve hizmeti gerçekleştirecek görevlinin yazılı olduğu belgeyi,

j) Gerçekleştirme Görevlisi: Harcama talimatı üzerine; işin yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması, belgelendirmesi ve ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması görevini yürüten kişiyi ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş, Teşkilat ve Bağlılık

Kuruluş

MADDE 5: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanununun 48’ inci maddesi ve 22.02.2007 tarihli, 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin hükümlerine dayanarak Kozan Belediye Meclisi’nin 02/07/2014 tarih ve 80 sayılı kararı gereğince kurulmuştur.

Teşkilat

MADDE 6 - (1) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Personel yapısı aşağıda belirtilen şekildedir.

a) Müdür                     c) Kadrolu İşçiler

b) Memurlar                d) Sözleşmeli Memur

(2) Müdürlüğün teşkilat yapısı aşağıdaki gibidir.

a) Müdür         b) Özlük İşleri Bürosu            c) Eğitim Bürosu

(3) Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar çerçevesinde birimlerin hizmet alanları, görev ve sorumluluklarına paralel olarak ihtiyaç duyulan nitelik ve sayıda, iş ve işlemlerin daha etkin ve verimli yürütülebilmesi için birim amirinin talebi İnsan Kaynakları ve Eğitim ve Eğitim Müdürlüğünün teklifi ve Belediye Başkanının onayı ile kadro karşılığı olmaksızın hizmet gereği “Büro Sorumlusu” ve “ Yönetici Yardımcısı” görevlendirilmesi yapılabilir.

(4) Birimlerin iç organizasyon yapılarının teşkili, söz konusu birimde görev yapmakta olan kadrolu Şefler dâhil olmak üzere Yönetici Yardımcısı ve Büro Sorumlusunun görev, yetki ve sorumlulukları ilgili birim amirinin teklifi ve bir üst amirin onayı ile gerçekleştirilecek bir iç düzenlemeyle geçerlilik kazanır.

Bağlılık

MADDE 7 - İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Belediye Başkanına veya görevlendireceği Başkan Yardımcısına bağlıdır. Başkan, bu görevi bizzat veya görevlendireceği kişi eliyle yürütür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluk

Müdürlüğün görevleri

MADDE 8 - a) Kadro İhdas, Aktarma ve Genişleme işlemlerini yapmak.

b) Memur Terfi işlemlerinin, İntibak, Nakil, Açıktan Atama, Görevlendirme, Vekâlet, Yeşil Pasaport ve Özlük işlemlerini yapmak.

c) İşçi Özlük İşlemleri, İşçi İş Akdi Fesihleri ve Emeklilik İşlemlerini yapmak.

ç) Sözleşmeli özlük işlemlerini yapmak.

d) Kurum içi eğitim düzenler ve Kurum dışı eğitimlere katılımı sağlamak.

e) Personelin giriş-çıkış takibini raporlar ve ilgili müdürlüklere göndermek.

f) Yıllık ve günlük izinleri takip etmek ve dosyasına işlemek.

g) Memur – İşçi Sosyal Denge ve Toplu İş Sözleşme çalışmaları yapmak.

h) Staj işlemlerini yürütmek.

ı) Kurum içi ve Kurum dışı yazışmaları yapmak.

i) TYÇP (Toplum Yararına Çalışma Programı) iş ve işlemlerini yapmak.

Müdürlük yetkisi

MADDE 9 - İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, bu yönetmelikte sayılan görevleri 5393 sayılı Belediye Kanununa dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.

Müdürlüğün sorumluluğu

MADDE 10- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Belediye Başkanınca verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekle sorumludur.

MADDE 11– Müdür,

a) Bu yönetmelikte sayılan görevler ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’na dayanılarak başkan tarafından verilen tüm görevleri mevzuat çerçevesinde yapmaya,

b) Müdürlüğü Başkanlık Makamına ve diğer müdürlüklere karşı doğrudan; belediyenin karar organlarına, kamu kurum ve kuruluşlarına, meslek kuruluşlarına, gerekmesi halinde gerçek ve tüzel kişilere karşı Başkanlık makamının izni ve onayıyla temsil etmeye,

c) Personeli, ekipmanı ve müdürlüğün sahip olduğu bilgi ve kaynakları sevk ve idare etmeye,

ç) Bütçe ödeneklerini kullanmaya ve harcama talimatı vermeye,

d) Gerçekleştirme görevlilerini belirlemeye ve görevlendirmeye,

e) İhalelerde ihale yetkilisi tarafından onaylanan ihale kararına istinaden sözleşmeyi imzalamaya,

f) Başkanlık makamına yeni alt birimler kurma, alt birimleri ayırma ya da birleştirme alt birimlerin adlarını ve fonksiyonlarını değiştirme konusunu teklif etmeye,

g) İdari ve teknik konularda talimatlar vermeye, araştırma ve inceleme yapmaya ve yaptırmaya,

ğ) Performans ölçümü ve istatistikî çalışma yapmaya ve yaptırmaya,

h) İş ve işlemleri kontrol etmeye ve denetlemeye, iş ve işlemlerle ilgili her türlü bilgi ve belgeyi istemeye,

ı) Taşınır mal kayıt ve kontrol yetkililerini belirlemeye ve görevlendirmeye,

i) Görevlerini yerine getirmeyen ve talimatlara uymayan personel hakkında disiplin sürecini başlatmaya,

j) Toplantı düzenlemeye ve toplantıyı yönetmeye,

k) Gerekli görülen hususlarda Hukuk İşleri Müdürlüğü’nden başkan onayıyla görüş sormaya,

l) İşlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğu önlemek için yasal her türlü tedbiri almaya,

yetkilidir.

m) Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili kişidir.

n) Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerinalınması için Başkanlık Makamına önerilerde bulunma yetkisi.

o) Müdürlük ile ilgili yazışmalarda 1.derece imzayetkisi

ö) “Müdürlüğün Görevleri” kısmında tanımlanmış tüm işleri koordine eder, etkili ve verimli bir şekilde sonuçlanmasını sağlar.

p) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Harcama Yetkilisi ve Müdürlük personelinin disiplin amiridir.

q) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlar.

r) Müdürlüğün yıllık Performans Programını ve buna bağlı olarak yıllık Bütçesini hazırlar.

s) Performans hedefleri ve bütçesine göre bir yıl boyunca kullandığı kaynakları ve yaptığı faaliyetleri gösteren “Yıllık Faaliyet Raporu”nu hazırlar.

ş) Müdürlüğün geçmiş döneme ait bilgilerinin, dosyalarının, raporlarının kurumsal bir formatta Standart Dosya Planına göre arşivlenmesini sağlar. Bu konuda Yazı İşleri Müdürlüğü ile koordineli çalışır.

t) Müdürlüğüne bağlı kadro görevlerinin yerine getirilmesinde süreli ve ani denetlemeleryapma, rastlayacağı aksaklıkları giderme yetkisi.

u) Müdürlük emrinde görev yapan personele, ilgili yönetmelik çerçevesinde sicil raporu düzenlemek, ödül ve takdirname, yer değiştirme gibi personel işlemleri için bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısı ile Başkanlık Makamına önerilerde bulunmakyetkisi.

ü) Sorumlu olduğu tüm görevlilerin yıllık izin kullanış zamanlarını tespit etmeyetkisi.

v) Geçici süre görevde bulunamayacağı dönemlerde, müdürlüğe tayin şartlarını haiz olan personelden birini müdürlüğe vekâlet etmek üzere belirleme ve makamın onayına sunma yetkisi.

w) Birimdeki tüm görevlilerin işlevleri itibariyle görev dağılımını yapmayetkisi.

x) Müdürlüğününfaaliyetalanınagirenkonulardailgilikişi,birimvekuruluşlarlahaberleşme yetkisi.

y) Disiplin Amiri olarak personeline, mevzuatta öngörülen disiplin cezalarını vermeyetkisi.

Özlük İşleri Büro Sorumlusunun görev, yetki ve sorumluluğu

MADDE 12 – 1) Memur personelin kurum içi görevlendirme, kurumlar arası nakil, kadro değişikliği, açıktan atama ve geçici görevlendirme işlemlerinin yapılması, talep dilekçelerinin incelenip sonuçlandırılması, göreve başlayış işlemlerini yapar.

2) Memur personelin derece terfi ve kademe ilerlemesi terfi tarihlerini belirten listelerin takibi, onaylarının alınması. Maaşa etki yapan kıdem ve hizmet yıllarının tespitini yapar.

3) 6111 sayılı yasanın 117 inci maddesi ile 657 sayılı D.M.K’nun 37 nci maddesinde yer alan “son  altıyıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlardan son sicil notu olumlu bulunanların” ibaresi “son sekiz yıllık süre içinde herhangi bir disiplin cezası almayanların” olarak değiştirildiğinden, Son sekizlik yıllık süre içerisinde disiplin cezası almayan personele bir kademe verilmesi işlemleriniyapmak

4) Memur personelin ücretsiz izin (askerlik, doğum sonrası, mazeret) göreve başlayış ve görevden ayrılış işlemlerini yapar.

5) Memur Kadro ve Sicil defterlerine özlük hareketlerini işler.

6) Memur personel ile ilgili her türlü işlemlerin bilgisayar ortamında kayıt altına alınmasının ve bilgilerin muhafazasını sağlar.

7) Memur personelin hizmet borçlanma ve intibak (S.S.K.,BAĞ-KUR, Tahsil değişikliği, Askerlik süresi ve diğer mazerete dayalı süreler) işlemlerini yapar.

8) İlk ataması yapılacak memur personelin ilk işe giriş evraklarının (güvenlik soruşturması, sağlık kurulu raporu vb.) temin edilerek atamasının yapılması ve emeklilik sicil numarası verilmesine ilişkin Emekli Sandığı ile gerekli yazışmada bulunur.

9) Memur personelin fasılalar ile düzenlenmiş olan özlük dosyasında muhafazası gereken evrakların konu ve içeriklerinin esas alarak arşivler.

10) Belediyemizden naklen giden ve Belediyemize naklen atanan memur personelin özlük dosyalarının gittikleri kuruma devren gönderilmesi, gelenlerin ise dosyalarını teslim alır.

11) Mahkeme ve duruşma kararlarının ilgililere tebliğini yaparak alınan tebellüğ belgelerini ilgili kurumlara gönderir.

12) Memur Mal Bildirim Formu (Memur personelin mal değişikliklerinde bir ay içerisinde, sonu 0 ve 5’li yılların Şubat ayının son gününe kadar) ve Bilgi Formu (ilk işe giriş) düzenlenmesini sağlayıp muhafaza eder.

13) Personelin evlilik ve mahkeme kararı vb. nedenlerden kaynaklanan soyadı değişikliklerinin Emekli Sandığına bildirir.

14) Emeklilik hizmet yıllarını tamamlayanların ve emekliye ayrılmak isteyenlerin emeklilik işlemlerini yapar.

15) Hizmet Belgelerini düzenler.

16) Özlük dosyalarının korunması ve kurum sicil numarası esasına göre düzenler; Nakil, Emeklilik, Vefat, istifa vb. durumlarda sicil numarası sırası gözetilerek arşivlenerek muhafaza eder.

17) İzinlerini yurtdışında geçirmek isteyen memurların Valilik Makamından yurtdışı izin onayını alır.

18) İzine ayrılan Müdürlerin izinli olduğu süre içinde görevini yürütecek personelin görevlendirme işlemlerini yapar.

19)Yürürlükteki mevzuat gereği kısmi personel atamalarında gerekli olan Belediye Meclisinden izin alma işlemlerini yapar.

20) Müdürlük mutemetliğinin gerektirdiği görevlerin ve ihtiyaç duyulan her türlü malzemenin, araç gerecin satın alma talebini yapar.

21) Müdürlüklerin önerileri üzerine adaylıkta bir yılını tamamlayan başarılı memur adayların asaletlerinin tasdikini, başarısız olan adaylarında ilişiklerinin kesilmesi işlemlerini yapar.

22) Personelin özlük hakları ve emeklilikle ilgili konularda Çevre ve Şehircilik Bakanlığından görüş alır ve bu doğrultuda işlem yürütür.

23) Personel konusunda müdürlükler arası bilgilendirme yazışmalarının yapılması ve özlük haklarının belirlenmesi hususunda Mali Hizmetler Müdürlüğü ile koordineli çalışmasını yürütür.

24) Memurların Özlük haklarına ilişkin çeşitli kurumlardan gelen bilgi ve belge taleplerine gerekli yazışmalarla cevap verir.

25) Memur personelin Hizmet Görev Belgesi talebi vb. dilekçeli müracaatlarını cevaplandırır.

26) Açıktan Atanma, Kadro İhdas ve Kadro Derece Unvan değişiklikleri ile ilgili yazışmaları yapılar.

27) Sözleşmeli Personel: 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49’ uncu maddesine göre sözleşmeli personel çalıştırılması hakkında gerekli işlemleri yapar.

28) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 59. madde gereği çalıştırılacak personele ilişkin işlemleri yapar.

29)Belediyemize ilk defa işçi olarak alınacakların ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgeler doğrultusunda işçi alımlarında aranacak şartları tespit ederek, Türkiye İş Kurumundan işçi talebinde bulunmak ve talep şartlarını taşıyanların başvurularını kabuletmek.

30) Lise ve Yüksek Öğretim kurumlarında okuyan öğrencilerden Belediyemizde staj yapmak isteyenlerin kontenjanlarını belirleyerek işlem yapmak.

31) İşçi personelin görevlendirme, emeklilik, hizmet akdi feshi, mahkeme yazışmaları, kadro değişiklikleri gibi özlük işlerini yapar.

32) Sakat işçi, eski hükümlü ve terör mağduru kontenjanlarına alınacak işçilerin yasal çerçevede alım işlemlerini gerçekleştirir.

33) Yıllık izin onaylarını düzenleyip, tetkik ederek onaylar.

34) Toplu İş Sözleşmesi taslağının ve tutanaklarını hazırlar. Belediye-İş Sendikası ile ilgili yazışmalar ve toplu sözleşmeleri yapar.

35) İşçi Disiplin Kurulunu oluşturmak, disiplin kuruluna gönderilen evrak işlemlerini takip ederek, disiplin kararını yazıp, onaylatarak, disiplin defterine işler.

36) Müdürlükler tarafından gönderilen yıllık izin, mazeret izin ve ücretli, ücretsiz izinlerin izin çizelgelerine işler.

37) İşçi personelin dolu boş kadrolarını güncelleyerek muhtelif tarihlerde Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne ve Kamu E- uygulama sistemine gönderir.

Eğitim Büro Sorumlusunun görev, yetki ve sorumluluğu

MADDE 13 – Hizmet içi Eğitimle ilgili Sorumluluklar;

a) Hizmet içi eğitimden beklenen amaçların gerçekleştirilmesi için izlenecek yolları gösteren eğitim politikasına ilişkin düzenlemeler, Müdürlüğün teklifi üzerine Başkan tarafından tespit edilir. Belirlenen politika çerçevesinde, diğer birimlerin görüşleri ile mevcut verilere göre belirlenecek ihtiyaçlar ve olanaklar göz önünde bulundurulmak suretiyle bir yıllık eğitim planları yapılmasını sağlar.

b) Belediye personelinin, görevleri ile ilgili olarak pratik ve teorik bilgilerinin artırılması, göreve ilişkin beceriler kazandırılması, davranışlarının geliştirilmesi, hizmet içinde yetiştirilmesi ve üst görevlere hazırlanması ile hizmette verimlilik, etkinlik ve toplam kalitenin sağlanması amacıyla, Belediye tarafından hizmet içi eğitim faaliyetleri yürütülmesini sağlar.

c) Eğitim planı çerçevesinde; eğitim konularını, eğitime tabi tutulacakları, gösteren yıllık eğitim programını hazırlar.

d) Müdürlüğün, diğer birimlerin görüşlerini de alarak hazırlayacağı yıllık eğitim programı, Başkanın onayı ile yürürlüğe koyar.

e) Eğitimlere katılımcıların memnuniyet durumu hakkında anket uygulayarak eğitim kalitesi ve eğitimci kalitesinin iyileştirilmesini sağlar.

f) Belediye bünyesinde verilen hizmet içi eğitimlerin yeterli olmadığı durumlarda, eğitim ihtiyacı yurt içinde veya yurt dışındaki başka kurumlar aracılığıyla giderilir. Söz konusu eğitim bedelleri Belediye bütçesinden karşılanır.

Memurların görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 14-a) Memurlar, unvanlarına göre kanunlar ve ilgili mevzuat çerçevesinde belirtilen usul ve esaslara göre Başkanlık Makamınca atanırlar.

b)Memurlar görevlerini kanunlar, kanun hükmünde kararnameler, tüzükler, yönetmelikler, Başkanlık Genelge ve bildirileri ile ilgili mevzuat çerçevesinde Müdür ve Büro Sorumlusunun emirleri doğrultusunda gecikmesiz ve eksiksiz olarak yapmakla yükümlüdür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Hizmet ve Görevlerin İcrası, İşbirliği ve Koordinasyon

MADDE 15 :İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğündeki hizmetlerin icrası aşağıda gösterilmiştir.

  1. Görevinkabulü:MüdürlüğeEBYS(Elektronik Belge Yönetim Sistemi)araçılığı ile gelen evraklar Birim Evrak Kayıt İşlemleri bölümüne kayıt edilir. İlgili personele havelesi elektronik olarak yapılır.

  2. Görevin planlanması: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğündeki çalışmalar, Müdür ve büro sorumlusu tarafından düzenlenen plan içerisindeyürütülür.

  3. Görevin İcrası: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tüm personeli kendilerine verilen görevleri gereken özen ve süratle yapmakzorundadır.

İşbirliği ve Koordinasyon

MADDE16 :Belediye birimleri arasında ve birim içi işbirliği vekoordinasyon

a) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile diğer birimler arasında ve birim içi koordinasyon Müdür tarafındansağlanır.

b) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne gelen tüm yazılar EBYS’ de (Elektronik Belge Yönetim Sistemi)toplanır.

c) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü dosyadaki evrakları havale eder ve şefliklere iletir.

d) Şefliklerde görevli personel evrakları niteliğine göre inceler ve sonucaulaştırır.

Diğer kuruluşlarla koordinasyon:İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Valilik ve tüm Kamu Kurum ve Kuruluşları ile özel ve tüzel kişilerle yapacağı önemli yazışmalarını, sorumlu personel, Şef ve Müdürün parafı ile Belediye Başkanı ve/veya ilgili Başkan Yardımcısı imzası ileyürütür.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Denetim, Sicil ve Disiplin

Müdürlükiçi denetim

MADDE 17 :

    1. Personel en yakın amirinden başlayarak denetime tabitutulur.

    2. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü; Müdürlüğün tüm personelini her zaman gerekgördüğünde

denetlemek ve ilgilileri yönlendirmek yetkisine sahiptir.

Personel özlük dosyaları

MADDE 18 :Özlük Dosyalarının önemi; Devlet Memurlarının liyakat ve ehliyetlerinin tespitinde, kademe ilerlemelerinde, derece yükselmelerinde, emekliye ayrılmalarında veya kamu hizmeti ile ilişkilerinin kesilmelerinde Özlük Dosyaları başlıca dayanaktır.

Bu nedenle;

  1. İnsanKaynaklarıveEğitimMüdürlüğünceKurumdaçalışantümpersoneliçinbirerözlük

dosyası düzenlenir.

  1. Özlük dosyalarının muhteviyatı; Nüfus cüzdan örneği, öğrenim belgesi, askerlik belgesi, sağlık kurulu raporu, sabıka kaydı belgesi, sınav evraklarıyla göreve başlama onayından itibaren almış oldukları izin, rapor, performans değerlendirme formları, derece ve kademe ilerlemesi onayları ile diğer evraklardır.

Disiplin cezaları

MADDE 19: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü çalışan tüm personelle ilgili disiplin işlemlerini 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümleri, 4857 sayılı İş Kanunu ve yürürlükteki ilgili diğer mevzuat ve Toplu Sözleşmelere uygun olarak yürütür.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte yer almayan hususlar

MADDE 20 :İş bu yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili umumi hükümler çerçevesinde hareket edilir.

Yürürlük

MADDE 21 :BuYönetmelikhükümleri;5393SayılıBelediyeKanunu’nun18incimaddesinin birinci fıkrasının (m) bendi gereği Kozan Belediye Meclisinin kabulü ve mülki amire gönderilmesiyle yürürlüğegirer.

MADDE 22 :Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile birlikte önceki yönetmelik yürürlükten kalkar.

Yürütme

MADDE 23 :Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan, Başkan Yardımcısı ve Müdür yürütür.